Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 11/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκαέξι (16) του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6348/12-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                             1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                               2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                 3) Κωστίκας Στυλιανός
4) Λογοτριβή Ελένη                                       4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Σπανός Μιχαήλ                                          5) Κατσίκης Παναγιώτης
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                           6) Μάλαμα Κυριακή
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Παστογιάννης Γεώργιος
12) Μάντσιος Βασίλειος
13) Γκιώτης Νικόλαος
14) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15) Γεωργιάδης Αναστάσιος
16) Γκαλή Γιαννούλα
17) Τσιάρας Εμμανουήλ
18) Πράτσας Άγγελος
19) Πράτσας Ιωάννης
20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
21) Πετρίδης Νικόλαος


Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης, Αγ.Νικολάου κ. Παρδάλης και  Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κατσίκης Παναγιώτης και 2) Κωστίκας Στυλιανός, στην έναρξη του πρώτου εκτός ημερησίας θέματος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά «Συζήτηση με αφορμή την επιστολή του  Εξωραϊστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου «Λατούρα» Αγίου Νικολάου» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης: 130/2011
Θέμα: 1ο    
«Συζήτηση με αφορμή την επιστολή του  Εξωραϊστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου «Λατούρα» Αγίου Νικολάου ».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Θέτει υπόψη του Δ.Σ. επιστολή του Εξωραϊστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου «Λατούρα» Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με την οποία ενημερώνει ότι στις 24 Μαϊου πρόκειται να δικαστεί στο Τριμελές πλημμελειοδικείο Πολυγύρου, η εταιρεία «Ι.Χαρόζογλου & Σία.Ο.Ε.», με την κατηγορία ότι  υποβιβάζει κατ’ εξακολούθηση το περιβάλλον. Πρόκειται για την μονάδα εκπάχυνσης ιχθύων στη θέση Πλατανάκια περιοχής κόλπου Δημητρού. Μάρτυρες κατηγορίας έχουν κληθεί ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Συλλόγου «Λατούρα» κατόπιν καταγγελίας του Συλλόγου τους. Ζητούν να γίνει παρέμβαση από το Δήμο Σιθωνίας στην επικείμενη δίκη με την αρωγή του νομικού μας συμβούλου.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και την ανωτέρω επιστολή,

                                                          Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Ορίζεται ο δικηγόρος του Δήμου κ.Κόκκινος  να παραστεί ως συμπαραστάτης του Εξωραϊστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου «Λατούρα» Αγίου Νικολάου στη δίκη στις 24/05/2011.
Β) Συντάσσεται ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, ως ακολούθως:
ΨΗΦΙΣΜΑ

Του Δημοτικού Συμβουλίου
Του Δήμου Σιθωνίας

 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας εκφράζει την έντονη διαφωνία του με την ύπαρξη ιχθυκαλλιέργειας στην τοποθεσία Πλατανάκια στην δυτική πλευρά της νήσου Διάπορος.
 Το εν λόγω ιχθυοτροφείο λειτουργεί σε συμφέροντα της εταιρίας «Ι. Χορόζογλου & ΣΙΑ Ο.Ε», και η άδεια λειτουργίας του έχει λήξει προ πολλού. Ακόμα και οι τελευταίες παρατάσεις που είχε πάρει πριν το έτος 2006 ήταν μέχρι της ολοκλήρωσης της πάχυνσης του γόνου που είχε ήδη καλλιεργήσει.  
 Η εγκατάσταση αυτή έχει επιβαρύνει την περιοχή για τους κάτωθι λόγους:
Α) Ο κόλπος είναι κλειστός, με μη δυνατότητα ανακύκλωσης των υδάτων και με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του οικοσυστήματος.
Β) Η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή εντάσσεται στο NATURA 2000 διότι βρέθηκαν πληθυσμοί Ποσειδωνίας (τις λεγόμενες φυκιάδες), που είναι ο σημαντικότερος προστατευόμενος τύπος οικοσυστήματος στη Μεσόγειο, θεμελιώδους σημασίας για την παραγωγικότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων αλλά και της αλιείας. Τα λιβάδια Ποσειδωνίας συμβάλουν στην ανατροπή της παράκτιας διάβρωσης, ενώ η καταστροφή τους συνεπάγεται εκτενή διάβρωση καθώς και εξαφάνιση παραλίων,
Γ) Είναι περιοχή με έντονη τουριστική κίνηση,
Δ) Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τον πληθυσμό που κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή,
Ε) Στην χερσαία ζώνη που χρησιμοποιεί η εικόνα που επικρατεί είναι αποτρεπτική για τον όποιο επισκέπτη, με οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανένας από τροφές, υλικά διάφορα και εργαλεία που χρησιμοποιεί. Οι κατασκευές είναι λυόμενες χωρίς οικοδομική άδεια και μάλιστα όχι σε ιδιόκτητη έκταση.
  Ζητούμε την άμεση μετεγκατάσταση της μονάδας για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, όπως εξάλλου οι αρμόδιες διοικητικές αρχές έχουν κρίνει.

Γ) Κοινοποίηση του ανωτέρω ψηφίσματος στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 130/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                    Υπογραφές
                           Ακριβές Αντίγραφο
                               Ο Δήμαρχος