Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 11

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                               Νικήτη     20/01/2011
                                                                                               Αριθ. Απόφ.: -11-


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη
1. Την παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)
2. Τη διάταξη της παρ 4 άρθρο 163 Ν. 3584/07
3. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ 55 Αρ. Πρωτ. 74802/29.12.2010
4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου στον οποίο προβλέπεται θέση ειδικού συμβούλου
5. Την ανάγκη πρόσληψης ειδικού συμβούλου για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών
6. Την υπ.αριθμ. 87/05-01-2011 δημόσια γνωστοποίηση στην εφημερίδα «Τύπος της Χαλκιδικής» στις 06-01-2011 πλήρωσης θέσης ειδικού συμβούλου.
7. Την υπ.αριθμ. 275/11-01-2011 αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά του κ.Δούκα Θεοδώρου, από την οποία προκύπτει ότι ο ανωτέρω υποψήφιος πληρεί τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της θέσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Προσλαμβάνουμε τον Δούκα Θεόδωρο του Ιωακείμ ως ειδικό σύμβουλο για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
   Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα σχετικά με θέματα λειτουργίας που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου και  των νομικών προσώπων αυτού και με θέματα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. 
   Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.
Β. Η δαπάνη του παραπάνω προσωπικού ύψους 25.000 € περίπου, θα καλυφθεί για το έτος 2011 ως εξής: 
   α. Από τα δωδεκατημόρια των ΚΑ 6031 και KA 6053 του προϋπολογισμού του έτους 2010 του Δήμου Σιθωνίας έως την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους 2011, το αργότερο έως 31/03/2011, σύμφωνα με  τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 267 του ν. 3852/10.
   β. Για το εναπομείναν χρονικό διάστημα από τον ενιαίο προϋπολογισμό έτους 2011 του Δήμου Σιθωνίας, στον οποίο θα προβλεφθούν οι ανάλογες πιστώσεις.
     Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου.


      Ο Δήμαρχος


        Ιωάννης Τρ. Τζίτζιος