Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 3

                                        A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 1/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 11η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 125/07-01-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες (7), ήτοι:

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                             AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                                  ———
2.  Κωστίκας Στυλιανός
3.  Λογοτριβή Ελένη
4.  Μάντσιος Βασίλειος   
5.  Σπανός Μιχαήλ
6.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
7.  Δημητρός Δημήτριος του Ασ.
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 3ο
                                             «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας «Σύνταξη απογραφής για τον πρώην Δήμο Τορώνης»».
  
Αριθμός Απόφασης: 3/2011

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) που καθορίζει τη διαδικασία του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των Δήμων που συνιστώνται (Για τη διενέργεια της απογραφής συγκροτείται Επιτροπή Απογραφής ΥΑ74445 αρθ 2), απαιτείται η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες με ανάλογη εμπειρία στο λογιστικό των ΟΤΑ για τη συμβουλή τους και ενεργώντας υποστηρικτικά στην επιτροπή Απογραφής, στις παρακάτω λογιστικές εργασίες:
1) Σύνταξη απογραφής για τον πρώην Δήμο Τορώνης.
Ώστε να παραδοθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Επιτροπή απογραφής το έργο της Απογραφής και μέσα στα στενά χρονικά περιθώρια που ορίζει ο νόμος και χρησιμοποιείται το σύστημα του 12κατημορίου για το 1ο τρίμηνο του προϋπολογισμού των παλαιών Δήμων.,ήτοι:
Είδος Εργασίας Μον.Μετ. Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού
  Ποσότητες Τιμή μονάδας Δαπάνη
Σύνταξη απογραφής για τον πρώην Δήμο Τορώνης Τεμ. 1 609,76 609,76
   ΦΠΑ 23% 140,24
   ΣΎΝΟΛΟ 750,00

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 609,76 συν ΦΠΑ 23% 140,24,σύνολο με ΦΠΑ 750,00€.
Στον πρ/σμό του Δήμου Τορώνης οικ. έτους 2010 και στον Κ.Α. 02.10.6115 έχει εγγραφεί πίστωση 3.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «Σύνταξη απογραφής για τον πρώην Δήμο Τορώνης».
Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 3.000,00 €/12*3=750,00 €. Σύμφωνα με το σύστημα του 12κατημορίου για το 1ο τρίμηνο του προϋπολογισμού των παλαιών Δήμων.
Επειδή επείγεται η εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, πρέπει να προβούμε στην απ’ ευθείας ανάθεση της.
Προτείνω η ανάθεση της εργασίας να γίνει στον Παπακώστα Χρήστο, λογιστής-φοροτεχνικός, Ορμύλια Χαλκιδικής.
Ύστερα από τα ανωτέρω κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.
 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας «Σύνταξη απογραφής για τον πρώην Δήμο Τορώνης»,όπως αυτή περιγράφεται στην παραπάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι:
Είδος Εργασίας Μον.Μετ. Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού
  Ποσότητες Τιμή μονάδας Δαπάνη
Σύνταξη απογραφής για τον πρώην Δήμο Τορώνης Τεμ. 1 609,76 609,76
   ΦΠΑ 23% 140,24
   ΣΎΝΟΛΟ 750,00

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 609,76 συν ΦΠΑ 23% 140,24,σύνολο με ΦΠΑ 750,00€.
Β) Αναθέτει με  απ’ ευθείας ανάθεση στον Παπακώστα Χρήστο, λογιστή-φοροτεχνικό, Ορμύλια Χαλκιδικής.
Γ) Για την εκτέλεση της εργασίας ψηφίζει πίστωση 750,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6115.
Υπέρ είναι τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: ) Τζίτζιος Ιωάννης, 2) Κωστίκας Στυλιανός, 3) Λογοτριβή Ελένη, 4) Μάντσιος Βασίλειος, 5) Σπανός Μιχάηλ, 6) Δημητρός Δημήτριος.
Κατά είναι το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης, δεν ψηφίζει την ανάθεση όπως τίθεται στην πρόσκληση, διότι θέλει να γίνει μία εργασία σωστή για να προχωρήσουμε σωστά. Επίσης η ανάθεση να γίνει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και όχι σε πρόσωπο που ήταν στο Δήμο.
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                   Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές


                             Ακριβές Απόσπασμα


                               Ο Δήμαρχος