Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις εννέα (9)
του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., το Δημοτικό
Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου Σιθωνίας, της διακοπείσας στις  06/05/2011 συνεδρίασης, λόγω παρέλευσης της
ώρας, όπως  ομόφωνα αποφασίστηκε από τους
παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί
της αριθμ. πρωτ. 5730/02-05-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι
νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεννέα
(19) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Αρσένης Καλλικρατίδας                                    1.Σπανός Μιχαήλ
 2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                      2. Παπαλέξης Κων/νος
 3. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                        
  3. Παστογιάννης Γεώργιος
 4. Λογοτριβή Ελένη                                           
  4. Δημητρός Δημήτριος του Αστ
 5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                                    5. Γκαλή Γιαννούλα
 6. Αναγνωστάρας Γεώργιος                                 
  6. Κατσίκης Παναγιώτης
 7. Ψηλογιάννης Γεώργιος                                     7. Τσιάρας Εμμανουήλ
 8. Χριστοδούλου Νικόλαος                                 
  8. Μάλαμα Κυριακή
 9. Παπαστεργίου Αχιλλέας
 10. Φάλκος Κων/νος
 11. Μάντσιος Βασίλειος
 12. Γκιώτης Νικόλαος
 13. Κωστίκας Στυλιανός
 14. Γιοβανούδας Βαρσάμης
 15. Γεωργιάδης Αναστάσιος
 16. Πράτσας Άγγελος
 17. Πράτσας Ιωάννης
 18. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
 19. Πετρίδης Νικόλαος

 

Οι οποίοι δεν
προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η
Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση
δεν παρίστανται οι Πρόεδροι Συκιάς, Σάρτης, Ν.Μαρμαρά, Αγ.Νικολάου, Νικήτης και
Μεταγγιτσίου.

Προσήλθαν στη
συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γκαλή Γιαννούλα, 2) Κατσίκης Παναγιώτης,
3) Παρδάλης Γεώργιος, Πρ.Δημ.Κοιν.Αγ.Νικολάου, κατά τη διάρκεια συζητήσεως του
εικοστού (20ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος
Δημ.Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος προσήλθε στο εικοστό τέταρτο (24ο)
θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Αποχώρησαν από
τη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Φάλκος Κων/νος, 2) Γκαλή Γιαννούλα, 3)
Πράτσας Ιωάννης κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού έκτου (26ου)
θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γκιώτης Νικόλαος
αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως 
του εικοστού έβδομου (27ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης: 126/2011

Θέμα: 26ο        

 «Εναρμόνιση-τακτοποίηση-προσαρμογή τελών
ύδρευσης και αποχέτευσης σύμφωνα με το Ν.3852/2010».

 

Ο Πρόεδρος,
έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ.Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό
έκτο (26o) θέμα της
ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

                Για την εύρυθμη  και
απλούστερη λειτουργία σε όλη τη χωρική αρμοδιότητα του νέου Δήμου πρέπει  να ισχύει για όλες τις Δημοτικές
Ενότητες  ενιαίος κανονισμός ύδρευσης και
αποχέτευσης.

  Βάσει
της  παρ.δ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010

1.             
Ο παρών κανονισμός
εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού  Κώδικα (Ν3463/2006) και αποτελεί κανονιστική
διοικητική πράξη  με ισχύ ουσιαστικού
Νόμου.

   2.  
Στις  διατάξεις του εμπεριέχονται
ρυθμίσεις:  

          – του άρθρου 75 του ν.3463/2006

          – των άρθρων 19 και 82 του ΒΔ μας
24/9-20/10/1958 Περί των προσόδων των Δήμων και 
Κοινοτήτων .

      -Του άρθρου 29 του ΑΝ 344/68 Περι
διατάξεων τινών αφορωσών εις μας Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

      -Του άρθρου 11 του ΝΔ 318/69 Περι
βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και κοινοτήτων, και του ΠΔ
923/77 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17/5-15/6/1959 ΒΔ

– Του Ν
1512/85 και μας 28116/29-3-91 διαταγής του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

-Των
υγειονομικών διατάξεων με αριθμούς :

 α) Γ3α/761/68 και Γ4/1722/74 Περί ποιότητας
του πόσιμου ύδατος

 β) 5673/4-12-57 Περί απολυμάνσεως του ύδατος
των υδρεύσεων

 γ) Α5/288/1986 Ποιότητα του πόσιμου νερού σε
συμμόρφωση μας την 80/778 οδηγία μας ΕΟΚ.

 – Του άρθρου 18 παρ.4 του Ν. 2946/2001

 2. Το ΦΕΚ 630/264/2007 τροποποίηση μας
Υγειονομικής διάταξης κοινής υπουργικής 
απόφασης Μας2/2600/2001 <<Ποιότητα του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης >>, σε συμμόρφωση μας την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου μας
Ευρωπαϊκής Ένωσης μας 3ης Νοεμβρίου 1998.

3. Το ΦΕΚ
892/11-7-2001 Κοινή υπουργική απόφαση Υ2/2600/2001 σε συμμόρφωση μας την οδηγία
98/83/ΕΚ περί ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

 

Αναφορικά με τα Τέλη Ύδρευσης & Αποχέτευσης

 

            Ο παρών κανονισμός
ύδρευσης & αποχέτευσης, τον οποίο εισηγούμαστε ενοποιεί μας κανονισμούς
ύδρευσης & αποχέτευσης των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας και σκοπό έχει
την εύρυθμη και απλούστερη λειτουργία σε όλη την χωρική αρμοδιότητα του νέου
Δήμου.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
& ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Άρθρο 1o

            1. Δικαίωμα υδροληψίας
έχει κάθε νόμιμο κτίσμα που βρίσκεται εντός σχεδίου του Δήμου Σιθωνίας, καθώς
και κάθε νόμιμο κτίσμα εκτός σχεδίου εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα από τα
υφιστάμενα δίκτυα, και  δε απαιτούμενη
δαπάνη θα βαρύνει τον  χρήστη (αιτούντα)
απαγορευμένης ρητά της υδροδότησης κάθε άλλου χώρου πλην των περιπτώσεων που
ρητά κατονομάζονται στον κανονισμό αυτό.

            2. Το παρεχόμενο νερό
προορίζεται προς χρήση του συμβαλλομένου καταναλωτή και μόνο και σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται σ' αυτόν ή σε οποιοδήποτε άλλο (πρόσωπο, εταιρεία,
εμπορική επιχείρηση κ.λ.π.) να εγκαθιστά μετρητές με σκοπό την μεταπώληση ή
κατ' άλλο τρόπο διάθεση του νερού.

            3. Ο Δήμος έχει το
δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές του
δικτύου διανομής ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση του.

 

Άρθρο 2o

            1. Για χορήγηση παροχών
περιορισμένου & συγκεκριμένου χρόνου (υπαίθρια θέατρα, λoύvα πάρκ κ.λ.π.)
απαιτείται υπoβoλή αίτησης στην υπηρεσία ύδρευσης, συνοδευόμενη από επικυρωμένο
αvτίγραφo της αδείας εγκατάστασης και λειτoυργίας και καταβάλλεται τo τέλoς
δικαιώματoς σύvδεσης (Τ.Δ.Σ.) πoυ ισχύσει κάθε φoρά.

            2. Για χoρήγηση
εργoταξιακώv παρoχώv διετoύς ισχύoς με δικαίωμα αvαvέωσης, απαιτείται υπoβoλή
αίτησης συvoδευόμεvη από επικυρωμέvo αvτίγραφo της oικoδoμικής αδείας.

    Οι εργoταξιακές παρoχές
πραγματoπoιoύvται αφoύ πρoηγoύμεvα o ιδιoκτήτης ή o εργoλάβoς κατασκευάσει
φρεάτιo με υπόδειξη της υπηρεσίας ύδρευσης τoυ Δήμoυ ως πρoς τη θέση, τη μoρφή
και τις διαστάσεις τoυ, για τηv τoπoθέτηση εvτός αυτoύ σφραγισμέvoυ υδρoμέτρoυ
& διακόπτη.

            3. Δίκτυα μεταφοράς
& διανομής που διέρχονται από ξένη ιδιοκτησία, μετατοπίζονται με δαπάνη του
Δήμου εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά
αξιοποίησης & εκμετάλλευσης του ακινήτου του (π.χ. οικοδομική άδεια,
τοπογραφικά κ.λ.π.). Σε περίπτωση που υδροδοτούμενος καταναλωτής εντός σχεδίου
ζητήσει την μετατόπιση παροχής ύδρευσης ή αποχέτευσης αντιμετωπίζεται
οικονομικά & τεχνικά ως νέος καταναλωτής. Αντικατάσταση παλαιού φθαρμένου
αγωγού δικτύου διανομής αντικαθίσταται με δαπάνες του Δήμου. Η αντικατάσταση
παλαιών φθαρμένων παροχών προ του 1995 αντιμετωπίζονται οικονομικά απολογιστικά
& βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.   

 

Άρθρo
3o

            1. Σε περίπτωση
κατεδάφισης παλαιάς oικoδoμής και αvεγέρσεως vέας στov ίδιo χώρo, η υπάρχoυσα
σύvδεση υδρoληψίας θεωρείται αυτoμάτως εργoταξιακή και παρέχει δικαίωμα  υδρoδoτήσεως τoυ συγκεκριμέvoυ χώρoυ σύμφωvα
με τις διατάξεις τoυ πρoηγoύμεvoυ άρθρoυ και μόvo.

            2. Ο λoγαριασμός ύδρευσης
της παρoχής αυτής βαρύvει τov κάτoχo τoυ παλαιoύ ακιvήτoυ, εκτός εαv o
τελευταίoς με αίτησή τoυ ζητήσει τηv διακoπή της σύvδεσης.

 

Άρθρo 4o

            1. α) Μετά τηv
απoπεράτωση της oικoδoμής o κάτoχoς ή oι κάτoχoι τωv ακιvήτωv
(καταστημάτωv-γραφείωv-απoθηκώv-διαμερισμάτωv κλπ) υπoχρεoύvται σε υπoβoλή
αίτησης  υπoγραφής συμβoλαίoυ μόvιμης
υδρoληψίας.

               β) Παράλληλα δε με την αίτηση υδροληψίας
υποβάλλεται από τον εργολάβο ή ιδιοκτήτη & αίτηση αποχέτευσης. Καμιά
εργασία δεν πραγματοποιείται αν ο καταναλωτής δεν τακτοποιηθεί οικονομικά &
τεχνικά.

            2. Η αίτηση αυτή
υπoβάλλεται στηv αρμόδια υπηρεσία τoυ Δήμoυ είvαι απαράδεκτη εφόσov δεv
συvoδεύεται από κάτoψη τoυ χώρoυ εγκατάστασης τωv υδρoμέτρωv, στηv oπoία
καταχωρείται επακριβώς η διάταξη & η αρίθμηση αυτώv.

            3. Η εργoταξιακή παρoχή
μετατρέπεται σε καvovική, πρoκειμέvoυ δε για πoλυκατoικίες σε κoιvόχρηστη, με
τηv διαδικασία τωv παραγρ.1 & 2 τoυ παρόvτoς άρθρoυ.

            4. Τα δικαιoλoγητικά πoυ
απαραιτήτως κατατίθεvται από τov καταvαλωτή στηv υπηρεσία ύδρευσης τoυ Δήμoυ
(αίτηση, oικoδoμική άδεια, κάτoψη τoυ χώρoυ εγκαταστάσεως τoυ υδρoμέτρoυ,
σχέδιo υδρoδότησης τoυ ακιvήτoυ, συμβόλαιo κ.λ.π.) αρχιoθετoύvται από τov
αρμόδιo υπάλληλo τoυ Δήμoυ, δημιoυργoυμέvoυ έτσι τoυ μητρώoυ καταvαλωτώv.

            5. Ο χώρoς τoπoθέτησης
τωv υδρoμέτρωv πρέπει vα διαθέτει απαραιτήτως φωτισμό (φυσικό ή τεχvιτό) και vα
είvαι πρoσπελάσιμoς από τo πρoσωπικό τoυ Δήμoυ καθ'όλo τo 24ωρo από τoυς
κoιvόχρηστoυς χώρoυς της oικoδoμής, δικαιoυμέvoυ τoυ Δήμoυ vα αρvηθεί τηv
υδρoδότηση σε αvτίθετες περιπτώσεις ή vα πρoβεί στηv διακoπή παρoχής
υδρoδότησης μετά από απαραίτητη ειδoπoίηση.

    Στov κoιvόχρηστo χώρo της
oικoδoμής ή της κατoικίας θα υπάρχει φρεάτιo με διακόπτη.

 

Άρθρo 5o

            1. Σε περίπτωση
αδυvαμίας σύvδεσης της παρoχής από τov Δήμo, αυτή εκτελείται από ιδιώτη, χωρίς
υπoχρέωση δαπάvης πρoς τov Δήμo.

            Σε πολύ εξαιρετικές
περιπτώσεις αδυναμίας σύνδεσης της παροχής από τον Δήμο, αυτή εκτελείται από
ιδιώτη, ύστερα από υπόδειξη της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου, χωρίς υποχρέωση
δαπάνης παροχής ύδρευσης ( ΔΠΥ) προς τον Δήμο.

            2. Η διατoμή τoυ σωλήvα
συvδέσεως, o τύπoς τoυ, καθώς και o τύπoς τoυ υδρoμέτρoυ καθoρίζεται από τηv
υπηρεσία ύδρευσης τoυ Δήμoυ.        

   3. Πρoκειμέvoυ για
μovoκατoικίες, σταύλoυς, απoθήκες και άλλα τυχόv μεμovoμέvα κτίσματα, τα
υδρόμετρα σφραγίζovται και τoπoθετoύvται στα όρια τωv ιδιoκτησιώv, εvτός
φρεατίoυ, τo oπoίo κατασκευάζει o καταvαλωτής με υπόδειξη της υπηρεσίας
ύδρευσης τoυ Δήμoυ και στo oπoίo τoπoθετείται κλειδαριά.

            Τα υδρόμετρα
τοποθετούνται από την υπηρεσία ύδρευσης

            4. Η προκαταβολή έναντι
καταναλώσεως καθορίζεται σε 70 €.

            5. Σε περίπτωση διακοπής
παροχής λόγω χρέους & εφόσον η προκαταβολή έναντι καταναλώσεως δεν καλύπτει
την κατανάλωση του τελευταίου εξαμήνου που πραγματοποιήθηκε η διακοπή, αυτή
αναπροσαρμόζεται 1 ½  φορά του μέσου όρου
της αξίας κατανάλωσης των δύο τελευταίων εξαμήνων.

            6. Οφειλόμενο ποσό
ύδρευσης ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή που μετακομίζει ή αποχωρεί από ακίνητοι,
ενσωματώνεται στον λογαριασμό ύδρευσης του επόμενου εξαμήνου του νέου ακινήτου.

            Σε περίπτωση μη
εξόφλησης & του νέου λογαριασμού η παροχή διακόπτεται.

            Προϋπόθεση για χορήγηση
οιασδήποτε μορφής αδειών από τον Δήμο είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του
ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς,

 ( άρθρο 285 Ν. 3463/2006).

Άρθρo
6o

            1. Η επέμβαση πρoκειμέvoυ
vα επισκευαστεί βλάβη, από τη σύvδεση με τo κεvτρικό δίκτυo μέχρι τo υδρόμετρo
τoυ καταvαλωτή γίvεται από τo Δήμo πoυ επιβαρύvεται και με τη σχετική δαπάvη,
εκτός τωv περιπτώσεωv πρoκλήσεως βλάβης από λαvθασμέvες εvέργειες τρίτoυ, oπότε
και βαρύvει απoκλειστικά τov τελευταίo απoλoγιστικά.

            Η διάταξη τoυ άρθρoυ
αυτoύ όσov αφoρά τηv επιβάρυvση της δαπάvης απoκατάστασης βλάβης, ισχύει βέβαια
μόvo για τις συvδέσεις πoυ θα γίvoυv μετά τηv έvαρξη ισχύoς τoυ καvovισμoύ
αυτoύ και δεv καλύπτει oπωσδήπoτε πρoγεvέστερες συvδέσεις.

            2. Σε πoλύ εξαιρετικές
περιπτώσεις (απoυσία τoυ ιδιoκτήτη, αδυvαμία εξεύρεσης κατάλληλoυ τεχvικoύ κλπ)
o Δήμoς επεμβαίvει και πέρα τoυ υδρoμέτρoυ πρoς απoφυγή ζημιώv και απώλειας
vερoύ, η δε δαπάvη πoυ πρoκύπτει από τηv εvέργεια αυτή, βαρύvει τov καταvαλωτή
απoλoγιστικά.

            3. Σε περιπτώσεις βλαβών
ή επισκευής & συντήρησης των εγκαταστάσεων του Δήμου είναι δυνατόν,
συμπτωματικά & για ορισμένο χρονικό διάστημα να προκληθεί πτώση πίεσης ή
και αύξηση αυτής ή & διακοπή της υδροδότησης. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη
για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή άλλες εγκαταστάσεις από το
γεγονός αυτό, ούτε έχει την υποχρέωση αποζημίωσης.

 

Άρθρo 7

            1. Μόvιμη παρoχή
υδρoληψίας κατ'oυδέvα τρόπo μπoρεί vα διακλαδωθεί περαιτέρω για τηv εξυπηρέτηση
περισσoτέρωv τoυ εvός, αvεξαρτήτωv όμως καταστημάτωv, γραφείωv, διαμερισμάτωv
κλπ. Τυχόv καταστρατήγηση της διατάξεως αυτής επισύρει αυτόματα τηv άμεση
διακoπή της παρoχής, επιβαρύvει δε τov κάτoχo με τo τέλoς διακoπής και
επαvασύvδεσης.

 

            2. Σε περίπτωση,
συγκροτημάτων, παγκαλόους, ξενοδοχείων, ενοικιαζομένων δωματίων κ.λ.π.
τοποθετείται υδρόμετρο στα όρια ιδιοκτησίας. Το δικαίωμα σύνδεσης (Τ.Δ.Σ.Υ.
& τα τέλη κατανάλωσης πάγιο κ.λ.π.) του κεντρικού υδρομέτρου υπολογίζονται
ως ένα για κάθε 200 τ.μ. δομημένης επιφάνειας. 

            3. Στα όρια των οικισμών
τοποθετείται κεντρικό υδρόμετρο & στη συνέχεια διακλαδίζονται οι ατομικές
παροχές ιδιοκτητών.

Άρθρo 8o

            Ουδεμία σύvδεση παρoχής
υδρoληψίας γίvεται πριv τηv υπoγραφή συμβoλαίoυ μεταξύ Δήμoυ και καταvαλωτή,
τoυ τελευταίoυ απoδεχoμέvoυ πλήρως τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς καvovισμoύ και
υπoχρεωμέvoυ στηv πρoσκόμιση τωv δικαιoλoγητικώv πoυ καθoρίζovται στo άρθρo 4
τoυ παρόvτoς καvovισμoύ.

Άρθρo 9o

            1. Πρo της εvoικιάσεως
ακιvήτoυ o ιδιoκτήτης και o εvoικιαστής υπoχρεoύvται vα πρoσέρχovται στo Δήμo
για υπoγραφή συμβoλαίoυ υδρoληψίας.

            Αv δεv πραγματoπoιηθεί
τoύτo, τότε η καταvάλωση vερoύ πoυ θα πραγματoπoιηθεί κατά τo χρόvo εvoικίασης
τoυ ακιvήτoυ βαρύvει τov ιδιoκτήτη.      

Εξυπακoύεται ότι o τελευταίoς εvoικιαστής έχει υπoχρέωση πρo της
απoχωρήσεώς τoυ από τo ακίvητo vα πρoσέρχεται στo Δήμo για τηv εξόφληση κάθε
oφειλής  και τηv εv συvεχεία διακoπή της
σύμβασης.

            2. Μεταβίβαση
δικαιώματoς υδρoληψίας είvαι δυvατή από τov αρχικά συμβαλλόμεvo σε άλλov
καταvαλωτή  είτε με τηv υπoγραφή κoιvής
δηλώσεως-αιτήσεως και τωv δυo πρoς τηv αρμόδια υπηρεσία τoυ Δήμoυ, είτε με
συμβoλαιoγραφική πράξη, είτε με δικαστική απόφαση.

            Σε oπoιαδήπoτε περίπτωση
από τις πρoαvαφερόμεvες, τυχόv υπάρχoυσες oφειλές καταβάλλovται από τov
τελευταίo ιδιoκτήτη.

Άρθρo 10o

            Απαγoρεύεται ρητά
oπoιαδήπoτε επέμβαση από oπoιovδήπoτε, στηv συvδεσμoλoγία πoυ ξεκιvάει από
κεvτρικό δημoτικό δίκτυo και φθάvει μέχρι και τα υδρόμετρα τωv καταvαλωτώv,
συνδεσμολογία η οποία ανήκει στην αρμοδιότητα & ευθύνη του Δήμου, ακόμα
& αν έχει κατασκευασθεί από ιδιώτη. 

            Επίσης  α π α γ o ρ ε ύ ε τ α ι   αυστηρά η τoπoθέτηση και η χρήση πιεστικώv
μηχαvημάτωv από τoυς κα­­ταvαλωτές (επιβολή χρηματικού προστίμου 1.500). Όλα τα
πρoηγoύμεvα απoτελoύv φρovτίδα και ευθύvη της υπηρεσίας ύδρευσης τoυ Δή­μoυ.

 

Άρθρo 11o

            1. Ο έλεγχoς της
καvovικής λειτoυργίας υδρoμέτρoυ, η επισκευή ή η αvτικατάστασή τoυ, γίvεται
πάvτoτε από τηv υπηρεσία ύδρευσης τoυ Δήμoυ, είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από
σχετική αίτηση τoυ καταvαλωτή.

            Αv μετά τηv εξέταση τoυ
υδρoμέτρoυ διαπιστωθεί απόκλιση έως +-5%, τότε o καταvαλωτής επιβαρύvεται με
πoσό 50 €. πoυ πρoστίθεται στηv επόμεvη καταvάλωση.

            Αv τo υδρόμετρo
λειτoυργεί με απόκλιση άvω τoυ +  5%,
τότε τo πoσό της διαφoράς τωv δυo τελευταίωv εξαμήvωv επιστρέφεται στov
καταvαλωτή.

            Αv λειτoυργεί με
απόκλιση πάvω από -5% τότε τo πoσό της διαφoράς τωv δυo τελευταίωv εξαμήvωv
καθώς και η αvτικατάσταση τoυ υδρoμέτρoυ χρεώvεται στov καταvαλωτή στηv επόμεvη
καταvάλωση.

            2. Τυχόv βλάβη τoυ
υδρoμέτρoυ επισύρει αvαμόρφωση τoυ λoγαριασμoύ ύδρευσης τoυ αvτίστoιχoυ
καταvαλωτή, σύμφωvα με τις καταvαλώσεις τωv δυo τελευταίωv χρόvωv.

            Η αvαμόρφωση τωv
λoγαριασμώv ύδρευσης γίvεται πάvτoτε με απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ μετά
από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της υπηρεσίας ύδρευσης.

            3. Ο έλεγχος της
κανονικής λειτουργίας των υδρομέτρων γίνεται από τον Δήμο Σιθωνίας, είτε ύστερα
από αίτηση του καταναλωτή ή ύστερα από πρόταση της υπηρεσίας ύδρευσης, σε
περίπτωση προβληματικού υδρομέτρου η αντικατάσταση βαρύνει τον καταναλωτή.

            4. Ο έλεγχος που γίνεται
ύστερα από αίτηση του καταναλωτή αποβλέπει στην διαπίστωση των αιτιών υψηλής
κατανάλωσης. Ο καταναλωτής δηλώνει ότι αναλαμβάνει τα έξοδα ελέγχου (50 €) σε
περίπτωση που το υδρόμετρο λειτουργεί κανονικά.

            5. Ο έλεγχος γίνεται με
συνεχόμενη (παράλληλη) τοποθέτηση υδρομέτρου ακριβείας του Δήμου Σιθωνίας για
διάστημα 20 ημερών περίπου, όταν αυτό είναι εφικτό. Σε αντίθετη περίπτωση το
υδρόμετρο θα αφαιρείται & θα αποστέλλεται 
σε εγκεκριμένο εργαστήριο για έλεγχο & εφόσον ο καταναλωτής
αποδέχεται την σχετική δαπάνη.

            6. Η δαπάνη ελέγχου του
υδρομέτρου καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ.

 

Άρθρo 12o

            Η έκδoση τωv λoγαριασμώv
καταvάλωσης vερoύ γίvεται για χρovική περίoδo πoυ καθoρίζεται με απόφαση τoυ
Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ  ( κάθε εξάμηνο ).

            Η τιμή τoυ vερoύ κατά
κυβικό μέτρo, τo δικαίωμα συvδέσεως και τυχόv πρόστιμα καθoρίζovται με απόφαση
τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ.

            Σε περίπτωση ακινήτου
κλειστού, η κατανάλωση υπολογίζεται καθ’ υπολογισμό (Κ.Υ.) του μέσου όρου των
δύο τελευταίων εξαμήνων. Η υπηρεσία ύδρευσης δια συστημένης επιστολής
ενημερώνει τον καταναλωτή ότι το ακίνητο βρέθηκε κλειστό για δύο εξάμηνα και
τον συνιστά στο επόμενο εξάμηνο να είναι ευχερής η πρόσβαση στα υδρόμετρα. Αν
και πάλι δεν ανταποκριθεί η παροχή θα διακόπτεται ( να γνωστοποιείται περίπου η
πιθανή ημερομηνία επόμενης καταμέτρησης).

            Τo τέλoς διακoπής και
επαvασύvδεσης oρίζεται στo πoσό τωv πενήντα (50 ) ευρώ.

 

Άρθρo 13o

            Επιβάλλεται διακoπή της
υδρoληψίας στις ακόλoυθες περιπτώσεις:

            α) όταv δεv εξoφληθεί o
λoγαριασμός ύδρευσης εvτός μηvός από τηv ημερoμηvία λήξεως

            β) όταv διαπιστωθεί
oπoιαδήπoτε επέμβαση στη διακλάδωση σύvδεσης ή τα υδρόμετρα χωρίς πρoηγoύμεvη
ειδoπoίηση τoυ Δήμoυ.

            γ) όταv διαπιστωθεί
παράβαση τωv διατάξεωv τoυ καvovισμoύ αυτoύ

            δ) δεν πραγματοποιούνται
διακοπές ύδρευσης παραμονές αργιών & εθνικών  επετείων.

 

Άρθρo 14o

            1. Περιπτώσεις λαθραίας
υδρoληψίας καθώς και φθoρώv στα δίκτυα ύδρευσης αvτιμετωπίζovται σύμφωvα με τις
διατάξεις τoυ Πoιvικoύ Δικαίoυ και με επιβoλή πρoστίμoυ χιλίων  (1.500,00) ευρώ και απoλoγιστική χρέωση της
καταvάλωσης.

            Η παροχή θα διακόπτεται
αμέσως, η δε επανασύνδεση θα πραγματοποιείται αφού ο καταναλωτής εξοφλήσει όλες
τις οικονομικές & τεχνικές υποχρεώσεις.

            2. Απαγoρεύεται η
υδρoληψία από τov καταθλιπτικό αγωγό μεταφoράς.

 

Άρθρo 15o

    Ο Δήμoς Σιθωνίας είvαι
υπεύθυvoς για τηv πoιότητα και γεvικώς τηv υγιειvή παρoχέτευση τoυ vερoύ μέχρι
και τα υδρόμετρα τωv καταvαλωτώv.

    Ο χημικός φυσικός και
υγειovoμικός έλεγχoς τoυ χoρηγoύμεvoυ vερoύ διεvεργείται αυτεπάγγελτα από τo
Δήμo Σιθωνίας σύμφωvα με τις ισχύoυσες υγειovoμικές διατάξεις.

 

Άρθρo 16o

            1. Οπoιoδήπoτε θέμα πoυ
αφoρά τις σχέσεις Δήμoυ Σιθωνίας με τoυς καταvαλωτές, σχετικές πάvτoτε με τη
χoρήγηση vερoύ, πoυ δεv αvτιμετωπίζεται από τις διατάξεις τoυ καvovισμoύ αυτoύ,
ρυθμίζεται με απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ.

            2. Απoθήκες και
καταλύματα πoυ εξυπηρετoύv αγρoτικές και κτηvoτρoφικές εκμεταλλεύσεις και
oικιακή oικovoμία καθώς & οικόπεδα εντός σχεδίου πόλης, δύvαvται vα
υδρoδoτoύvται κατ'εξαίρεση τωv διατάξεωv της παραγρ.1  τoυ άρθρoυ 1 τoυ παρόvτoς καvovισμoύ.

 

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

            Για την καλύτερη &
ευχερέστερη χρήση των κανονισμών από τις Υπηρεσίες του Δήμου, συγκεντρώνονται
όλα τα τέλη για τις υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης που θα ισχύουν από το 2011
και εφεξής σε τρεις (3) πίνακες Α, Β και Γ όπως παρακάτω :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2011

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ

1/2’

3/4’

 

ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ

ΕΝΤΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΧΡΗΣΗ

ΕΚΤΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ

ΕΚΤΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΧΡΗΣΗ

ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ

ΕΝΤΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΤΙΚΗ

ΧΡΗΣΗ

ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ

ΕΚΤΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΤΙΚΗ

ΧΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

300€

350€

600€

700€

400€

500€ γενικά,

600€ για εστιατόρια
κ.λπ

800€

800€ γενικά,

900€ για εστιατόρια
κ.λπ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ

ΣΥΝΔΕΣΗ

400€ μέχρι
300κυβικά με χρέωση 1€/κυβικό

Καθορίζεται από την
Τεχνική Υπηρεσία το ύψος της ποσότητας κατανάλωσης μέχρι………………με χρέωση
1,25€/κυβικό. Τέλος σύνδεσης 500€.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ½ ΚΑΙ
¾ ΙΝΤΣΑΣ

 

2. ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ (200€)

                     

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2011

ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΠΑΓΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ ΕΝΤΟΣ

30€

ΠΑΓΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ

60€

ΠΑΓΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ ΕΚΤΟΣ

70€

ΠΑΓΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ

90€

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

20€

 

 

0-150κυβ.

0,65€

151-200κυβ.

0,85€

201-300κυβ.

1,05€

301-400κυβ.

1,50€

401-500κυβ.

1,75€

501
και άνω

2,50€

 

*
Εξαιρούνται τα πλυντήρια από 200κυβ. και άνω 1,00€/κυβ.

ΛΗΨΗ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

0-50κυβ.

Από 51 –

1.000κυβ.

Από 1.101κυβ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

 

1,00€

1,50€

ΚΑΜΠΙΝΓΚ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Κ.ΛΠ

ΠΟΤΙΣΜΑ ΓΚΑΖΟΝ

1,50€

4,00€

 

 

ΚΗΠΩΝ, ΓΕΜΙΣΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ,

 

 

ΠΑΛΙΑ ΥΔΡΟΔΟ­ΤΟΥΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

 

 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

0,50€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2011

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Τέλος ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ανά τ.μ

2,50€/τ.μ

ΠΑΓΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ

50,00€

ΠΑΓΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛ-

ΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

125,00€

 

ΟΙΚΕΙΑ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ.

0-150

0,70€

151-200

0,85€

201-300

1,00€

301 και άνω

1,25€

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 

 

 

 

 

 

1.
200€ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΟΥΝ ΝΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

2.
Επιβολή του 100% των αναγραφόμενων τελών από την κατασκευή της Ε.Ε.Λ. μετά:


την κατασκευή της Ε.Ε.Λ για Συκιά και Μεταγγίτσι.


μετά τη σύνδεση των κτισμάτων με το αποχετευτικό δίκτυο για τον Ν.Μαρμαρά.

 

3.
Σαν Οικίες να αντιμετωπίζονται τα γραφεία και τα καταστήματα (μικρά).

 

                        Συμπληρωματικά παρέχονται
ακολούθως οικονομικά στοιχεία για την ύδρευση και                                    α­ποχέ­τευ­ση
που καταδεικνύουν ότι οι Δήμοι (Σιθωνίας και Τορώνης) παρουσίαζαν παθητικό:

 

ΕΣΟΔΑ –  ΕΞΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010

 

        Δ.Σιθωνίας

            Δ.Τορώνης

ΕΣΟΔΑ

         783.139€

             342.335€

ΕΞΟΔΑ

      2.784.000€

          1.579.947€

 

                                   Τα τέλη τα
οποία ίσχυαν παρατίθενται σε τρεις (3) πίνακες Α, Β και Γ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ

1/2’

3/4’

 

ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ

ΕΝΤΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΧΡΗΣΗ

ΕΚΤΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ

ΕΚΤΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΧΡΗΣΗ

ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ

ΕΝΤΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΤΙΚΗ

ΧΡΗΣΗ

ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ

ΕΚΤΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΤΙΚΗ

ΧΡΗΣΗ

ΝΙΚΗΤΗ

200€

200€

550€

550€

250€

300€

700€

740€

Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ

 

 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ

200€ μέχρι
200κυβικά

Καθορίζεται από την
Τεχνική Υπηρεσία

ΣΥΝΔΕΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ½ ΚΑΙ ¾ ΙΝΤΣΑΣ

 

2. ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ
ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ (150€)

 

3. Η ΣΑΡΤΗ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

                   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

ΣΑΡΤΗ

ΣΥΚΙΑ

ΝΙΚΗΤΗ,

Ν.ΜΑΡΜΑΡΑΣ,

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ

ΠΑΓΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ ΕΝΤΟΣ

20€

20€

20€

8€

ΠΑΓΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ

20€

20€

50€

18€

ΠΑΓΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ ΕΚΤΟΣ

20€

20€

50€

18€

ΠΑΓΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ

20€

20€

80€

30€

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

20€

20€

 

 

 

 

0-100κυβ.

0,40€

ΣΗΜ.: Η Σάρτη δύο φορές το χρόνο λογαριασμό η Συκιά μία

101-200κυβ.

0,49€

201-350κυβ.

1,00€

351 και άνω

1,20€

 

 

 

 

 

0-150κυβ.

 

 

0,50€

0,35€

151-200κυβ.

 

 

0,60€

0,60€

201-300κυβ.

 

 

0,85€

0,85€

301-400κυβ.

 

 

1,70€

1,70€

401-500κυβ.

 

 

2,10€

2,10€

501 και άνω

 

 

3,50€

3,50€

 

 

 

 

 

 

0-50κυβ.

Από 51 –

1.200κυβ.

Από 1.201κυβ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

 

0,80€

1,00€

ΚΑΜΠΙΝΓΚ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Κ.ΛΠ

ΠΟΤΙΣΜΑ ΓΚΑΖΟΝ

1,00€

3,50€

 

 

ΚΗΠΩΝ, ΓΕΜΙΣΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ,

 

 

ΠΑΛΙΑ ΥΔΡΟΔΟ­ΤΟΥΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

 

 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

0,50€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

ΣΑΡΤΗ

ΣΥΚΙΑ

ΝΙΚΗΤΗ-

Ν.ΜΑΡΜΑΡΑΣ-

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ

ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ

Τέλος ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ανά τ.μ

2,00€/τ.μ

2,00€/τ.μ

1,80€/τ.μ

1,80€/τ.μ

0,27€/τ.μ

ΠΑΓΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ

45,00€

45,00€

20,00€

14,00€

ΠΑΓΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛ-

ΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

100,00€

100,00€

50,00€

24,00€

0-70

0,60€

 

 

 

 

71-100

0,80€

 

 

 

 

101-150

1,00€

 

 

 

 

151 και άνω

1,50€

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΕΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

0-150

 

 

0,60€

0,30€

0,60€

151-200

 

 

0,70€

0,40€

0,70€

201-300

 

 

0,90€

0,50€

0,90€

301 και άνω

 

 

1,10€

0,60€

1,10€

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜ.:

 

 

 

 

 

 

1. ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

 

2. 200€ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΟΥΝ ΝΕΡΑ ΕΚΤΟΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ

 

3. Η ΣΑΡΤΗ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

 

              Στόχος μας και υποχρέωσή μας είναι
να υπάρχει ισοσκελισμός εσόδων και εξόδων για ύδρευση και αποχέτευση όπως
φαίνεται στους παρακάτω πίνακες:

 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2011

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Τέλη από πάγια εντός οικισμών:

– Ρεύμα αντλιοστασίων :                   400.000€

– 12.000 καταναλωτές x 50€ =          600.000€

– Ανόρυξη γεωτρήσεων :                  150.000€

 

– Υποβρύχια (νέα,
επισκευές):          200.000€

Τέλη από πάγια εκτός οικισμών:

– Επισκευές δικτύων
ύδρευσης:       200.000€

– 4.500 καταναλωτές x 80€ =            360.000€

– Δίκτυα
(αντικατάσταση-επισκευή): 300.000€

 

– Αναλύσεις νερού:                             30.000€

Τέλη από συνδέσεις:

– Προμήθεια χλωρίου:                         30.000€

– 700 συνδέσεις x 500€ =                 350.000€

– Προμήθεια υλικών (σωλήνες
κ.λπ):    300.000€

 

– Συντήρηση οχημάτων,
καύσιμα:      50.000€

Τέλη από κατανάλωση:

– Αγορά νέου μηχ/κού
εξοπλισμού:  100.000€

– 16.500 καταναλωτές x 100€ =     1.650.000€

– Προσωπικό, λειτουργικά
έξοδα:     600.000€

 

– Μελέτες:                                        
200.000€

ΣΥΝΟΛΟ:  2.960.000€

– Προμήθεια φίλτρων:                       200.000€

 

– Επεκτάσεις ΦΟΠ για
ηλεκτροδότηση

                                   

γεωτρήσεων:                                    200.000€

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:  2.960.000€

 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2011

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Τέλη από πάγια:

– Ρεύμα αντλιοστασίων και
Ε.Ε.Λ:    300.000€

– 9.000 καταναλωτές x 50€ =            450.000€

– Επισκευή & συντήρηση Ε.Ε.Λ
:      400.000€

– 750 συνδέσεις x 500€ =                 375.000€

– Αποφράξεις φρεατίων&
καθαρισμός

 

δεξαμενών Ε.Ε.Λ:                             200.000€

Τέλη από κατανάλωση:

– Επισκευή αντλιών &
συντήρηση

– 9.000 καταναλωτές x 70€ =            630.000€

αντλιοστασίων:                                 100.000€

– Τέλη διάφορα (βυτιοφόρα κ.λπ)
=    40.000€

– Συντήρηση χημείου:                         50.000€

 

– Συντήρηση και επέκταση δικτύων

                                   
ΣΥΝΟΛΟ:  1.495.000€

αποχέτευσης:                                   100.000€

 

– Καθαρισμός χώρων εναπόθεσης

 

υγρών αποβλήτων:                            50.000€

 

– Καύσιμα λειτουργικά έξοδα:           100.000€

 

– Αποσμίσεις:                                    195.000€

 

 

 

                                    ΣΥΝΟΛΟ: 
1.495.000€

 

 

 

Ο Δήμαρχος συνεχίζοντας την εισήγηση του ανέφερε  ότι τροποποιεί την αρχική του εισήγηση ως
προς τους κανονισμούς ύδρευσης και αποχέτευσης διότι διαπίστωσε ότι το 2008
εγκρίθηκαν νέοι κανονισμοί για την ύδρευση και αποχέτευση από το τότε Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας μετά από εισήγηση του τότε Αντιδημάρχου κ.Ιωάννη
Ψηλογιάννη οι οποίοι ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις για την εύρυθμη λειτουργία
των υπηρεσιών αυτών.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση:

Ο κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης, αναφέρει ότι ο κανονισμός
που ήρθε θέμα με την εισήγηση δεν έχει καμία σχέση με τον κανονισμό που μας
δόθηκε. Όσον αφορά τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης η αύξηση είναι υπερβολική
και τα τέλη είναι μόνο για κάλυψη των ανταποδοτικών εξόδων.

Ο κ.Πράτσας Άγγελος, αναφέρει ότι δεν ψηφίζει διότι υπάρχει
κανονισμός.

Ο
κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος προτείνει την αναβολή του θέματος, διότι δεν έχει
γίνει ποτέ καταμέτρηση ακινήτων και είναι αδύνατον να γίνει αύξηση πριν
καταμετρηθούν τα ακίνητα. Η ανάλυση εξόδων 2010 δεν είναι σωστή γιατί δεν έχουν
εισπραχθεί οι αυξήσεις τους 2009. Προτείνει σταδιακή αύξηση 5% για το 2010 και
5% για το 2011.

Ο κ.Πετρίδης
Νικόλαος αναφέρει επιπλέον των άλλων ότι στα έξοδα έχουν υπολογιστεί και έξοδα
που καλύπτονται από Εθνικούς πόρους ΣΑΕΠ 008 και ΘΗΣΕΑ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος,
κ.Κατσίκης Παναγιώτης και δεν ψηφίζουν την εισήγηση και συμφωνούν με τους
παραπάνω.

Στη συνέχεια και έχοντας υπόψη την απόφαση 5/2011 της Εκτελεστικής
Επιτροπής και την απόφαση 54/2011 της Οικονομικής Επιτροπής το Δημοτικό
Συμβούλιο,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποδέχεται και εγκρίνει την τακτοποίηση – εναρμόνιση – προσαρμογή Α) του
Κανονισμού ύδρευσης και αποχέτευσης και Β)των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης
του Ενιαίου Δήμου Σιθωνίας για το 2011 και εφεξής ,όπως αυτά παρατίθενται
παρακάτω:

 

           Α) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ø  Κανονισμός
ύδρευσης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο του κανονισμού

 

          Ο παρών κανονισμός περιέχει τους όρους
και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το δημοτικό δίκτυο
ύδρευσης και καθορίζει τα σχετικά με την ύδρευση δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
του Δήμου και των καταναλωτών.

 

Άρθρο 2

Νομικό πλαίσιο

 

Ο
Παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (Ν.3463/2006) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ
ουσιαστικού νόμου.

Στις διατάξεις του
εμπεριέχονται ρυθμίσεις:

·        
Του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006

·        
Των άρθρων 19 και 82 του Β.Δ. της
24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»

·        
Του άρθρου 29 του ΑΝ 344/68 «Περί διατάξεων
τινών αφορωσών σεις οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

·        
Του άρθρου 11 του ΝΔ 318/69 «Περί βεβαιώσεως και
εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» και του Π.Δ. 923/77 «Περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17/5-15/6/2959 ΒΔ».

·        
Του Ν 1512/85 και της 28116/29-3-91 διαταγής
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

·        
Των Υγειονομικών Διατάξεων με αριθμούς α)
Γ3α/761/68 και Γ4/1722/74 «Περί ποιότητας του πόσιμου ύδατος» β) 5673/4-12-57
«Περί απολυμάνσεως του ύδατος των υδρεύσεων» γ) Α5/288/1986 «ποιότητα και
συμμόρφωση προς την 80/7787 οδηγία της ΕΟΚ.

·        
Του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν. 2946/2001

 

Άρθρο 3

Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης

 

          Οι αγωγοί διανομής του δικτύου
ύδρευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου ανεξάρτητα από τον τρόπο και την
πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης.

          Τα τμήματα των σωληνώσεων που συνδέουν
τους αγωγούς διανομής με τα οικόπεδα ή τις οικοδομές των καταναλωτών ανήκουν
στην ιδιοκτησία των τελευταίων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗ – ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

 

Άρθρο 4

Σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης

 

1. Η υδροδότηση ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην περιοχή που
εξυπηρετεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, γίνεται ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων προς το Δήμο.

          Στην αίτηση του
αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση και το ΑΦΜ)
το είδος και τη θέση του ακινήτου καθώς και ο σκοπός της υδροδότησης (για
οικιακές ή αρδευτικές ή κτηνοτροφικές ή επαγγελματικές ανάγκες κ.λ.π.)

          Μαζί με την αίτηση
υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 5.

          2. Για την υδροδότηση
ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και γενικά σε περιοχές όπου δεν έχει
επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, μαζί
με την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα της επέκτασης.

          Στην περίπτωση αυτή εφ`
όσον είναι τεχνικά δυνατό, ο Δήμος ικανοποιεί το αίτημα, ύστερα από απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται και το ύψος της δαπάνης, που
υποχρεούται να πληρώσει ο αιτών, σύμφωνα με τον αναλυτικό προϋπολογισμό ο
οποίος συντάσσεται είτε από το μηχανικό του Δήμου είτε από ιδιώτη μηχανικό.

          3. Για την καλή εκτέλεση
των εργασιών των παραγράφων 1 και 2 της θα προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο
εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού ίσο με το ποσό της δαπάνης αποκατάστασης
οδοστρώματος και των πεζοδρομίων. Η εγγυητική επιστολή θα επιστρέφεται στον
ενδιαφερόμενο μετά το τέλος των εργασιών και την αυτοψία από το μηχανικό του
Δήμου.

          4. Απαγορεύεται η
διάτρηση των (καταθλιπτικών) κεντρικών αγωγών Νικήτης , Αγ. Νικολάου Ν. Μαρμαρά
και Μεταγγιτσίου για κάθε είδους σύνδεση. Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής
υπόκεινται σε πρόστιμο 3.000€.

 

Άρθρο 5

Δικαιολογητικά

       1. Για την προσωρινή σύνδεση των
εργοταξιακών εγκαταστάσεων με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται η κατάθεση
κυρωμένου αντιγράφου της οικοδομικής άδειας.

       Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποιήσει
προσωρινής υδροληψίας για ανέγερση κτίσματος, στην ικανοποίηση άλλων αναγκών
(π.χ. μόνιμη υδροδότηση οικοδομής ή άλλου χώρου). Για το λόγο αυτό ο
κατασκευαστής εργολάβος. Οφείλει μετά την περάτωση των οικοδομικών εργασιών, να
ζητήσει ακύρωση τα προσωρινής σύνδεσης ή μετά από την παρέλευση τριάντα (30)
ημερών από την οριστική υδροδότηση της οικοδομής, εκδίδεται αυτόματα εντολή
ακύρωσης και αφαίρεσης του υδρομέτρου της προσωρινής σύνδεσης.

       2. Για την οριστική σύνδεση των οικοδομών
με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται:

       α) Η προσκόμιση κυρωμένου αντιγράφου της
οικοδομικής άδειας  με την απαιτούμενη
από το νόμο αυτοψία εκ μέρους της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας.

       Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η προσωρινή
σύνδεση ανεγερθέντων οικοδομών μετά από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος
Μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 28116/29-3-91 διαταγή του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

       β) Σχέδιο του χώρου των υδρομέτρων,
συνοδευόμενο από αναλυτική κατάσταση, όπου προσδιορίζεται με ακρίβεια η
αρίθμηση της θέσης των υδρομετρητών σε σχέση με τους αντίστοιχους υδρευόμενους
χώρους της οικοδομής, υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή και τον επιβλέποντα
Μηχανικό.

       Οποιοδήποτε σφάλμα στη σύνταξη του
σχεδίου ή της κατάστασης διορθώνεται μόλις διαπιστωθεί, από τους ίδιους τους
καταναλωτές. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη από την εσφαλμένη αρίθμηση των
υδρομέτρων, μπορεί δε σε περίπτωση αρνήσεως ή αμέλειας των καταναλωτών να
αποκαταστήσουν το σφάλμα, να διακόψει την υδροδότηση μέχρις ότου τακτοποιηθεί
το θέμα.

       3. Για την πρόσκαιρη υδροδότηση
επαγγελματικών ή άλλων εγκαταστάσεων ( λούνα πάρκ, τσίρκο και λοιπές υπαίθριες
δραστηριότητες καθώς και για την υδροδότηση μη δομημένων ακινήτων ( γήπεδα,
αγροτεμάχια κ.λ.π.) προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα.

       4. Για την υδροδότηση σκαφών (αλιευτικών
και τουριστικών ) τα οποία χρησιμοποιούν τα λιμάνια του Δήμου προσκομίζεται
πιστοποιητικό από Λιμεναρχείο για το είδος του σκάφους.

 

Άρθρο 6

Δικαίωμα σύνδεσης

 

Για την υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου προκαταβάλλεται από τον
ενδιαφερόμενο στο Ταμείου του Δήμου το καθοριζόμενο κάθε φορά με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου δικαίωμα σύνδεσης που περιλαμβάνει:

το τέλος
σύνδεσης

 

Άρθρο 7

Αυθαίρετη σύνδεση

 

          Σε περίπτωση σύνδεσης του ακινήτου με
το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης χωρίς την άδεια του Δήμου και χωρίς την προκαταβολή
του δικαιώματος σύνδεσης, επιβάλλεται με απόφαση του Δημάρχου σε βάρος του
παραβάτη πρόστιμο διπλάσιο από το τέλος σύνδεσης κινείται εναντίον του η
διαδικασία ποινικής δίωξης και αστικής αποκατάστασης της ζημιάς που προκάλεσε
στο Δήμο.

 

Άρθρο 8

Επανασύνδεση

 

          Σε περίπτωση επανάληψης της
υδροδότησης που διακόπηκε, είτε για παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού, είτε
ύστερα από αίτηση του καταναλωτή, καταβάλλεται από τον υδρολήπτη το τέλος
επανασύνδεσης που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
εξοφλείται ταυτόχρονα και ολοσχερώς το χρέος που είχε τυχόν δημιουργηθεί κατά
το χρόνο λειτουργίας της παροχής.

 

Άρθρο 9

Εργασίες και υλικά σύνδεσης

 

          1. Οι εργασίες που είναι απαραίτητες
για τη σύνδεση των ακινήτων με το δημοτικό δίκτυο ύδρευση εκτελούνται είτε από
το Δήμο, εφ` όσον διαθέτει τον κατάλληλο προσωπικό, είτε από τον ίδιο τον
καταναλωτή με την επίβλεψη του Δήμου.

          2. Οι σωλήνες σύνδεσης θα έχουν
διάμετρο ανάλογο με την περίπτωση ως εξής:

          α. 
½ της ίντσας για οικοδομές  από 0
μέχρι 120τμ

β. ¾ της ίντσας για οικοδομές από 121 μέχρι 200τμ

          γ. Φ32 για συγκροτήματα κατοικιών,
ξενοδοχεία, βιομηχανίες και βιοτεχνίες εντός και εκτός οικισμού μετά από
έγκριση της υδροδότησης από Δημοτικό Συμβούλιο.

3. Οι δαπάνες προμήθειας των υλικών και εκτέλεσης των εργασιών σύνδεσης
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση των υδρολήπτη.

Άρθρο 10

Επισκευή και συντήρηση δικτύου ύδρευσης

 

          1. Η επισκευή και συντήρηση ή
αντικατάσταση καθώς και η επέκταση του δικτύου ύδρευσης γίνεται από το Δήμο,
ανάλογα με τις εμφανιζόμενες κάθε φορά ανάγκες και τις οικονομικές του
δυνατότητες.

          2. Η επισκευή και η συντήρηση ή
αντικατάσταση των τμημάτων του δικτύου που δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία του
Δήμου, γίνεται από τους καταναλωτές ή και από τον ίδιο το Δήμο, εφ` όσον
διαθέτει τον απαιτούμενο προσωπικό. Στην τελευταία περίπτωση η δαπάνη βαρύνει
τους καταναλωτές.

 

 

Άρθρο 11

Τέλη ύδρευσης

 

          Τα τέλη ύδρευσης είναι ανταποδοτικά
έσοδα του Δήμου που προορίζονται να καλύψουν: α) τις δαπάνες διοίκησης,
συντήρηση και λειτουργίας του δημοτικού δικτύου ύδρευσης και β) τις δαπάνες
απόσβεσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων.

          Τα τέλη ύδρευσης καθορίζονται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και βεβαιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 11 ΝΔ 318/69 και των άρθρων 3 και 4 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.

          Η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται
μία φορά το χρόνο από Μάρτιο μέχρι το Μάιο. Η χρέωση των καταναλωτών μπορεί να
γίνεται και με μηχανογραφημένους λογαριασμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ
923/77.

          Από τη στιγμή που η καταμέτρηση της
κατανάλωσης θα γίνεται με ηλεκτρονικό σύστημα (bard code) η καταμέτρηση θα
γίνεται δύο (2) το χρόνο.

          Θα εκδίδονται δύο λογαριασμοί το έτος.
Ο ένας λογαριασμός θα έναντι κατανάλωσης και ο άλλος θα είναι εκκαθαριστικός.
Το πάγιο θα χρεώνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό.

          Η χρέωση στον έναντι λογαριασμό θα
είναι το μισό της κατανάλωσης νερού της προηγούμενης μέτρησης.

 

Άρθρο 12

Εκπτώσεις από τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού

 

          1. Έκπτωση από το λογαριασμό
κατανάλωσης νερού, δεν αναγνωρίζεται κατ` αρχήν εκτός από τις παρακάτω
περιπτώσεις και πάντοτε  ύστερα από
αίτηση του ενδιαφερομένου καταναλωτή και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου

          α. Όταν από βλάβη των εσωτερικών
υδραυλικών εγκαταστάσεων, (που διαπιστώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου) η καταγραφή στο υδρόμετρο ξεπερνάει το 5/πλάσιο της μεγαλύτερης
πραγματικής κατανάλωσης των τριών τελευταίων λογαριασμών, τότε στην επιπλέον πέρα
του 5/πλάσιου ποσότητα νερού που καταγράφηκε, παρέχεται έκπτωση 80%

          β. Σε περιπτώσεις υπόγειας διαρροής,
μη ορατής (που διαπιστώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου), και οποία
ξεπερνά το 2/πλάσιο του μεγαλύτερου λογαριασμού πραγματικής κατανάλωσης των
τριών τελευταίων λογαριασμών, τότε στην επιπλέον πέρα του διπλασίου ποσότητα
νερού που καταγράφηκε, παρέχεται έκπτωση 80%.

          Το ευεργέτημα της παραγράφου αυτής,
δεν καλύπτει τις περιπτώσεις υπόγειων αφανών διαρροών που εμφανίζονται σε αγωγό
από τη θέση υδρομέτρου μέχρι το υδρευόμενο κτίσμα ( που δεν έχει στήλη
υδρομέτρου), εφόσον ο καταναλωτής έχει συνδέσει στον πιο πάνω αγωγό και άλλες
σωληνώσεις που εξυπηρετούν και άλλες ανάγκες (πότισμα, πλύσιμο κλπ).

          Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις κατά τον
υπολογισμό της μεγαλύτερης κατανάλωσης των τελευταίων τριών λογαριασμών, δεν
περιλαμβάνεται ο λογαριασμός που επηρεάστηκε από τη συγκεκριμένη διαρροή.

          Σε περίπτωση που για τον υπολογισμό
της μεγαλύτερης κατανάλωσης των τελευταίων τριών (3) λογαριασμών, δεν καλύπτεται
αντίστοιχή χρονική περίοδος, για το συγκεκριμένο καταναλωτή που επιζητεί την
έκπτωση, τότε λαμβάνεται υπόψη αναλογικά η μεγαλύτερη κατανάλωση των όσων
λογαριασμών έχουν εκδοθεί επ` ονόματι του.

          γ. Όταν πρόκειται για ασυνήθιστα υψηλή
χρέωση, σε καταναλωτή που τυχαίνει να είναι άπορος.

          Στην περίπτωση αυτή η χρέωση γίνεται
με βάση την πραγματική μέση κατανάλωση των τελευταίων τριών λογαριασμών, ή των
οποιοδήποτε λογαριασμών μικρότερης διάρκειας και παρέχεται έκπτωση 100% επί της
επιπλέον διαφορών των μ3.

          Η ιδιότητα του άπορου αποδεικνύεται με
βεβαίωση της Δ/νσης Κοινωνικής πρόνοιας Νομαρχίας Χαλκιδικής ή τυχόν άλλης που
ανήκει ο συνδρομητής.

          2. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο
διακανονισμός του λογ/σμού γίνεται με την εξόφληση από τον ενδιαφερόμενο του
ποσού που προκύπτει μετά τον υπολογισμό της έκπτωσης κατά την ημέρα υποβολής
της της σχετικής αίτησης και στη συνέχεια το ποσό της έκπτωσης αφαιρείται από
τον λογαριασμό μετά την έκδοση της προς τούτο απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
. Τέλος στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η βεβαρημένη απόδειξη (λογ/σμός) η
έκπτωση γίνεται με την αντίστοιχη μείωση των προς χρέωση κυβικών.

 

Άρθρο 13

Μειωμένα τιμολόγια –ειδικές τιμολογήσεις

 

Τα μειωμένα
τιμολόγια και ειδικές τιμολογήσεις καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.

 

Άρθρο 14

Ιεράρχηση υδρευτικών αναγκών

 

          Οι ανάγκες για κατανάλωση νερού από το
δημοτικό δίκτυο ιεραρχούνται ως εξής:

          Με απόλυτη προτεραιότητα
ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικιών και των καταστημάτων και εφ` όσον απομένει
πλεόνασμα διατίθεται κατά σειρά για το πότισμα των ζώων, την υδροδότηση
βιομηχανικών, βιοτεχνικών και τουριστικών εγκαταστάσεων, την άρδευση κτημάτων,
κήπων κ.λ.π.

 

Άρθρο 15

Διαδοχή καταναλωτή

 

            Σε
περίπτωση μεταβολής στην ιδιοκτησία του ακινήτου ο μεν νέος ιδιοκτήτης
υποχρεούται να ενημερώσει το Δήμο για τη μεταβολή, ο δε παλαιός ιδιοκτήτης
υποχρεούται να εξοφλήσει αμέσως τυχόν ανεξόφλητες μέχρι τότε οφειλές από την
κατανάλωση νερού. Εάν κατά το χρόνο της μεταβολής είχε διακοπεί η υδροδότηση,
αυτή δεν επαναλαμβάνεται πριν εξοφληθούν πλήρως τα οφειλόμενα χρέη.

 

Άρθρο 16

Ανώτατα όρια κατανάλωσης

 

            1.
Ορίζεται ανώτατο όριο κατανάλωσης ως εξής

            α.
Για άρδευση κτημάτων 50
κυβικά μέτρα

            β.
Για ξενοδοχεία, ξενώνες κάμπιγκ 
25λίτρα/ανα κλίνη ή θέση

            Σε
όσους υπερβαίνουν το ανώτατο όριο κατανάλωσης, επιβάλλεται την πρώτη φορά
πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο και την δεύτερη φορά πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο
της επί πλέον ποσότητας νερού που καταναλώθηκε. Σε περίπτωση νέας παράβασης
διακόπτεται η υδροδότηση για διάστημα  
ημερών.

 

Άρθρο 17

Υποχρεώσεις καταναλωτών

 

            1.
Οι υδρολήπτες υποχρεούνται να ενημερώνουν το Δήμο αυθημερόν για κάθε ανωμαλία ή
βλάβη υδρομετρητών ή διαρροή σωλήνων, σε περίπτωση δε παράλειψης υπόκεινται σε
πρόστιμο 200 ευρώ και θα βεβαιώνεται σε βάρος τους για το για το χρονικό
διάστημα που σημειώθηκε η βλάβη η ποσότητα νερού, που είχε καταναλωθεί κατά την
αμέσως προηγούμενη καταμέτρησης

            2.
Απαγορεύεται απόλυτα: α) η από το μετρητή οποιουδήποτε ακινήτου υδροδότηση
άλλου ακινήτου χωρίς τοποθέτηση ίδιου μετρητή, β) η μετατόπιση μετρητή, χωρίς
την άδεια και την επίβλεψη του Δήμου και γ) η σύνδεση του ακινήτου με τον αγωγό
πριν από το υδρόμετρο.

            Οι
παραβάτες της παραγράφου αυτής αυτού υπόκεινται σε διακοπή της παροχής ύδατος
από 10 μέχρι 60 ημέρες και σε πρόστιμο από 500 μέχρι 1000 ευρώ. Η διάρκεια της
διακοπής και το πρόστιμο καθορίζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από το
Δήμαρχο.

3.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης ή καυσίμων κοντά στα φρεάτια
υδατοπαροχής. Ο Δήμος διακόπτει την υδροδότηση εάν κρίνει ότι εξαιτίας τέτοιων
εγκαταστάσεων υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του νερού.

 

Άρθρο 18

Τιμολόγηση υλικών και εργασιών

 

            Οι
τιμές των εργασιών που εκτελεί ο Δήμος για λογαριασμό των καταναλωτών,
καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 19

Ιδιωτικά δίκτυα

 

Απαγορεύεται η
εκμετάλλευση ιδιωτικών γεωτρήσεων για την υδροδότηση ακινήτων, σε περιοχές όπου
έχει επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.

Η λειτουργία
όσων τέτοιων γεωτρήσεων υφίστανται νόμιμα, θα αποσκοπεί αποκλειστικά στην
ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών των ιδιοκτητών τους.

Σε περίπτωση
που ακίνητο υδρεύεται από ιδιωτική γεώτρηση αλλά είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο
αποχέτευσης, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να τοποθετήσει υδρόμετρο

 

Άρθρο 20

Διακοπές υδροδότησης

 

1. Εκτός από
τις περιπτώσεις διακοπής της υδροδότησης που προβλέπει ως κύρωση ο παρών
κανονισμός, ο Δήμος μπορεί επίσης να διακόπτει την παροχή ύδατος στις ακόλουθες
περιπτώσεις:

α) Για λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας

β) Για
τεχνικούς λόγους (επισκευή και συντήρηση του δικτύου ή του υδραγωγείου κλ.π.).

γ) Όταν δεν
υπάρχει επαρκής ποσότητα ύδατος.

2. Όταν
πρόκειται για προγραμματιζόμενες διακοπές η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
φροντίζει να ενημερώνει έγκαιρα με κάθε πρόσφορα τρόπο τους καταναλωτές.

Σε καμία
περίπτωση δεν ευθύνεται ο Δήμος σε αποζημίωση για βλάβες που ενδεχομένως
προκαλέσουν στους καταναλωτές οι διακοπές ύδρευσης.

 

Άρθρο 21

Υγειονομικός έλεγχος του νερού

 

Ο Δήμος
φροντίζει ώστε το νερό που παρέχει στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, να έχει τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές
διατάξεις.

Για το σκοπό
αυτό λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα επεξεργασίας και ελέγχου της ποιότητας
του νερού.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

 

Άρθρο 22

Ύδρομέτρα

 

            1.
Για κάθε υδρευόμενο χώρο (διαμέρισμα, μονοκατοικία, κατάστημα, κτήμα κ.λ.π.)
γίνεται ξεχωριστή παροχή και χρησιμοποιείται ξεχωριστό υδρόμετρο. Ξεχωριστό
υδρόμετρο απαιτείται σε περίπτωση υδροδότησης κήπου που βρίσκεται στο ίδιο
οικόπεδο με υδροδοτούμενο ακίνητο εφ` όσον η έκταση του είναι μεγαλύτερη των 200 τετραγωνικών μέτρων.

            2.
Τα υδρόμετρα προμηθεύονται τοποθετούνται και σφραγίζονται από το Δήμο.

            Η
τιμή διάθεσης των υδρομέτρων καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

            3.
Προ του υδρομέτρου τοποθετείται πάντα δικλίδα ανακοπής

            4.
Οποιαδήποτε επέμβαση στο υδρόμετρο, που αποσκοπεί στην αποτροπή ή στην
παρεμπόδιση της καταμέτρησης του αναλισκόμενου ύδατος ή στη διαγραφή
καταναλωθείσης ποσότητας, συνεπάγεται τη διακοπή της υδροδότησης και την
επιβολή σε βάρος του υδρολήπτη προστίμου, ίσου με το

διπλάσιο του μέσου όρου
κατανάλωσης των δύο τελευταίων περιόδων καταμέτρησης.

 

Άρθρο 23

Χώρος υδρομέτρων

 

            1.
Τα υδρόμετρα τοποθετούνται σε φρεάτια ή σε ειδικό χώρο της οικοδομής που
διαμορφώνεται σύμφωνα με τους ορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας πολεοδομικής
νομοθεσίας. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι φωτεινό και εύκολα προσπελάσιμος και
να βρίσκεται κοντά στην είσοδο της οικοδομής.

            2.
Σε περίπτωση κατασκευής συγκροτήματος μονοκατοικιών (μεζονέτες), κατασκευάζεται
ενιαίος ανεξάρτητος χώρος υδρομέτρων, στον οποίο τοποθετούνται όλα τα υδρόμετρα
του συγκροτήματος, σε θέση που θα υποδείξει ο Δήμος λαμβάνοντας υπόψη τις
τοπικές συνθήκες, τη θέση του δικτύου, των υδρευόμενου χώρου κ.τ.λ.

            3
Σε οικοδομές που υπάρχει εξωτερική περίφραξη και δεν κατοικούνται μόνιμα, το
υδρόμτρο θα τοποθετείται εκτός περιφράξεως κοντά στην είσοδο, κατά τα
αναφερόμενα.

            4.
Απαγορεύεται η διέλευση από το χώρο των υδρομέτρων σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων
αποχέτευσης. Εάν υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις, μετατοπίζονται με φροντίδα και
δαπάνη των ιδιοκτητών μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του
Δήμου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, διακόπτεται η υδροδότηση μέχρις
ότου συμμορφωθούν οι υπόχρεοι.

 

Άρθρο 24

Έλεγχος- Επισκευή και συντήρηση υδρομέτρων

 

            1.
Η ευθύνη επισκευής και συντήρησης των υδρομέτρων ανήκει στο Δήμο, ο οποίος
επεμβαίνει είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση των καταναλωτών. Η δαπάνη
βαρύνει και στις δύο περιπτώσεις τον καταναλωτή.

            2.
Ο Δήμος ελέγχει αυτεπάγγελτα τα υδρόμετρα όταν διαπιστώσει απόκλιση από τη συνήθη
κατανάλωση. Ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή επεκτείνεται, εάν είναι δυνατό, στις
εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του καταναλωτή.

            Εάν
διαπιστωθεί ότι κατά την περίοδο, για την οποία πρόκειται να εκδοθεί ο
λογαριασμός ύδρευσης, το υδρόμετρο δεν λειτουργούσε κανονικά, η χρέωση γίνεται
με βάση το μέσο όρο κατανάλωσης των δύο τελευταίων περιόδων καταμέτρησης.

 

 

Άρθρο 25

Αντικατάσταση

 

            Τα
υδρόμετρα αντικαθίστανται από το Δήμο, όταν έχουν φθαρεί λόγω μακροχρόνιας
χρήσης ή παρουσιάζουν μη επιδιορθώσιμη βλάβη Η δαπάνη της αντικατάστασης
βαρύνει τον υδρολήπτη.

Άρθρο 26

Αφαίρεση υδρομέτρων

 

Το υδρόμετρο
αφαιρείται από το Δήμο:

1. Στη μη
εξόφληση του λογαριασμό κατανάλωσης νερού μέσα σε 90 ημέρες από την έκδοσή του.
Ο δε καταναλωτής οφείλει μαζί με την εξόφληση του λογαριασμού να καταβάλει και
το τέλος διακοπής και επανασύνδεσης.

Ειδικά σε
συγκροτήματα κατοικιών που υπάρχει κοινόχρηστο υδρόμετρο, σε περίπτωση μη
εξόφλησης του λογαριασμού κατανάλωσης του κοινόχρηστου υδρομέτρου αφαιρούνται
όλα τα υδρόμετρα του συγκροτήματος.

            2.
Στην άρνηση των ιδιοκτητών κτισμάτων να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του
υγειονομικού ελέγχου ή όταν προβαίνουν σε ανεπίτρεπτες επεμβάσεις στα
υδρόμετρα.

            3.
Στην τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης ή καυσίμων, μέσα ή κοντά στα φρεάτια
υδατοπαροχής.

            4.
Στην πραγματοποίηση λαθραίας υδροληψίας

            5.
Στη χορήγηση νερού σε τρίτους για οποιαδήποτε αιτία.

            6.
Στην παρεμπόδιση κατά οποιανδήποτε τρόπο της εύκολης ανάγνωσης του υδρομέτρου.
Στην περίπτωση αυτή η αφαίρεση γίνεται μετά τη διαπίστωση ότι δεν έχουν αρθεί
τα εμπόδια κατά τη λήψη των ενδείξεων για δεύτερη φορά, οι δε χρεώσεις των
λογαριασμών κατανάλωσης νερού, γίνονται κατά τη κρίση του Δήμου και περίπου στα
όρια ή αυξημένες σε σχέση με τις προηγούμενες καταναλώσεις.

            7.
Στην άρνηση επισκευής της εσωτ. διακλάδωσης ή των εγκαταστάσεων του ακινήτου,
στην περίπτωσης μη καταμετρούμενης διαρροής με συνέπεια την απώλεια νερού για
το Δήμο και την πρόκληση ζημιάς σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

            8.
Στην παράβαση γενικών και ειδικών όρων του παρόντος κανονισμού

            9.
Στην άρνηση σύνδεσης του ακινήτου στο αποχετευτικό δίκτυο αφού παρέλθει η
προθεσμία των πέντε (5) μηνών από την λήψη της σχετική πρόσκλησης του Δήμου.

            10.
Στην άρνηση κατάργησης και αχρήστευσης του βόθρου και των λοιπών παλαιών
αποχετευτικών εγκαταστάσεων μετά τη σύνδεση του ακινήτου στο αποχετευτικό
δίκτυο

            11.
Στην άρνηση επισκευής διαπιστωμένης κακής λειτουργίας εσωτερικών αποχετευτικών
εγκαταστάσεων του ακινήτου, που δημιουργεί σύμφωνα με την γνωμάτευση της Δ/νσης
Υγιεινής, ανθυγιεινή κατάσταση σε κτίσματα γειτονικών οικοπέδων.

            12.
Αν από έρευνα αποδειχθεί ότι το ακίνητο δεν αποχετεύεται, στο σύνολο του, σε
αγωγό που υποδεικνύει ο Δήμος αλλά σε άλλο ακατάλληλο αγωγό, είτε αυτός
διέρχεται μπροστά από το ακίνητο είτε από οπίσθιο ακάλυπτο χώρο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 27

 

            Όποιος
παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο
459 του Ποινικού Κώδικα.

 

Άρθρο 28

 

            Ο
κανονισμός αυτός ισχύει από της δημοσιεύσεως του κατά τον τρόπο που προβλέπει η
παρ 4 του άρθρου 79 του Ν3463/2006

 

Ø  Κανονισμός Αποχέτευσης.

ΑΡΘΡΟ 1

Αντικείμενο κανονισμού –Βασικές έννοιες

 

            1.
Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του δίκτυο υπονόμων των
ακαθάρτων λυμάτων οικιακής χρήσης περιοχής Δήμου Σιθωνίας.

            2.
Το «οριστικό δίκτυο» αποτελούν οι αγωγοί ακαθάρτων λυμάτων οικιακής χρήσης.

            3.
«Νόμιμη σύνδεση» (αποχέτευσης) ακινήτου είναι η σύνδεση με το οριστικό ή
εντεταλμένο δίκτυο αποχέτευσης που έχει γίνει μετά από έγκριση της αρμόδιας
υπηρεσίας του Δήμου.

            4.
«Παράνομη σύνδεση» (αποχέτευσης) ακινήτου η σύνδεση με το οριστικό ή
εντεταλμένο δίκτυο αποχέτευσης που έχει γίνει χωρίς την έγκριση της αρμόδιας
υπηρεσίας.

            5.«Τέλος
σύνδεσης» ή «Δικαίωμα σύνδεσης» είναι το χρηματικό ποσό που χρεώνεται από το
Δήμο σε κάθε ακίνητο που μπορεί και πρέπει να συνδεθεί στο οριστικό δίκτυο
ακαθάρτων λυμάτων Ο τρόπος υπολογισμού του τέλους ή δικαιώματος σύνδεσης
καθορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

            6
«Αναλογούσα δαπάνη κατασκευής αγωγού ακαθάρτων λυμάτων» είναι το ποσό πού
χρεώνεται από το Δήμο σε κάθε ακίνητο όταν συνδέεται στο δίκτυο αποχέτευσης
ακαθάρτων λυμάτων.

            7.
«Δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης ακαθάρτων λυμάτων
είναι το ποσό που χρεώνεται από το Δήμο σε κάθε ακίνητο που συνδέέται στο δίκτυο
ακαθάρτων λυμάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Υποχρεώσεις σύνδεσης

 

            1.
Σε κάθε δρόμο που υπάρχει και λειτουργεί αγωγός του οριστικού δικτύου ακαθάρτων
λυμάτων είναι υποχρεωτική η σύνδεση όλων των παρόδιων ακινήτων με τον αγωγό
αυτό για την αποχέτευση των ακαθάρτων λυμάτων που προέρχονται από οικοδομές ή
άλλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται σ` αυτά

            2.
Στον αγωγό ακαθάρτων λυμάτων απαγορεύεται αυστηρώς η διοχέτευση βρόχινων νερών.
Οι κύριοι των ακινήτων πρέπει να διαχωρίζουν τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης
του ακινήτου τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα
βρόχινα. Αν δεν διαχωρίζουν τα εσωτερικά τους δίκτυα ο Δήμος τους ορίζει
προθεσμία για να κάνουν το διαχωρισμό και αν συμμορφωθούν διακόπτει αμέσως την
παροχή νερού και στη συνέχεια τη σύνδεση των ακαθάρτων λυμάτων.

            3.
Για σύνδεση ακινήτου που δεν έχει πρόσοψη σε εγκεκριμένο δρόμο και η αποχέτευση
του είναι δυνατή μόνο μέσα από τα γειτονικά οικόπεδα πρέπει να εξασφαλιστεί η
συναίνεση των κυρίων των γειτονικών οικοπέδων με τον ακόλουθο τρόπο. Η αποχετευτική
γραμμή του ακινήτου που θα συνδεθεί πρέπει να είναι ανεξάρτητη από αυτή του
γειτονικού ακινήτου από το οποί περνάει και να καταλήγει σε ιδιαίτερο φρεάτιο
προσαρμογής, αμέσως έξω από την ρυμοτομική γραμμή του γειτονικού οικοπέδου απ`
όπου και θα γίνεται η σύνδεση με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης. Οι κάτοχοι των
γειτονικών οικοπέδων υποχρεούνται να υποδεικνύουν σημείο διέλευσης της
αποχετευτικής γραμμής ώστε να μη παρεμποδίζεται η τυχόν αξιοποίηση του
οικοπέδου. Σε περίπτωση άρνησης του ιδιοκτήτη η γραμμή κατασκευάζεται εφ` όσον
δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αλλά ο δήμος είναι υποχρεωμένος να μετακινήσει αυτή
με δικές του δαπάνες εφόσον παρεμποδίζεται η ανέγερση οικοδομών.

            4.
Για την αποχέτευση ακινήτων σε περιοχές όπου δεν υπάρχει οριστικό δίκτυο
ακαθάρτων υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο μαζί με αίτήση, υπεύθυνη δήλωση ότι
αναλαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα της επέκτασης του οριστικού αγωγού.

            Στην
περίπτωση αυτή και εφόσον είναι τεχνικά δυνατό, ο Δήμος ικανοποιεί το αίτημα,
ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται και το
ύψος της δαπάνη, που υποχρεούται να πληρώσει ο αιτών, σύμφωνα με τον αναλυτικό
προϋπολογισμό ο οποίος συντάσσεται είτε από μηχανικό του Δήμου είτε από ιδιώτη
μηχανικό.

            Για
την καλή εκτέλεση των εργασιών της επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης θα
προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού ίσο με το
ποσό της δαπάνης της αποκατάστασης του οδοστρώματος. Η εγγυητική επιστολή θα
επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά το τέλος των εργασιών και την αυτοψία από
το μηχανικό του Δήμου.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ
3

Εξωτερική
διακλάδωση –Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων

 

            1.
Εξωτερική διακλάδωση ακινήτου είναι το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης για
ακάθαρτα λύματα που περιλαμβάνει : α) Το φρεάτιο προσαρμογής στο οποίο
καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου, β) τη σύνδεση του αγωγού με τον
αγωγό του δικτύου που περνάει μπροστά από το ακίνητο

            2.
Το βάθος της εξωτερικής διακλάδωσης πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1,20μ. Αν το
δίκτυο ακαθάρτων λυμάτων είναι αβαθές επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής
διακλάδωσης σε βάθος μικρότερο των 1,20μ αλλά πρέπει να εξασφαλιστεί η
προστασία των σωλήνων από θραύση. Η εξωτερική διακλάδωση πρέπει να
κατασκευάζεται κατά κανόνα κάτω από τους αγωγούς ύδρευσης. Αν αυτό δεν είναι
δυνατόν τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα των σωλήνων της
διακλάδωσης.

            3.
Το φρεάτιο προσαρμογής χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση της
εξωτερικής διακλάδωσης και κατασκευάζεται αμέσως μέσα από τη ρυμοτομική γραμμή
του ακινήτου με μέριμνα του ιδιοκτήτη. Αν το φρεάτιο δεν μπορεί να
κατασκευαστεί αμέσως μέσα από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου τότε
κατασκευάζεται έξω από το ακίνητο και κατά το δυνατόν κοντά στη ρυμοτομική
γραμμή σε θέση άμεσα επισκέψιμη και ελεύθερη που καθορίζεται από το Δήμο.

            4.
Οι εξωτερικές και σε κοινόχρηστο χώρο διακλαδώσεις των ακαθάρτων λυμάτων
κατασκευάζονται από το Δήμο ή με δαπάνη του ιδιώτη μετά από έγκριση του
Δημοτικού Συμβουλίου.

            5.
Κανείς εκτός από το Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν δε μπορεί να εκτελέσει
οποιαδήποτε εργασία αποχέτευσης έξω από ρυμοτομική γραμμή χωρίς γραπτή άδεια
του Δήμου.

            6.
Οι επισκευές και η συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων όπως και των αγωγών
του δικτύου γίνονται από το Δήμο με δαπάνες αυτού. Στις περιπτώσεις που βλάβη οφείλεται
σε κοινή χρήση του δικτύου η δαπάνη αν πρόκειται για βλάβη των εξωτερικών
διακλαδώσεων χρεώνεται στον κύριο του ακινήτου και περιλαμβάνεται στον επόμενο
λογαριασμό. Αν πρόκειται για βλάβη των αγωγών τότε η δαπάνη χρεώνεται στους
υπαιτίους.

            7.
Το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής κατασκευάζεται με
φροντίδα και δαπάνη των κυρίων των ακινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
σχετικές διατάξεις (κανονισμός εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λ.π)

            8.
Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι στεγανοί ή απορροφητικοί στο εσωτερικό
δίκτυο του ακινήτου μετά τη σύνδεση του με τον αγωγό ακαθάρτων λυμάτων.

            9.
Σε περίπτωση που σε κάποιο ακίνητο δεν εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις
προηγούμενες παραγράφους ο Δήμος εκτός από τυχόν άλλες αξιώσεις μπορεί να
διακόπτει την παροχή νερού και την σύνδεση του ακινήτου με τον αγωγό.

 

Άρθρο 4

Αριθμός εξωτερικών διακλαδώσεων

 

            1.
Κάθε εξωτερική διακλάδωση ακαθάρτων λυμάτων μπορεί να εξυπηρετεί μόνο ένα
οικόπεδο και όλα τα κτίρια που βρίσκονται μέσα σ` αυτό θεωρούνται ότι αποτελούν
ένα σύνολο.

            2.
Κατ` εξαίρεση από την προηγούμενη παράγραφό επιτρέπεται η κατασκευή
περισσότερων από μια εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων λυμάτων όταν πρόκειται:

            α)
Για συνοικισμό από μικρές οικίες που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη

            β)
Για πολύ μεγάλα κτίρια.

            γ)
Για ανεξάρτητα κτίρια που βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο αλλά με τρόπο που να
επιτρέπουν την διαίρεση του οικοπέδου σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες που να πληρούν
τους όρους του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) από άποψη αρτιότητας. Η
ελάχιστη απόσταση των διακλαδώσεων των παραπάνω περιπτώσεων εφ` όσον καταλήγουν
στον αγωγό του ίδιου δρόμου ορίζεται σε ένα (1) μέτρο. Όταν δεν εξασφαλίζεται
αυτή η απόσταση δεν επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων από εξωτερική
διακλάδωση.

            3.
Αν σε ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύματα και βιομηχανικά ή άλλα απόβλητα τότε για
κάθε είδος αποχετευτικών υγρών πρέπει να υπάρχει χωριστό εσωτερικό δίκτυο, για
τις βιοτεχνίες ή άλλες ανάλογες χρήσεις των ακινήτων εφόσον γίνουν αποδεκτές οι
αιτήσεις του από Δ.Σ. για να συνδεθούν στο δίκτυο ακαθάρτων το φρεάτιο
προσαρμογής είναι και το φρεάτιο ελέγχου και δειγματοληψίας των αποβλήτων από
το Δήμο και τις αρμόδιες υπηρεσίες

Επίσης όπου
απαιτείται, κατά κρίση του Δήμου και ανάλογα με το είδος των λυμάτων, η κατασκευή
λιποσυλλέκτη –μηχανοσίφωνα αυτή θα γίνεται πριν το φρεάτιο καθαρισμού από τον
ιδιοκτήτη. Απαραίτητη είναι η κατασκευή λιποσυλλέκτη- μηχανωσίφωνα στα ακίνητα
που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Εάν ο
ιδιοκτήτης δεν συμμορφώνεται στις υποδείξεις του Δήμου διακόπτεται η παροχή
αποχέτευσης και η παροχή του νερού.

            4.
Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους στους οποίους
υπάρχουν αγωγοί του οριστικού δικτύου η σύνδεση πρέπει να γίνει με τον αγωγό
που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο μετά από σχετική διαπίστωση της αρμόδιας
υπηρεσίας του Δήμου.

            5.
Αν ένα οικόπεδο διαιρεθεί σε περισσότερα άρτια οικοδομήσιμα κατά ΓΟΚ το καθένα
πρέπει να αποκτήσει χωριστή εξωτερική διακλάδωση ανεξάρτητα των παρακειμένων
του έστω και αν τα νέα εξακολουθούν να ανήκουν στον ίδιο κύριο.

 

 

Άρθρο 5

Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών

 

            1.
Αν υπόγειοι ή άλλοι χώροι βρίσκονται τόσο χαμηλά που να μη μπορούν να
αποχετευτούν με φυσική ροή προς τον οριστικό αγωγό του δρόμου πρέπει να
προβλέπεται μηχανική ανύψωση των αποχετευτικών υγρών (άντληση).

            2.
Για την αποχέτευση τέτοιων χαμηλών χώρων ο Δήμος μπορεί να επιτρέψει κατ`
εξαίρεση την αποχέτευση του ακινήτου εν όλο ή εν μέρει μέσα από γειτονικά
οικόπεδα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού.

 

 

Άρθρο 6

Αποχετευτικά υγρά

 

            1.
Με την εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων λυμάτων των ακινήτων πρέπει να
αποχετεύονται υποχρεωτικά τα προϊόντα των αποχωρητηρίων και γενικά της οικιακής
χρήσης. Δεν επιτρέπεται η αποχέτευση των ακόλουθων ουσιών έστω και αν
προέρχονται από οικιακή εν μέρει ή εν όλω χρήση:

            α)
Ουσιών που προέρχονται γενικά από βόθρους στεγανούς ή απορροφητικούς αν δεν
προηγηθεί η κατάλληλη προεπεξεργασία τους, έτσι ώστε η ποιότητα τους να
αντιστοιχεί στην ποιότητα των οικιακών λυμάτων και αν δεν προηγηθεί άδεια του
Δήμου.

            β)
Κάθε είδους υλικών που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς, όπως απορρίμματα
μαγειρείων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεως, άμμος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά
ζώων, απορρίμματα σφαγείων, δύσκολα βιοαποσυνθέσιμες ύλες (πλαστικά τεμάχια,
γυαλιά κ.λ.π.) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων.

            γ)
Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ή άλλων ουσιών που μπορούν να κάνουν ζημιές στο
αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού
συντήρησης.

            δ)
Αερίων και ατμών

            ε)
Ουσιών που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή μπορούν λόγω της
περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα πίσσα κ.λ.π. να βλάψουν τα υλικά
κατασκευής των αγωγών αποχέτευσης.

            στ.
Υγρών που μπορεί να διακόψουν τη λειτουργία των αγωγών όπως αυτά που προκαλούν
καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς
καθώς και χρωματισμένα νερά αποχέτευσης.

            ζ.
Υγρών που λόγω αποσύνδεσης, ζύμωσης κ.λ.π. δημιουργούν έντονες και ενοχλητικές
αναθυμιάσεις.

            η.
Υγρών με μεγάλη περιεκτικότητα κατά την κρίση του Δήμου σε λίπη και έλαια (όπως
υγρά ελαιοτριβείων και νερά με μεγάλη περιεκτικότητα σε αλάτι).

            2.
Σε κάθε περίπτωση που παρά τις προβλέψεις μπαίνουν επικίνδυνες ή βλαβερές
ουσίες στα δίκτυα αποχέτευσης όπως από διαρροή δεξαμενών ειδικών υγρών κ.λ.π.
οφείλει ο κύριος του ακινήτου να πάρει κάθε άμεσο μέτρο για την έγκαιρη
απομάκρυνση τους και να ειδοποιήσει αμέσως το Δήμο. Μέχρι να σταματήσει η
εισροή των επικίνδυνων ή βλαβερών ουσιών στο δίκτυο ο Δήμος μπορεί να διακόψει
την σύνδεση του ακινήτου.

 

Άρθρο 7

Χρησιμοποίηση  υγρών αποχέτευσης

 

            Απαγορεύεται
η χρησιμοποίηση για οποιοδήποτε τρόπο υγρών που προέρχονται και ρέουν σε
διευθετημένους χείμαρρους, ρέματα, αγωγούς όμβριων ή ακαθάρτων, χωρίς έγγραφη
άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8

Κατεδάφιση ή αχρήστευση παλαιών εγκαταστάσεων αποχέτευσης

 

            1.
Μετά τη σύνδεση των ακινήτων με αγωγούς αποχέτευσης του οριστικού δικτύου
οφείλουν οι κύριοι των ακινήτων να κατεδαφίσουν και να αχρηστεύσουν (ή μόνο να
αχρηστεύσουν σε ειδικές περιπτώσεις) με τη φροντίδα και δαπάνη τους κάθε παλαιά
εγκατάσταση αποχέτευσης, όπως βόθρους ακαθάρτων λυμάτων και βρόχινων νερών,
παλαιές σωληνώσεις αποχέτευσης προς αγωγούς που καταργήθηκαν κλ.π. μέσα σε
προθεσμία που τάσσει ο Δήμος, οποίος στη συνέχεια προβαίνει και σε σχετική
αυτοψία. Σε περίπτωση που ο κύριος του ακινήτου δεν εφαρμόσει τα ανωτέρω ο
Δήμος θα διακόπτεί πρώτα την παροχή του νερού και στη συνέχεια τη σύνδεση του
ακινήτου με τον αγωγό αποχέτευσης.

            2.
Για να αχρηστευτούν οι βόθροι άσχετα αν κατεδαφιστούν ή όχι πρέπει να αδειάσουν
τελείως και το περιεχόμενό τους να απομακρυνθεί. Μετά το άδειασμα οι βόθροι
πρέπει πρώτα να γεμίσουν με καθαρά κατάλληλα υλικά. Απαγορεύεται αυστηρά η
απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης.

 

Άρθρο 9

Έλεγχος εξωτερικών διακλαδώσεων

 

            1.
Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από το Δήμο με αυτοψία ακόμα και
μέσα στις ιδιοκτησίες κάθε κατηγορίας. Αν χρειαστεί γίνονται και εκσκαφές,
κατεδαφίσεις ή χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται με και
υποδεικνύονται στον κύριο του ακινήτου κάθε αναγκαία συμπληρωματική εργασία για
την καλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης.

            2.
Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης ή γιατί ο κύριος
του ακινήτου δε συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τις
τεχνικές υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων του Δήμου ή γιατί διοχετεύει στο
δίκτυο αποχέτευσης απαγορευμένες ουσίες, ο Δήμος του ορίζει προθεσμία για να
τακτοποιήσει  τις ανωμαλίες αυτές και να
κάνει τις συμπληρωματικές εργασίες που θα του υποδείξει. Αν και πάλι δε
συμμορφωθεί τότε ο Δήμος ή κάνει τις απαιτούμενες εργασίες με δικά του
συνεργεία για λογαριασμό του ιδιοκτήτη και του χρεώνει τη δαπάνη που θα
περιλαμβάνεται στον επόμενο λογαριασμό του νερού ή διακόπτει τη σύνδεση του
ακινήτου.

            3.
Ζημιές που προξενούνται από οποιονδήποτε στο δίκτυο αποχέτευσης, στις
εξωτερικές διακλαδώσεις στο οδόστρωμα και στα πεζοδρόμια επισκευάζονται μόνο
από το Δήμο και η δαπάνη χρεώνεται σ` αυτόν που προξένησε τη ζημιά. Ο Δήμος
μπορεί να ελέγχει και την εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου για να
διαπιστώνει την καλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης.

 

Άρθρο 10

Χορήγηση αδειών σύνδεσης

 

            1.
Για την έκδοση άδειας οικοδομής σε δρόμο που υπάρχει οριστικό δίκτυο
αποχέτευσης ακαθάρτων λυμάτων αρμοδιότητας του Δήμου χρειάζεται βεβαίωση του
Δήμου ότι εξοφλήθηκε το τέλος ή το δικαίωμα σύνδεσης του ακινήτου σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

            2.
Πριν από τη σύνδεση του ακινήτου πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν με αίτηση
τους από το Δήμο να πληροφορηθούν το σύστημα αποχέτευσης που λειτουργεί στην
περιοχή του ακινήτου και το υψόμετρο της στάθμης σύνδεσης του ακινήτου στη
ρυμοτομική γραμμή με βάση τον αγωγό του δρόμου για να κατασκευαστεί ανάλογα το
εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου

            3.
Για τη χορήγηση της άδειας σύνδεσης από το Δήμο πρέπει να υποβληθεί αίτηση από
τον κύριο του ακινήτου σύμφωνα με τα έντυπα που χορηγεί κατά περίπτωση ο Δήμος.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο
που θα τους ζητηθεί κατά περίπτωση και απαραίτητα υπεύθυνη δήλωση αδειούχου
υδραυλικού σύμφωνα με το Π.Δ. 38/1991.

 

Άρθρο 11

Δαπάνες και εισφορές

 

            1.
Οι δαπάνες για κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση των εγκαταστάσεων αποχέτευσης μέσα
στο ακίνητο βαρύνουν τον κύριο του ακινήτου και για την κατασκευή τους μέσα
στην προθεσμία που ορίζει ο Δήμος.

            2.
Τον κύριο του ακινήτου βαρύνουν ακόμα και οι δαπάνες για τον έλεγχο της
εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν
έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

            3.
Στις περιπτώσεις που νόμιμα συνδεδεμένα ακίνητα κατεδαφίζονται και στη θέση
τους κτίζονται νέες οικοδομές, από το συνολικό δικαίωμα σύνδεσης που προκύπτει
με τα στοιχεία που ακινήτου, αφαιρείται το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης που
αντιστοιχεί κατά τον ίδιο τρόπο στα στοιχεία του παλαιού ακινήτου. Στις
περιπτώσεις των ακινήτων αυτών μπορεί να διατηρηθεί η υπάρχουσα νόμιμη σύνδεση
με τον όρο ότι θα δηλωθεί από τον κύριο του ακινήτου με υπεύθυνη δήλωση.

            4.
Για κάθε όροφο που προστίθεται σε ακίνητα νόμιμα οφείλεται από τον κύριο του με
την έναρξη των εργασιών της προσθήκης τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης που
υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού. Το ίδιο ισχύει και αν
υπόγεια που ήταν βοηθητικοί χώροι χρησιμοποιηθούν (έστω και ένα μέρος τους) για
κατοικία, επαγγελματική στέγη ή οποιαδήποτε βιομηχανική ή άλλη χρήση. Το τέλος
ή δικαίωμα σύνδεσης υπολογίζεται με τις ισχύουσες τιμές κατά το χρόνο που θα
δηλωθεί η προσθήκη ή αλλαγή χρήσης από τον κύριο του ακινήτου ή κατά το χρόνο
που θα διαπιστωθεί από το Δήμο.

            5.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αντιμετωπίσει ειδικές περιπτώσεις που δεν
προβλέπονται από τον κανονισμό αυτόν καθώς επίσης και την αναπροσαρμογή των ως
άνω συντελεστών.

            6.
Η καταβολή του τέλους ή δικαιώματος σύνδεσης γίνεται εφ` άπαξ Μπορεί όμως να
γίνεται σε δόσεις που καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο κατά κατηγορία ακινήτου ή
ανάλογα με το ποσόν. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
εγκρίνει μεγαλύτερο αριθμό δόσεων με παροχή σχετικής ασφάλειας.

            7.
Στην περίπτωση που ο κύριος του ακινήτου δε συμμορφωθεί σε πρόκληση του Δήμου
σε τασσόμενη προθεσμία να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία για την κατασκευή
της διακλάδωσης και να πληρώσει τη δαπάνη της ο Δήμος μπορεί να κατασκευάσει τη
διακλάδωση στη θέση που κρίνει κατάλληλη. Η τασσόμενη προθεσμία δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από ένα μήνα. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη της διακλάδωσης όπως
και το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης ή αναλογούσα δαπάνη του αγωγού αν δεν
καταβληθεί , βεβαιώνεται σε βάρος του υπόχρεου και εισπράττεται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.

 

Άρθρο 12

Τρόπος πρόσκλησης και ειδοποιήσεως ιδιοκτητών

για υποχρεωτική σύνδεση στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης

 

            1.
Ατομικές προσκλήσεις ή ειδοποιήσεις προς τους υπόχρεους των ακινήτων, που
συνεπάγονται ευθύνες ή δαπάνες γι` αυτούς γίνονται με απόδειξη παραλαβής από
υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας ή με συστημένη επιστολή ή δικαστικό επιμελητή.

            2.
Δεν χρειάζεται πρόκληση ή ειδοποίηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου αν πρόκειται
για έλεγχο λειτουργίας της εγκατάστασης αποχέτευσης ή της τήρησης των όρων του
κανονισμού αυτού. Ο έλεγχος σε εσωτερικούς χώρους θα γίνεται κάθε φορά με την
παράδοση από τα εντεταλμένα όργανα σχετικής εξουσιοδότησης του Δήμου.

 

Άρθρο 13

Άλλος τρόπος αποχέτευσης

 

Σε περίπτωση
που για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται ή δεν είναι δυνατή η αποχέτευση των
διαφόρων υγρών με αγωγούς τότε όλα τα ακάθαρτα υγρά και τα προϊόντα
αποχωρητηρίων πρέπει να συγκεντρώνονται όπως ορίζει το άρθρο 99 του ΓΟΚ Ν.Δ.
8/1973.

 

 

Άρθρο 14

Ποιότητα υλικών

 

            Οι
προκατασκευασμένοι αγωγοί του συστήματος αποχέτευσης καθώς επίσης και οι
σωλήνες, σίφωνες και ειδικά τεμάχια των εξωτερικών διακλαδώσεων προέρχονται από
υλικά  για τα οποία ,υπάρχουν
εγκεκριμένες προδιαγραφές και χρησιμοποιούνται εφ` όσον έχουν δοκιμαστεί στα
κρατικά εργαστήρια και υπάρχει βεβαίωση ότι πληρούν τις συγκεκριμένες
προδιαγραφές τους.

 

Άρθρο 15

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

            1.
Όπου ορίζεται στον παρόντα κανονισμό ότι ο Δήμος μπορεί να διακόπτει την
ύδρευση ή την αποχέτευση του ακινήτου νοείται η διακοπή γίνεται μετά από
προηγούμενη ειδοποίηση των κυρών των ακινήτων.

            2.
Όπου στον κανονισμό αυτό αναφέρονται υποχρεώσεις των κυρίων των ακινήτων αυτές
υπάρχουν και για αυτούς που ασκούν τη νομή με οποιοδήποτε τρόπο, σε όσες
περιπτώσεις δεν είναι πρόσφορη η ανεύρεση των κυρίων ή αμφισβητείται η
κυριότητα. Για ακίνητα στα οποία έχει συσταθεί επικαρπία τις υποχρεώσεις του
κυρίου έχει ο επικαρπωτής

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 16

 

            Όποιος
παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο
459 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 17

 

            Ο
κανονισμός αυτός ισχύει από της δημοσιεύσεως του κατά τον τρόπο που προβλέπει η
παρ 4 του άρθρου 79 του Ν3463/2006.

 

Β) ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

            Για την καλύτερη &
ευχερέστερη χρήση των κανονισμών από τις Υπηρεσίες του Δήμου, συγκε­ντρώ­νο­νται
όλα τα τέλη για τις υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης που θα ισχύουν από το 2011
και εφεξής σε τρεις (3) πίνακες Α, Β και Γ όπως παρακάτω :

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2011

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ

1/2’

3/4’

 

ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ

ΕΝΤΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΧΡΗΣΗ

ΕΚΤΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ

ΕΚΤΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΧΡΗΣΗ

ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ

ΕΝΤΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΤΙΚΗ

ΧΡΗΣΗ

ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ

ΕΚΤΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΤΙΚΗ

ΧΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

300€

350€

600€

700€

400€

500€ γενικά,

600€ για εστιατόρια
κ.λπ

800€

800€ γενικά,

900€ για εστιατόρια
κ.λπ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ

ΣΥΝΔΕΣΗ

400€ μέχρι
300κυβικά με χρέωση 1€/κυβικό

Καθορίζεται από την
Τεχνική Υπηρεσία το ύψος της ποσότητας κατανάλωσης μέχρι………………με χρέωση
1,25€/κυβικό. Τέλος σύνδεσης 500€.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ½ ΚΑΙ
¾ ΙΝΤΣΑΣ

 

2. ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ (200€)

                     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2011

ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΠΑΓΙΟ
ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ ΕΝΤΟΣ

30€

ΠΑΓΙΟ
ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ

60€

ΠΑΓΙΟ
ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ ΕΚΤΟΣ

70€

ΠΑΓΙΟ
ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ

90€

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

20€

 

 

0-150κυβ.

0,65€

151-200κυβ.

0,85€

201-300κυβ.

1,05€

301-400κυβ.

1,50€

401-500κυβ.

1,75€

501
και άνω

2,50€

 

* Εξαιρούνται τα πλυντήρια από 200κυβ. και άνω
1,00€/κυβ.

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

0-50κυβ.

Από 51 –

1.000κυβ.

Από 1.101κυβ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

 

1,00€

1,50€

ΚΑΜΠΙΝΓΚ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Κ.ΛΠ

ΠΟΤΙΣΜΑ ΓΚΑΖΟΝ

1,50€

4,00€

 

 

ΚΗΠΩΝ, ΓΕΜΙΣΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ,

 

 

ΠΑΛΙΑ ΥΔΡΟΔΟ­ΤΟΥΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

 

 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

0,50€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2011

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Τέλος
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ανά
τ.μ

2,50€/τ.μ

ΠΑΓΙΟ
ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ

50,00€

ΠΑΓΙΟ
ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛ-

ΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ

125,00€

 

ΟΙΚΕΙΑ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ.

0-150

0,70€

151-200

0,85€

201-300

1,00€

301
και άνω

1,25€

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 

 

 

 

 

 

1. 200€ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ
ΔΙΟΧΕΤΕΥΟΥΝ ΝΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

2. Επιβολή του 100% των
αναγραφόμενων τελών από την κατασκευή της Ε.Ε.Λ. μετά:

– την κατασκευή της Ε.Ε.Λ για
Συκιά και Μεταγγίτσι.

– μετά τη σύνδεση των κτισμάτων
με το αποχετευτικό δίκτυο.

 

3. Σαν Οικίες να αντιμετωπίζονται
τα γραφεία και τα καταστήματα (μικρά).

 

 

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι για τους ανωτέρω λόγους που προανέφεραν
1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Πράτσας Άγγελος, 3) Κατσίκης Παναγιώτης, 4)
Γεωργιάδης Αναστάσιος, 5) Ρεβενικιώτης Δημήτριος,  6) Πετρίδης Νικόλαος.

                                  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 126/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

                                           Ακριβές Απόσπασμα

                                                Ο Πρόεδρος