Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 9

                    
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
  ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                         Συκιά, 12-01-2011
                    ΔHMOΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                          Αριθμ.Πρωτ.: 290


ΘΕΜΑ: Χορήγηση Μ.Κ. στην υπάλληλο του Δήμου μας,  Πατρίκη Πέτρο του Δήμου  , του κλάδου ΔΕ24.
          
Αριθμός Απόφασης 9/2011
     
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Σιθωνίας
   Έχοντας υπόψη:   
1.  Τις διατάξεις του Ν.3205/2003 “Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και λιμενικού σώματος και  άλλες συναφείς διατάξεις»(ΦΕΚ 297 Α τεύχος 23.12.2003).
2.  Τις διατάξεις των άρθρων 1-28 του αυτού ως άνω Νόμου.
3.  Ότι το προσωπικό του Δήμου μας, υπάγεται στις διατάξεις του Α μέρους του Ν. 1188/1981 «Περί καταστάσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
4.  Το από 01/01/1988 δελτίο κατάταξης, με το οποίο έγινε νέα κατάταξη σε Μ.Κ., βάσει του ανωτέρω Νόμου.
5.  Το γεγονός ότι ο ανωτέρω υπάλληλος  συμπλήρωσε την 01 Ιανουαρίου  2009 , πραγματική συντάξιμη υπηρεσία 20έτη.
6.  Τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του, από τα οποία προκύπτει ότι δεν του έχει επιβληθεί καμιά πειθαρχική ή ποινική ποινή, πού έχει σχέση με την υπηρεσία του ,κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
7.  Ότι ο ανωτέρω υπάλληλος ανήκει στον Κλάδο ΔΕ  24 .
Έπειτα από τα ανωτέρω πραγματικά στοιχεία και αφού είδε τις σχετικές διατάξεις των αρθρων1-28 του Νόμου 3205/2003,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

  Xoρηγούμε στον Πατρίκη Πέτρο του Δήμου  , υπάλληλο του Δήμου μας, του κλάδου ΔΕ 24 ,  το εκτο   (6ο) μισθολογικό κλιμάκιο από  01 Ιανουαρίου 2011 .

 

Κοινοποιείται:                              Ο Δήμαρχος
1) Αποκεντρωμένη  Περιφερειακή Ενότητα
               Μακεδονίας Θράκης                              
       Περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής
                  Τμήμα Τοπικής Αυτ/σης
            Πολύγυρο Τ.Κ. 63100
     2) Ενδιαφερόμενο υπάλληλο