Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5/2011 συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκαπέντε
(15) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό
πρωτ. 2643/11-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι
νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι
δύο (22) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                          1)
Λογοτριβή Ελένη

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                            2)
Παστογιάννης Γεώργιος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              3) Γιοβανούδας
Βαρσάμης

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4)
Πράτσας Ιωάννης

5) Σπανός Μιχαήλ                                                       
5) Μάλαμα Κυριακή

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Μάντσιος Βασίλειος

13) Γκιώτης Νικόλαος

14) Κωστίκας Στυλιανός

15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

16) Γεωργιάδης Αναστάσιος

17) Γκαλή Γιαννούλα

18) Τσιάρας Εμμανουήλ

19) Πράτσας Αγγελος

20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

21) Πετρίδης Νικόλαος

22) Κατσίκης Παναγιώτης

 

Οι οποίοι δεν
προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η
Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1)
κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου, 2) Τσολίδης Αθανάσιος,
Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης, 3) Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος
Τοπ.κοιν.Μεταγγιτσίου.

Οι Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς και Σάρτης δεν  παρίστανται στη
συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1)
Πετρίδης Νικόλαος και 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, αποχωρούν από τη συνεδρίαση
κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης: 66/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση
Προγραμματικής Σύμβασης του Προγράμματος Καταπολέμησης Ψύλλων έτους 2011».

Θέμα: 6ο

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος
το έκτο (6ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Θέτει υπόψη
του Δ.Σ. την αρ.πρωτ.: 124/02-03-2011 έγγραφο της ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε., σύμφωνα με το
οποίο μας αποστέλλεται σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για το πρόγραμμα
καταπολέμησης ψύλλων στη Χαλκιδική έτους 2011, μεταξύ της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ και όλων των
Δήμων του Νομού Χαλκιδικής για την καταπολέμηση των ψύλλων . Ο προϋπολογισμός
του έργου ανέρχεται στο ποσό των 375,00 €, ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  Ο
προϋπολογισμός του συνολικού προγράμματος , θα εξαρτηθεί από το πλήθος των
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του κάθε Δήμου που χρήζουν επέμβαση.

            Η
ανωτέρω πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμού του Δήμου Σιθωνίας έτους 2011.

            Ύστερα
από το ανωτέρω καλώ το Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της
Προγραμματικής Σύμβασης, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της
και τον ορισμό ενός εκπροσώπου για την Κοινή Επιτροπή του άρθρου 8 της
Προγραμματικής σύμβασης, ως τακτικό μέλος και ενός αναπληρωματικού του.

            Ο
Δήμαρχος προτείνει ως τακτικό μέλος τον Αντιδήμαρχο κ.Δημητρό Δημήτριο, με
αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Γεωργιάδη Αναστάσιο.

Επίσης προτείνει το πρόγραμμα να
εφαρμοστεί σε σαράντα (40) κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Σιθωνίας.

Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της
προγραμματικής σύμβασης του προγράμματος καταπολέμησης ψύλλων.

Το Δημοτικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
Προέδρου και  την ανωτέρω προγραμματική
σύμβαση,

 

Αποφασίζει
Ομόφωνα

 

1) Εγκρίνει το σχέδιο
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ και όλων των Δήμων του Νομού
Χαλκιδικής, για την καταπολέμηση των ψύλλων τρέχοντος έτους 2011 στο Νομό
Χαλκιδικής, ως εξής:

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΨΥΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης

 

Η παρούσα Σύμβαση είναι
Προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010.

 

Η Σύμβαση αυτή περιέχει :

 

         
Προοίμιο

 

         
Αντικείμενο της Σύμβασης

 

         
Προϋπολογισμό

 

         
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

 

         
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

 

         
Πόρους

 

         
Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής σύμβασης

 

         
Όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης

 

         
Ποινικές Ρήτρες

 

         
Τελικές Διατάξεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σήμερα …………………..
2011,
οι πιο κάτω φορείς :

 

 

 

1.     
Ο Δήμος Ν. Προποντίδας, που εδρεύει στα Ν. Μουδανιά,
Τ.Κ. 63200, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Ιορδανίδη Δαμιανό,
σύμφωνα με την …/2011
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

2.     
Ο Δήμος Σιθωνίας, που εδρεύει στη Νικήτη Τ.Κ. 63088,
νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη,  σύμφωνα με την …./2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

3.     
Ο Δήμος Κασσάνδρας, που εδρεύει στην Κασσανδρεία, Τ.Κ.
63077, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Παπαγιάννη Βασίλειο σύμφωνα με
την …/2011 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

4.     
Ο Δήμος Πολυγύρου, που εδρεύει στον Πολύγυρο, Τ.Κ.
63100, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Ζωγράφο Αστέριο σύμφωνα με την
…./2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.

 

5.     
Ο Δήμος Αριστοτέλη, που εδρεύει στην Ιερισσό, Τ.Κ.
63075, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Πάχτα Χρήστο σύμφωνα με την …./2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.

 

6.     
Η Επιχείρηση της Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία
«Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» που εδρεύει
στον Πολύγυρο, οδός 22ας Απριλίου και Μακεδονίας, Τ.Κ. 63100, και στο εξής θα
αναφέρεται με τον διακριτικό τίτλο ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., που νόμιμα εκπροσωπείται από
τον Πρόεδρο κ. Ζωγράφο Αστέριο ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της
παρούσας με την …/2011
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής :

 

Άρθρο 1

 

Προοίμιο

 

1.1.      Στην περιοχή των 5
Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, που μετέχουν ως συμβαλλόμενοι στην
παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, καταγράφεται έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα,
κυρίως στις ορεινές περιοχές αυτών. Παρόλο που η συμβολή των κτηνοτροφικών
μονάδων στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής είναι πολύ μεγάλη, προκύπτει
πρόβλημα από τους ψύλλους που παρασιτούν στα παραγωγικά ζώα.  Αυτό γίνεται γιατί οι ψύλλοι αποτελούν φορείς
παθογόνων οργανισμών από άτομο σε άτομο ή από ζώα στον άνθρωπο. Οι
σημαντικότερες λοιμώξεις, που μεταδίδονται με τους ψύλλους στον άνθρωπο είναι η
πανώλη και ο ενδημικός τύφος. Η πλέον σημαντική ασθένεια που μεταδίδουν οι
ψύλλοι είναι αυτή της βουβωνικής πανώλης που κατά το μεσαίωνα αφάνισε το 1/3 με
1/4 του τότε γνωστού πληθυσμού της γης.

 

1.2.      Στο αστικό περιβάλλον
ο πιο διαδεδομένος τρόπος διασποράς – προσβολής ψύλλων , είναι τα αδέσποτα ή
και κατοικίδια ζώα (γάτες – σκύλοι) που βρίσκονται σε συνάφεια με ανθρώπους και
δευτερογενώς τα ποντίκια και τα πουλιά. Είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρξει
προσβολή χωρίς την παρουσία του κατοικίδιου η και αδέσποτου ζώου, συνήθως γάτα
ή σκύλος, κοντά σε χώρους που ζουν και συνωστίζονται άνθρωποι.

 

1.3.       Για την επιτυχή
υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης για το έτος 2011 στην περιοχή, τα
συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν τη βούληση τους για συνεργασία με βάση τους όρους
της σύμβασης αυτής.

 

Άρθρο 2

 

Αντικείμενο
Σύμβασης

 

2.1.      Η παρούσα
Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην υλοποίηση Προγράμματος καταπολέμησης Ψύλλων
εντός των διοικητικών ορίων όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας
Χαλκιδικής, κατά το έτος 2011.

            

Το έργο συνοπτικά περιλαμβάνει τις ακόλουθες Επιχειρησιακές Εφαρμογές:

 

α)
Αντιμετώπιση με χημική καταπολέμηση (εντομοκτόνα κατάλληλης υπολειμματικής
διάρκειας σε συνδυασμό με προνυμφοκτόνο),

 

β)  Προμήθεια και διάθεση για τις ανάγκες του
έργου, εγκεκριμένων σκευασμάτων.

 

 

Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα
κατάλληλα και εγκεκριμένα από την αρμόδια Υπηρεσία, του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, σκευάσματα.

 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει ως στόχο την καταπολέμηση των ψύλλων που
εστιάζονται στους χώρους των μαντριών. Η ύπαρξη παρασίτων στο σώμα των
αιγοπροβάτων και σε τυχόν σκύλους φύλακες των εγκαταστάσεων οφείλει να
αντιμετωπιστεί από τους κτηνοτρόφους σε συνεργασία με κτηνιάτρους. Θα πρέπει να
τονισθεί, όμως, ότι ο συνδυασμός των δύο παραπάνω εφαρμογών αποτελεί οριστική
λύση του προβλήματος.

 

2.2.      Αναλυτικότερα το
πρόγραμμα περιλαμβάνει ενέργειες με το χρονοδιάγραμμα και τους αντίστοιχους
προϋπολογισμούς, όπως περιέχονται στα αντίστοιχα κεφάλαια  της παρούσας Σύμβασης.

 

 

Άρθρο 3

 

Προϋπολογισμός

 

3.1.      Ο συνολικός
προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων από το άρθρο 2  της παρούσας Σύμβασης υπηρεσιών και εργασιών,
υπολογίζεται ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Επειδή η αξία των σκευασμάτων
επηρεάζεται από την έκταση της επιφάνειας προς ψεκασμό, ως μέση έκταση
επιφανείας μίας στάνης θεωρούνται τα 500 τετραγωνικά μέτρα.
Η απαιτούμενη δαπάνη σκευασμάτων για διπλό ψεκασμό μιας στάνης 500 μ2, ώστε να
είναι η παρέμβαση αποτελεσματική, ανέρχεται στο ποσό των 220,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).Ο υπολογισμός των επιμέρους εργασιών φαίνεται
στον παρακάτω πίνακα προϋπολογισμού της καταπολέμησης ψύλλων σε μια
κτηνοτροφική μονάδα.


 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

Διενέργεια ψεκασμών στο χώρο της κτηνοτροφικής
εκμετάλλευσης

§ 
5,0 ανθρωποώρες Χ 12,00 € / ώρα, κατά μέσο
όρο.

§ 
Δαπάνες αυτοκινήτων, εξοπλισμού και αναλωσίμων
για ψεκασμούς, κλπ.

80,00

Προμήθεια σκευασμάτων

220,00

Διαχείριση, διοίκηση προγράμματος (25%)

75,00

ΣΥΝΟΛΟ
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

375,00

 

 

Άρθρο 4

 

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

 

4.1.     Το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα. Το παρακάτω χρονοδιάγραμμα προκύπτει από τις συνήθειες του
εντόμου καθώς και τις προγραμματισμένες κτηνοτροφικές εργασίες. Επειδή ο ψύλλος
τρέφεται με το αίμα των θηλαστικών, γίνεται έντονα ενοχλητικός όταν το ζώο δεν
έχει τρίχωμα δηλαδή μετά την περίοδο της κούρας. Το πρόβλημα εντείνεται κατά το
διάστημα Μάιος με Ιούλιος, για τα πρόβατα και όλη τη ζεστή περίοδο για τα
κατσίκια.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ

2011

Μήνες

Ι

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

Δ

Πρόγραμμα Καταπολέμησης Ψύλλων στην περιοχή των Δήμων της
Περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διενέργεια ψεκασμών στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια σκευασμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαχείριση – Διοίκηση του Προγράμματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να
τροποποιείται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής (όπως   αυτή προβλέπεται στο Άρθρο 7 της παρούσας
Σύμβασης), ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.

 

 

Άρθρο 5

 

Δικαιώματα και
Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

 

5.3.      Οι πέντε (5) Δήμοι της
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής αναλαμβάνουν ο καθένας ξεχωριστά:

 

5.3.1. Να
διευκολύνουν το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, που θα απασχοληθεί για την
υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων
στοιχείων και πληροφοριών, την πραγματοποίηση των απαιτούμενων συνεργασιών και
γενικότερα στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.

 

5.3.2. Να
διαθέσουν το σύνολο των απαιτούμενων μέσων, στοιχείων και προτάσεών τους
(διάθεση κατάλληλου προσωπικού, κλπ).

 

5.3.3. Να ενημερώνουν καθημερινά τον τοπικό πληθυσμό για το πρόγραμμα
των ψεκασμών καθώς και για τα μέτρα προστασίας και προφύλαξης που θα πρέπει να
παίρνουν κατά την διάρκεια των ψεκασμών. Επίσης να ενημερώνουν τους κατοίκους
των περιοχών τους για την αποφυγή δημιουργίας εστιών αναπαραγωγής ψύλλων με
δική τους υπαιτιότητα.

 

5.3.4. Να
υποβοηθήσουν τη σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων εφόσον αυτές απαιτηθούν.

 

5.3.5. Τη
διάθεση των πόρων που προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας  Σύμβασης.

 

5.3.6. Να
διαθέσουν από έναν (1) εκπρόσωπο τους για τη στελέχωση της Κοινής επιτροπής.

 

5.4.      Η Αναπτυξιακή
Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ αναλαμβάνει φορέας υλοποίησης
και οικονομικής διαχείρισης του αντικειμένου της Σύμβασης. Συγκεκριμένα:

 

5.4.1. Την
υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της
παρούσας.

 

5.4.2. Να
διαθέσει για το σκοπό αυτό τον αναγκαίο εξοπλισμό και το αναγκαίο προσωπικό, να
προβεί στις αναγκαίες προμήθειες προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην
υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης.

 

5.4.3. Να
ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες Υπηρεσίες των συμβαλλόμενων Δήμων για τη διενέργεια
των αντίστοιχων επεμβάσεων.

 

 

5.4.4. Τη διαχείριση, διοίκηση της Προγραμματικής Σύμβασης και
ειδικότερα :

 

         
την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου και
την ενημέρωση των μελών της Κοινής Επιτροπής σε κάθε φάση εκτέλεσης του έργου.

 

         
την προετοιμασία με την έγκαιρη αποστολή του σχετικού
ενημερωτικού υλικού των συνεδριάσεων της Κοινής Επιτροπής, προς την οποία
παρέχει επίσης την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη

 

         
τη διεκπεραίωση των ταμειακών συναλλαγών για την
υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης (πληρωμές προμηθευτών, εξειδικευμένων
συνεργατών – εταιριών κλπ)

 

         
την αντιμετώπιση ζητημάτων οργανωτικού – διοικητικού
χαρακτήρα

 

 

5.4.6. Την
υποβοήθηση για σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων εφόσον αυτές απαιτηθούν.

 

5.4.7. Να
διαθέσει εκπρόσωπο της για τη στελέχωση της Κοινής επιτροπής.

 

5.4.8. Ρητά
συμφωνείται ότι για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης θα περιέλθει
στην ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. το σύνολο του ποσού της χρηματοδότησης ( 375,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανά στάνη), το οποίο θα διατεθεί από αυτήν
αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης. Η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.
αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντάσσει περιοδικές εκθέσεις πεπραγμένων, οι
οποίες θα υποβάλλονται στην Κοινή Επιτροπή, καθώς και την τελική έκθεση
αποτελεσμάτων μετά τη λήξη του φυσικού αντικειμένου.

 

 

Άρθρο 6

 

Πόροι

 

             6.1.     Οι πόροι για την υλοποίηση της
Προγραμματικής Σύμβασης θα προέλθουν από τους πέντε συμβαλλόμενους Δήμους. Κάθε
ένας από τους συμβαλλόμενους Δήμους, συμμετέχει στη χρηματοδότηση του
προγράμματος καταπολέμησης με το ποσό των 375,00 € / κτηνοτροφική εγκατάσταση
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) από τον προϋπολογισμό του.

 

Άρθρο 7

 

Διάρκεια Ισχύος
της Προγραμματικής Σύμβασης

 

7.1.      Η συνολική διάρκεια της
Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι τις 30/11/2011,
οπότε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διοικητική και λογιστική υποστήριξη του
προγράμματος.

 

7.2.           
Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με
αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής Επιτροπής, αν αυτό επιβάλλεται από το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης.

 

Άρθρο 8

 

Όργανο
παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης

 

8.1. Κοινή
Επιτροπή

 

8.1.1.   Για την παρακολούθηση
υλοποίησης της Σύμβασης αυτής συνίσταται όργανο με την επωνυμία «Κοινή
Επιτροπή». Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από έξι (6) μέλη, τα οποία ορίζονται
ανά ένα (1) από κάθε συμβαλλόμενο φορέα. Αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης,
οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από
αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής και τους αναπληρωτές τους.

 

8.1.2.   Αντικείμενο της Κοινής
Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της Προγραμματικής
Σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης, η επίλυση
κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων
ή τον τρόπο εφαρμογής της.

 

8.1.3.     
Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής εκλέγεται στην πρώτη
συνεδρίαση της.

 

8.1.4.     
  Η Επιτροπή
συγκαλείται από τον Πρόεδρο της. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης. Η πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής συγκαλείται εντός
χρονικού διαστήματος ενός μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης με ευθύνη της
ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.

 

8.1.5.   Η Επιτροπή αποφασίζει
για την πορεία των εκταμιεύσεων προς την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., μετά τη σχετική
πιστοποίηση της αντίστοιχης προόδου του έργου.

 

8.1.6.   Η Επιτροπή αποφασίζει
για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της
Σύμβασης ανάλογα με την πορεία υλοποίησης.

 

8.1.7.   Η Επιτροπή εγκρίνει την
παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας της
Προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.

 

8.1.8.      Η Επιτροπή είναι
δυνατόν να πλαισιώνεται μετά από σχετική απόφασή της και από ειδικό προσωπικό
που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης. Το ειδικό αυτό προσωπικό αποτελεί
την Τεχνική Επιτροπή, εκφράζει άποψη πάνω στα ειδικά επιστημονικά θέματα, αλλά
χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

8.1.9.   Η Επιτροπή συνέρχεται
τακτικά ανά 45 ημέρες και έκτακτα όταν το ζητήσει ένας από τους συμβαλλομένους
φορείς.

 

8.1.10. 
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα
τέσσερα (4) από τα έξι (6) μέλη της (4/6). Οι αποφάσεις πρέπει να είναι
αιτιολογημένες και παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 

8.1.11. Οι λοιπές λεπτομέρειες
για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται με αποφάσεις της.

 

Άρθρο 9

 

Ποινικές Ρήτρες

 

9.1       Σε περίπτωση υπαίτιας
μη εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων καθενός συμβαλλόμενου μέρους προς
άλλο ή την Κοινή Επιτροπή, το υπερήμερο συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται σε
καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 1% του ποσού συμβολής του στην Προγραμματική
Σύμβαση μηνιαίως, ως ποινική ρήτρα υπερημερίας. O υπολογισμός του ποσού της
ρήτρας ξεκινά μετά παρέλευση 3 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης στο
συμβαλλόμενο μέρος της σχετικής απόφασης της Κοινής Επιτροπής για την διάθεση
πίστωσης από αυτό και εφόσον συντρέχει η ανωτέρω αναφερόμενη υπαιτιότητα του
συμβαλλόμενου μέρους. Τα ποσά αυτά θα κατατίθενται στην Κοινή Επιτροπή, η οποία
θα αποφασίζει για την διάθεσή τους υπέρ του ζημιωθέντος ή ζημιωθέντων. Τα ποσά
που δεν επιστρέφονται αδικαιολογήτως, επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

9.2       Η παράβαση
οποιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης αυτής ή η παράβαση των διατάξεων του
νόμου ή της καλής πίστης ή των συναλλακτικών ηθών από συμβαλλόμενο μέρος δίνει
το δικαίωμα στα άλλα να ζητήσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημία τους. Σε
περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία της σύμβασης αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

Άρθρο 10

 

Τελικές Διατάξεις

 

10.1.    Καμία τροποποίηση της
Προγραμματικής Σύμβασης ή επέκταση της λόγω ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών
εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των
συμβαλλομένων μερών, που στην προκειμένη περίπτωση  είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία
αποφασίζουν σχετικά με ομοφωνία.

 

10.2.    Η για οποιονδήποτε λόγο
ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη        υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή
καταστάσεων             αντίθετων προς την
Προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση
αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των
συμβαλλομένων μέρων από δικαιώματα ή         απαλλαγή
από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη  που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική
αυτή Σύμβαση.

 

 

Αυτά
συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς
απόδειξη αφού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε 9 αντίτυπα κατά τα
ακόλουθα και κάθε μέρος λαμβάνει από ένα.

 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

 

 

 

Για τον Δήμο
Πολυγύρου

Ο Δήμαρχος

 

Ζωγράφος Αστέριος

 

Για τον Δήμο Ν.
Προποντίδας

Ο Δήμαρχος

 

Ιορδανίδης Δαμιανός

 

Για τον Δήμο
Σιθωνίας

Ο Δήμαρχος

 

Τζίτζιος Ιωάννης

 

 

Για τον Δήμο
Κασσάνδρας

Ο Δήμαρχος

 

Παπαγιάννης
Βασίλειος 

Για τον Δήμο
Αριστοτέλη

Ο Δήμαρχος

 

 

Πάχτας Χρήστος

 

Για την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ.
Α.Ε.

Ο Πρόεδρος

Ζωγράφος Αστέριος

 

 

2) Το πρόγραμμα να εφαρμοστεί σε σαράντα (40) κτηνοτροφικές μονάδες
του Δ.Σιθωνίας.

3) Ορίζεται εκπρόσωπος του Δήμου Σιθωνίας στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου
8 της Προγραμματικής Σύμβασης ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.,
με αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεωργιάδη Αναστάσιο.

4) Η ανωτέρω πίστωση θα βαρύνει τον πρ/σμό των εξόδων του Δήμου οικ.
έτους 2011 του Δήμου Σιθωνίας.

5) Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης για την υπογραφή της
ανωτέρω σύμβασης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 66/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

                                           Ακριβές
Αντίγραφο

                                                 Ο Δήμαρχος