Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 5/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2643/11-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                          1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                            2) Παστογιάννης Γεώργιος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              3) Γιοβανούδας Βαρσάμης
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4) Πράτσας Ιωάννης
5) Σπανός Μιχαήλ                                                        5) Μάλαμα Κυριακή
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Φάλκος Κωνσταντίνος
12) Μάντσιος Βασίλειος
13) Γκιώτης Νικόλαος
14) Κωστίκας Στυλιανός
15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
16) Γεωργιάδης Αναστάσιος
17) Γκαλή Γιαννούλα
18) Τσιάρας Εμμανουήλ
19) Πράτσας Αγγελος
20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
21) Πετρίδης Νικόλαος
22) Κατσίκης Παναγιώτης

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου, 2) Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης, 3) Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.κοιν.Μεταγγιτσίου.
Οι Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και Σάρτης δεν  παρίστανται στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Πετρίδης Νικόλαος και 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων του Δήμου Σιθωνίας Μερικής Απασχόλησης στα πλαίσια του Ν.3250/2004» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης: 58/2011 
                                                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων του Δήμου Σιθωνίας Μερικής Απασχόλησης στα πλαίσια του Ν.3250/2004».
Θέμα 2ο
Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Βάσει της υπ’ αριθμ 24996/16.05.2007 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και του Ν.3250/2004 που προβλέπει ότι :
1. στα πλαίσια της Μερικής  Απασχόλησης  στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  πρέπει να έχουν καταρτισθεί επιχειρησιακά σχέδιά παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προκειμένου να ενταχθούν οι παραπάνω δικαιούχοι φορείς  στις διατάξεις περί μερικής απασχόλησης  και
2. Το γεγονός ότι πριν την λήξη των προγραμμάτων Μερικής Απασχόλησης πρέπει να έχουν αποσταλεί από τους δικαιούχους φορείς ώστε να τύχουν έγκριση θέσεων,
Πρέπει, λοιπόν, να υποβληθούν τα επιχειρησιακά σχέδια  δράσης του Δήμου Σιθωνίας, που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας και Δημοτική Ενότητα Τορώνης, στην Τριμελή εξ Υφυπουργών Επιτροπή, που είναι αρμόδια για την έγκριση των επιχειρησιακών σχεδίων Μερικής Απασχόλησης και την κατανομή της χρηματοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν3250/2004.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον  Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα,
 το Ν. 3250/04 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,
 την απόφαση  Αριθ. 52769/04 του υπουργού ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 1557 Β’/18-10-04),
 το σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, που εκπόνησαν οι υπηρεσίες του Δήμου
 την Α.Π.: οικ. 61178/ 2-12-2004 του ΥΠΕΣΔΑΑ,
 την Α.Π.: οικ.24996/ 16-5-2007 του ΥΠΕΣΔΑΑ
 την περιπτ. ιη, άρθρο 4 ΠΥΣ 33/06 όπως ισχύει

                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την υποβολή επιχειρησιακών σχεδίων μερικής απασχόλησης του Δήμου Σιθωνίας, στα πλαίσια του Ν. 3250/04 προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

2. Οι ειδικότητες των επιδοτούμενων θέσεων καθορίζονται ως εξής για τη Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας.

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

1

ΔΕ Διοικητικών (Βοήθεια στο σπίτι)

1

10.000

2

ΔΕ Διοικητικών (Πολιτισμός)

1

10.000

3

Χειριστών  Η/Υ   (Τουρισμός)

2

20.000

4

ΔΕ Διοικητικών (Τουρισμός)

1

10.000

5

ΔΕ Διοικητικών – Ξεναγοί(Τουρισμός)

2

20.000
6

ΔΕ Διοικητικών (Ενσωμάτωση μεταναστών)

2

20.000

7

ΔΕ Νοσηλευτών (Καπή-Κέφο)

1

10.000

8

ΥΕ Κοινωνικής Προστασίας(Πολιτική Προστασία)

2

20.000
  ΣΥΝΟΛΟ 12 120.000

β. Δράσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αναγκών δημοσίου συμφέροντος (10%)

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
1 Γραμματειακή υποστήριξη Χειριστών 1 10.000
  ΣΥΝΟΛΟ 1 10.000

 

3. Οι ειδικότητες των επιδοτούμενων θέσεων καθορίζονται ως εξής για τη Δημοτική Ενότητα Τορώνης:

α. Δράσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα:

 
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
1 Πολιτιστικά στελέχη 1 10000  
2 Νοσηλεύτριες (Βοήθεια στο Σπίτι & ΚΑΠΗ) 1 10000  
3 Ιατρός (ΚΑΠΗ) 1 10000  
4 Βοηθητικό προσωπικό (Βοήθεια στο Σπίτι & ΚΑΠΗ) 2 20000  
5 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ -ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 2 20000  
 
6 Βοηθητικό προσωπικό (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 1 10000  
7 Οδηγοί (βοήθεια στο σπίτι παιδικοί κλπ) 1 10000  
8 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ σε άλλες δομές κοινωνικού χαρακτήρα που τυχόν υπάρχουν (ΚΕΦΟ, ΚΔΑΠ κλπ) 1 10000  
9 ΜΑΓΕΙΡΑΣ 1 10000  
10 Διοικητικό προσωπικό ΚΕΠ 1 10000  
11 Γραμματείς – γραμματειακή υποστήριξη 1 10000  
12 ΓΕΩΠΟΝΟΣ 1 10000  
13 ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 1 10000  
14 ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ 1 10000  
15 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 1 10000  
16 ΜΟΥΣΙΚΟΣ 1 10000  
ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 1 10000  
17 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 10000  
18 Φύλακες σχολικών κτιρίων 2 20000  
19 Μουσικός Βυζαντινής μουσικής 1 10000  
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΔΙΑΦΟΡΑ      
20 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 10000  
21 ΟΔΗΓΟΙ 2 20000  
22 ΕΡΓΑΤΕΣ 5 50000  
  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 1 10000  
  ΣΥΝΟΛΟ 32 320.000  

  β. Δράσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αναγκών δημοσίου συμφέροντος (10%)

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
23 Γραμματειακή υποστήριξη 1 10000
24 Λογιστής ΤΕ 1 10000
       
  ΣΥΝΟΛΟ 2  20.000

 

4. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υποβολή των ανωτέρω επιχειρησιακών σχεδίων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.


 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 58/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                Υπογραφές
                     Ακριβές Αντίγραφο
                        Ο Δήμαρχος