Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5/2011
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκαπέντε
(15) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό
πρωτ. 2643/11-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι
νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι
δύο (22) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                          1)
Λογοτριβή Ελένη

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                            2)
Παστογιάννης Γεώργιος

3) Δημητρός Δημήτριος του
Αλεξ.                              3)
Γιοβανούδας Βαρσάμης

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4)
Πράτσας Ιωάννης

5) Σπανός Μιχαήλ                                                       
5) Μάλαμα Κυριακή

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Μάντσιος Βασίλειος

13) Γκιώτης Νικόλαος

14) Κωστίκας Στυλιανός

15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

16) Γεωργιάδης Αναστάσιος

17) Γκαλή Γιαννούλα

18) Τσιάρας Εμμανουήλ

19) Πράτσας Αγγελος

20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

21) Πετρίδης Νικόλαος

22) Κατσίκης Παναγιώτης

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι
νομίμως κληθέντες.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η
Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1)
Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου, 2) Τσολίδης Αθανάσιος,
Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης, 3) Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος
Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου.

Οι Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς και Σάρτης δεν  παρίστανται στη
συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1)
Πετρίδης Νικόλαος και 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, αποχωρούν από τη συνεδρίαση
κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου(7ου) θέματος της ημερησίας
διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης: 68/2011        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση Λειτουργικού Οργανογράμματος/Επιχειρησιακής
δομής Δήμου Σιθωνίας και έγκριση κατανομής προσωπικού, ανάθεσης καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων».

 

Θέμα: 9ο

 

Ο Πρόεδρος,
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος
το  ένατο (9ο) θέμα εντός της
ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Βάσει του Ν.
3852/2010 αρ. 103 παρ. 10 το μόνιμο προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες
οργανικές θέσεις κατά κλάδο, βαθμό, ειδικότητα και έτη προϋπηρεσίας μετά την
έγκριση του νέου Ο.Ε.Υ.

Το εν λόγω
οργανόγραμμα προβλέπεται, να υποβληθεί προκειμένου για την επιβεβαίωση της
Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Α και Β από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της
Αποκεντρωμένη Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Επίσης θέτει
τις αρ 41/2011 αποφάσεις Δημάρχου που αφορούν την  κατανομή προσωπικού, ανάθεσης καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ.Ντέμπλα και τα ανωτέρω
έγγραφα,

 

Αποφασίζει
Ομόφωνα

 

1)   Εγκρίνει το Λειτουργικό Οργανόγραμμα/Επιχειρησιακή
δομή Δήμου Σιθωνίας (44/2011 Απόφαση Δημάρχου) ως ακολούθως:

 

organogr.jpg

 

Οι
ως άνω Υπηρεσίες/στελέχη εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στο σύνολο του κύκλου
παραγωγής των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

2) 
Εγκρίνει την κατανομή προσωπικού, ανάθεση καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων (44/2011 Απόφαση Δημάρχου) ως ακολούθως:

 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ/Η

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ /ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Καραδήμου Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

 

Υπεύθυνος Προγραμματισμού, ο οποίος έχει όλες τις αρ­μο­δι­ότητες  και τα καθήκοντα που προκύπτουν από τις
απαι­τή­σεις για τον Προγραμματισμό των έργων – ενερ­γειών.

Καραδήμου Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

Παπαζαχαρίας Αρίστος (ΠΕ3/Δ)

 

 

Επιχειρησιακός σχεδιασμός και ωρίμανση έργων , Διαδι­κα­σίες για τη
σύναψη των συμβάσεων έργων, Σχεδιασμός –προγραμματισμός των απαιτούμενων
μελετών, Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων ωρίμανσης και υλοποίησης έργων.

Καραδήμου Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

Παπαζαχαρίας Αρίστος (ΠΕ3/Δ)

Αναγνωστάρας  Ι. (ΠΕ0405/Α)

Σχεδιασμός και ωρίμανση προμηθειών και Υπηρεσιών.

Καραδήμου Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

Παπαζαχαρίας Αρίστος (ΠΕ3/Δ)

Αναγνωστάρας  Ι. (ΠΕ0405/Α)

Διαδικασίες για τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και Υπηρεσιών.

Κρικελίκος Ιωακείμ (ΔΕ1/Α)

Οικονομική Διαχείριση του Δήμου.

Κοτσάκη Δώρα (ΤΕ17/Δ)

Ταμίας, πληρω­μές.

Καραδήμου Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος.

Καραδήμου Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

Επανεξέταση ετήσιου προγράμματος και πιθανή αναθεώ­ρη­σή του.

Καραδήμου Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

Παπαζαχαρίας Αρίστος (ΠΕ3/Δ)

Μάντσιος Ιωάννης (ΠΕ1/Γ)

Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων – κυριότητας ακινή­των κ.ά.

Καραδήμου Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

Αναγνωστάρας  Ι. (ΠΕ0405/Α)

Παπαζαχαρίας Αρίστος (ΠΕ3/Δ)

 

 

Προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμού, Αξιολόγηση προ­σφορών/
ωφελουμένων, Χειρισμός ενστάσεων, Διαδι­κασία υπογραφής σύμβασης  /επιλογής ωφελουμένων και ολο­κλή­­ρωσης
διαγωνισμού , Σχέδιο υλοποίησης έργου, Έ­λεγ­χος προόδου του έργου και
παρακολούθηση χρονο­δια­γράμ­­ματος, Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών (τρο­πο­ποι­ήσεις
συμ­βά­σεων, τεχνικών δελτίων κ.α.), Διαχεί­ριση ποι­­­ότητας τε­χνικών έργων
(μετρήσεις, έλεγχοι υλικών κ.α.), Διαχείριση εγγράφων, Διαδικασία
παρακολούθησης και πι­στο­ποίησης φυσικού α­ντι­κειμένου τεχνικών έργων-μελε­τών,
Διαδικασία ε­λέγχου τήρησης λοιπών υπο­χρε­ώ­σεων ανα­δό­χου, Κατάρτιση και
υποβολή εκθέσεων και α­να­φορών, Επι­κοι­νωνία και ενημέ­ρω­ση διαχειριστικής
αρ­χής.

Κρικελίκος Ιωακείμ (ΔΕ1/Α)

Γκιζκής Χρήστος (ΔΕ1/Α)

Μάντσιος Ιωάννης (ΠΕ1/Γ)

Οικονομική διαχείριση έργων, Διαδικασίες τήρησης υποχρεώσεων
συγχρηματοδο­τού­με­νου έργου (τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας ανά συγ­χρη­ματοδοτούμενη
πράξη, καθορισμός επιλέξιμων δα­πα­νών κ.α.), Τήρηση λογιστικού συστήματος
/σχεδίου, Παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθε­σίας οικονομικού περιεχομένου.

Η νομική κάλυψη του Δήμου, ειδικά για τα συγχρηματο­δο­τούμενα έργα,
θα επιτευχθεί με την πρόσληψη δικη­γό­ρου για γνωμοδοτήσεις, συμβου­λές,
αντίκρουση προσφυγών κ.λπ., όπως προβλέπει ο Κ.Δ.Κ., ο οποίος οφείλει να
γνωμοδοτεί για τα ανακύ­πτοντα ζητήματα στους χρόνους που θα ζητηθούν από τις
Υπηρεσίες του Δήμου ή να προβαίνει στις κατάλ­λη­λες ενέργειες.

Παροχή νομικής υποστήριξης

Καραδήμου Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

Παπαζαχαρίας Αρίστος (ΠΕ3/Δ)

Αναγνωστάρας 
Ι. (ΠΕ0405/Α)

Υπεύθυνος για την καταγραφή της νομοθεσίας τεχνικού περιεχομένου,
νομολογίας, προτύπων τευχών, βάσεις δεδομένων κ.λπ και της ηλε­κτρο­νι­κής
παρακολούθησης έργων

 

 

 

Η
τεχνική υποστήριξη ανατίθεται με σύμβαση σε εξωτερικό φορέα και συγκεκριμένα
στον κ. Κατσώνη Γεώργιο.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 68/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                       Τα
μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

                                           Ακριβές Αντίγραφο

                                                Ο Δήμαρχος