Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου Σιθωνίας, της διακοπείσας στις  06/05/2011 συνεδρίασης, λόγω παρέλευσης της ώρας, όπως  ομόφωνα αποφασίστηκε από τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της αριθμ. πρωτ. 5730/02-05-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                  1.Σπανός Μιχαήλ
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2. Παπαλέξης Κων/νος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3. Παστογιάννης Γεώργιος
4. Λογοτριβή Ελένη                           4. Δημητρός Δημήτριος του Αστ
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                  5. Γκαλή Γιαννούλα
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος                6. Κατσίκης Παναγιώτης
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος                   7. Τσιάρας Εμμανουήλ
8. Χριστοδούλου Νικόλαος                 8. Μάλαμα Κυριακή
9. Παπαστεργίου Αχιλλέας
10. Φάλκος Κων/νος
11. Μάντσιος Βασίλειος
12. Γκιώτης Νικόλαος
13. Κωστίκας Στυλιανός
14. Γιοβανούδας Βαρσάμης
15. Γεωργιάδης Αναστάσιος
16. Πράτσας Άγγελος
17. Πράτσας Ιωάννης
18. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
19. Πετρίδης Νικόλαος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση δεν παρίστανται οι Πρόεδροι Συκιάς, Σάρτης, Ν.Μαρμαρά, Αγ.Νικολάου, Νικήτης και Μεταγγιτσίου.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γκαλή Γιαννούλα, 2) Κατσίκης Παναγιώτης, 3) Παρδάλης Γεώργιος, Πρ.Δημ.Κοιν.Αγ.Νικολάου, κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού (20ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος Δημ.Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος προσήλθε στο εικοστό τέταρτο (24ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Φάλκος Κων/νος, 2) Γκαλή Γιαννούλα, 3) Πράτσας Ιωάννης κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού έκτου (26ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γκιώτης Νικόλαος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως  του εικοστού έβδομου (27ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 121/2011
Θέμα: 21ο    
 «Στάσιμο και κινητό εμπόριο».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό πρώτο (21o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Θέτει υπόψη του Δ.Σ. τις αρ. 13/2011, 14/2011, 15/2011 και 16/2011 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με τις οποίες αποστέλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο οι αιτήσεις των Δριστάρη Μαγδαληνής,  Αγοραστού Γραμμένου, Καρακιτσάκη Ελένης και Βογιατζή Οδυσσέα, αντίστοιχα, για τη χορήγηση άδειας σταθερής και κινητής καντίνας.
Καθώς επίσης και τις αιτήσεις των 1) Ακριτίδου Μιμίκας του Ιωάννη, η οποία αιτείται τη χορήγηση άδειας σταθερής καντίνας στην περιοχή «Καλογριά» Δ.Κ.Νικήτης, 2) Σουνά Δημητρίου του Γεωργίου, ο οποίος αιτείται τη χορήγηση άδειας σταθερής καντίνας στην περιοχή «Αγ.Παύλος» Δ.Κ.Νικήτης και 3) Καρακυριαζή Κων/νο του Στυλιανού, ο οποίος αιτείται τη χορήγηση άδειας σταθερής καντίνας, εντός ιδιόκτητου χώρου του Γεωργίου Κουμπούρη στην περιοχή «Αγ.Γεώργιος» Δ.Κ.Νικήτης.
Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 94 παρ. 6 αρ. 30, στις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων είναι η χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών στο Δήμο. Με την αρ. 61/30-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οι πρόσθετες αρμοδιότητες ασκούνται από 1-1-2011. Η χορήγηση άδειας κινητής καντίνας δίνεται σύμφωνα με το Ν.3377/2005 άρθρο 1 παρ. 3 και η χορήγηση υπαίθριο στάσιμου εμπορίου-σταθερή καντίνα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3377/2005 άρθρο 1 παρ.5 .
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου, τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις ανωτέρω αιτήσεις και τους σχετικούς νόμους,
                                                          Αποφασίζει Ομόφωνα
Α. Τη χορήγηση άδειας σταθερής καντίνας, με τον όρο να υπάρχει ιδιωτικός χώρος, στους κάτωθι:
1. Δριστάρη Μαγδαληνή του Κωνσταντίνου, στη θέση «Αγριδιά» Δημ.Κοιν.Συκιάς.
2. Ακριτίδου Μιμίκα του Ιωάννη, στη θέση περιοχή «Καλογριά» Δ.Κ.Νικήτης.
3. Σουνά Δημητρίου του Γεωργίου, στη θέση περιοχή «Αγ.Παύλος» Δ.Κ.Νικήτης
4. Καρακυριαζή Κων/νο του Στυλιανού εντός ιδιόκτητου χώρου του Γεωργίου Κουμπούρη στην περιοχή «Αγ.Γεώργιος» Δ.Κ.Νικήτης.

Β. Τη χορήγηση άδειας κινητής καντίνας στους κάτωθι:
1.Αγοραστό Γραμμένο του Γεωργίου.
2.Καρακιτσάκη Ελένη του Θεοδώρου.
3.Βογιατζή Οδυσσέα του Αποστόλου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 121/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                    Υπογραφές
                            Ακριβές Αντίγραφο
                                  Ο Δήμαρχος