Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

epitropi_protogenus.jpg

epitropi_protogenus.jpgΣύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 & 2 του Ν.3852/2010:
«1.Το δημοτικό συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του…
2.Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.»Επειδή πρέπει να οριστούν τα μέλη της Επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα Δήμου
Σιθωνίας, το συντομότερο δυνατό, σας καλούμε να προτείνετε με σχετικό
έγγραφό σας, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, τον εκπρόσωπο του φορέα σας,
εντός επτά ημερών από τη λήψη της παρούσας.

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

Ιωάννης Τρ. Τζίτζιος