Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις έξι (6) του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5730/02-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                 1. Παπαλέξης Κων/νος
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2. Φάλκος Κων/νος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλέξ.     3. Τσιάρας Εμμανουήλ
4. Λογοτριβή Ελένη                           4. Πράτσας Ιωάννης
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                  5. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
6. Σπανός Μιχαήλ                              6. Πετρίδης Νικόλαος
7. Αναγνωστάρας Γεώργιος
8. Ψηλογιάννης Γεώργιος
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Παστογιάννης Γεώργιος
12. Μάντσιος Βασίλειος
13. Γκιώτης Νικόλαος
14. Κωστίκας Στυλιανός
15. Γιοβανούδας Βαρσάμης
16. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
17. Γεωργιάδης Αναστάσιος
18. Γκαλή Γιαννούλα
19. Πράτσας Άγγελος
20. Κατσίκης Παναγιώτης
21. Μάλαμα Κυριακή

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου και 2) κ.Καπλάνης Γεώργιος, Προέδρος Δημ.Κοιν.Ν.Μαρμαράς, 3) κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου, 4) κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης. Δεν παρίσταται οι Πρόεδροι Συκιάς και Σάρτης.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Πετρίδης Νικόλαος, 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 3) Πράτσας Ιωάννης, 4) Φάλκος Κων/νος, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Τσιάρας Εμμανουήλ, προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου (1ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε προσωρινά μετά την ολοκλήρωση του έκτου (6ου) θέματος εντός ημερησίας διατάξεως και επανήλθε στη συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο (18ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παστογιάννης Γεώργιος, αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου όγδοου (18ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Το δέκατο ένατο (19ο) θέμα συζητήθηκε στην αρχή της ημερησίας διατάξεως και ήταν παρόντες και οι δύο σύμβουλοι.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 106/2011 
Θέμα: 6ο  
«Συγκρότηση επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Σιθωνίας».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το έκτο (6o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
     Ο τομέας του τουρισμού είναι αλληλένδετος με τον τομέα του πρωτογενούς τομέα, σε ένα μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης που οραματιζόμαστε για το Δήμο μας, γι΄ αυτό θεωρούμε απαραίτητη την σύσταση επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα.
  «Έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 όπου ορίζεται ότι
«1.Το δημοτικό συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του…
2. Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής».
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 101/2011 απόφασή του κατάρτισε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του όπου στο άρθρο 11 του προβλέπεται και η συγκρότηση της Επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα.
Ο Δήμος Σιθωνίας με το αριθμ.πρωτ. 4609/08-04-2011 έγγραφό του προς τους σχετικούς με την Αγροτική Ανάπτυξη φορείς, ζήτησε να οριστούν οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών στην επιτροπή Πρωτογενούς Τομέα.
Προτείνεται να εγκριθεί η συγκρότηση επιτροπής Πρωτογενούς του Δήμου Σιθωνίας ως εξής:
Να καθορισθεί ο αριθμός μελών της επιτροπής, που προτείνεται να είναι δεκαεννιαμελής και ειδικότερα: δύο (2) μέλη εκπρόσωποι της πλειοψηφούσας παράταξης και ένα (1) μέλος εκπρόσωπος της μειοψηφίας του Δήμου Σιθωνίας, ένας (1) υπάλληλος του Δήμου, έξι (6) μέλη-εκπρόσωποι φορέων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον:
1. Μάντσιος Νικόλαος από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νικήτης,
2. Παρδάλης Γεώργιος από τον Αγροτικό Σύλλογο Αγ. Νικολάου,
3. Παρδάλης Αθανάσιος από τον Αλιευτικό Σύλλογο Αγ.Νικολάου «Η ΤΣΙΠΟΥΡΑ»,
4. Βλιάλης Χρήστος από τον Αλιευτικό Σύλλογο Νικήτης «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»
5. Καραδήμος Ιωάννης από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Νικήτης.
6. Δράμαλης Παρασκευάς από τον Αλιευτικό Σύλλογο Ν.Μαρμαρά.
και  εννέα (9) μέλη εμπειρογνωμόνων σε θέματα πρωτογενούς τομέα.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης προτείνει ως τακτικό μέλος από τη μειοψηφία τον κ.Κατσίκη Παναγιώτη και αναπληρωματικό μέλος την κ.Γκαλή Γιαννούλα.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το άρθρο 70 του Ν.3852/2010,

                                            Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Συστήνεται η επιτροπή Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Σιθωνίας, ως ακολούθως:

Α. Πρόεδρος της Επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Αναγνωστάρας Γεώργιος Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος ο Φάλκος Κωνσταντίνος.
Β. Η σύνθεση των μελών της Επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Σιθωνίας,  ορίζεται ως ακολούθως:
1. Αναγνωστάρας Γεώργιος Πρόεδρος
2. Φάλκος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος
3. Κατσίκης Παναγιώτης, δημ.σύμβουλος μειοψηφίας, με αναπληρωματικό μέλος την κα.Γκαλή Γιαννούλα.
4. Κοκκώνη Μαρία, δημοτική υπάλληλος.
5. Μάντσιος Νικόλαος, από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νικήτης,
6.  Παρδάλης Αθανάσιος από τον Αλιευτικό Σύλλογο Αγ.Νικολάου «Η ΤΣΙΠΟΥΡΑ»,
7. Βλιάλης Χρήστος από τον Αλιευτικό Σύλλογο Νικήτης «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»
8. Καραδήμος Ιωάννης από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Νικήτης.
9. Δράμαλης Παρασκευάς από τον Αλιευτικό Σύλλογο Ν.Μαρμαρά.
10. Κυπαρισσάς Γεώργιος
11. Λειβαδιώτης Νικόλαος
12. Παπαμαρτζιβάνος Χρήστος
13. Παρδάλη Μαρία
14. Διαμαντή Μαυρίκη
15. Αλπάνης Χρήστος
16. Δραμουνδάνης Παύλος
17. Καζάκας Δημήτριος
18. Γεωργούδης Αθανάσιος
19. Καλημέρη Αικατερίνη

Μειοψηφεί ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 106/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                 Υπογραφές
                        Ακριβές Αντίγραφο
                              Ο Δήμαρχος