Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις έξι (6) του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5730/02-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                1. Παπαλέξης Κων/νος
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2. Φάλκος Κων/νος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλέξ.     3. Τσιάρας Εμμανουήλ
4. Λογοτριβή Ελένη                           4. Πράτσας Ιωάννης
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                  5. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
6. Σπανός Μιχαήλ                              6. Πετρίδης Νικόλαος
7. Αναγνωστάρας Γεώργιος
8. Ψηλογιάννης Γεώργιος
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Παστογιάννης Γεώργιος
12. Μάντσιος Βασίλειος
13. Γκιώτης Νικόλαος
14. κωστίκας Στυλιανός
15. Γιοβανούδας Βαρσάμης
16. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
17. Γεωργιάδης Αναστάσιος
18. Γκαλή Γιαννούλα
19. Πράτσας Αγγελος
20. Κατσίκης Παναγιώτης
21. Μάλαμα Κυριακή

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου και 2) κ.Καπλάνης Γεώργιος, Προέδρος Δημ.Κοιν.Ν.Μαρμαράς, 3) κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου, 4) κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης. Δεν παρίσταται οι Πρόεδροι Συκιάς και Σάρτης.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Πετρίδης Νικόλαος, 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 3) Πράτσας Ιωάννης, 4) Φάλκος Κων/νος, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Τσιάρας Εμμανουήλ, προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου (1ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε προσωρινά μετά την ολοκλήρωση του έκτου (6ου) θέματος εντός ημερησίας διατάξεως και επανήλθε στη συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο (18ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παστογιάννης Γεώργιος, αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου όγδοου (18ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Το δέκατο ένατο (19ο) θέμα συζητήθηκε στην αρχή της ημερησίας διατάξεως και ήταν παρόντες και οι δύο σύμβουλοι.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά «Ορισμός αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.»» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης: 100/2011 
                                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Ορισμός αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.»».

Θέμα: 2ο  

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το δεύτερο (2o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το αρ.πρωτ.: 4148/21-04-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας Θράκης, Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν.Χαλκιδικής, σύμφωνα με το οποίο στον έλεγχο νομιμότητας της αρ. 49/2011 αποφάσεως του Δ.Σ. που αφορούσε τον «Ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία..», έπρεπε να οριστούν και τα αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν.3463/2006.
Για το λόγο αυτό πρέπει να προβούμε στον ορισμό των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Α.Ε.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας προτείνει αναπληρωματικά μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. τους : 1) Σπανό Μιχαήλ, αναπληρωματικό μέλος της Προέδρου, 2) Μάντσιο Βασίλειο, αναπληρωματικό μέλος του Αντιπροέδρου, 3) Μαξούτη Ηλία, 4) Ηλιάδη Αθανάσιο, 5) Μαρτζιβάνου Μαρία, 6) Δαλδογιάννη Ανδρέα, 7) Νικολού Ευθυμία, 8) Πετσάβα Νικόλαο.
Ο κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης προτείνει το Δημοτικό Σύμβουλο κ.Κατσίκη Παναγιώτη ως αναπληρωματικό μέλος από τη μειοψηφία.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου και το ανωτέρω έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας Θράκης,
                                             Αποφασίζει Ομόφωνα

Ορίζει αναπληρωματικά μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.»» και συμπληρώνει την αρ. 49/2011 απόφαση του Δ.Σ., ως εξής:
1) Σπανός Μιχαήλ, αναπληρωματικό μέλος της Προέδρου
2) Μάντσιος Βασίλειος, αναπληρωματικό μέλος του Αντιπροέδρου
3) Κατσίκης Παναγιώτης, αναπληρωματικό μέλος του μέλους της μειοψηφίας
4) Μαξούτης Ηλίας, αναπληρωματικό μέλος
5) Ηλιάδης Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος
6) Μαρτζιβάνου Μαρία, αναπληρωματικό μέλος
7) Δαλδογιάννης Ανδρέας, αναπληρωματικό μέλος
8) Νικολού Ευθυμία, αναπληρωματικό μέλος
9) Πετσάβας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 100/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                   Υπογραφές
                               Ακριβές Αντίγραφο
                                  Ο Δήμαρχος