Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 5

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νικήτη 10/01/ 2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ                        Αριθμός Πρωτ:  220
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                          Αριθμός Απόφασης:5/2011
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                  
Ταχ.Δ/νση:630 88 Νικήτη          
Τηλέφωνο:(23750)22005-22922          
FAX:(23750)23244

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Σιθωνίας
 
Έχοντας υπόψη
 την παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)
 το άρθρο 254 του ν. 3852/10
 την παρ.10  περίπτ. κ΄ του άρθρου 18 του N. 3870/2010
 την αριθ. 103/8.1.2008, απόφαση του Δημάρχου Σιθωνίας  με την οποία ορίστηκε Ταμίας του Δήμου Σιθωνίας  ο Κρικελίκος Ιωακείμ του Ιωάννη
 την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 48/οικ. 74571/28.12.2010
 το Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') και ιδίως το άρθρο 48 αυτού
 την αριθ.291/2010/21.01.2010, απόφαση του Δημάρχου Τορώνης  με την οποία ορίστηκε ο Ταμίας του συνενούμενου Δήμου Τορώνης.  
Αποφασίζουμε
1. Ορίζεται ταμίας του Δήμου Σιθωνίας , ο Κρικελίκος Ιωακείμ του Ιωάννη,
2. Ορίζεται ως αναπληρωτής Ταμίας του Δήμου Σιθωνίας η Κοτσάκη Θεοδώρα του
    Χρυσοστόμου, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου μας.
3.Εισπράκτορες ορίζονται:
α)Για τη Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας, το Μάντσιο Ιωάννη και ως αναπληρωτή την Χαλκιά Κυριακή  και την Κοτσάκη Θεοδώρα, μόνιμοι υπαλλήλους του Δήμου μας.              
 α)Για τη Δημοτική Ενότητα Τορώνης, το Μπλόσκα Γεώργιο και ως αναπληρωτή την Κοτσάκη Θεοδώρα μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου μας.
Η παρούσα έχει ισχύ από 1/1/2011
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


Τζίτζιος Τρ. Ιωάννης