Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 11


                                             A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 4/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 25η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 1849/21-02-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                             AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                                  ——-
2.  Κωστίκας Στυλιανός
3.  Λογοτριβή Ελένη
4.  Μάντσιος Βασίλειος
5.  Σπανός Μιχαήλ  
6.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
7.  Δημητρός Δημήτριος του Ασ.
                  
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 1ο
                                               «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Άσκηση εφέσεως επί της αρ.70/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Συκιάς (διαδικασία εργατικών διαφορών)».
  
Αριθμός Απόφασης: 11/2011

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., έδωσε το λόγο στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Σιθωνίας κ.Κόκκινο Δημήτριο, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. 70/2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου Συκιάς (διαδικασία εργατικών διαφορών) που υποχρεώνει το Δήμο Σιθωνίας στην καταβολή 5.366,91 € με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής στον κ.Παπαγεωργίου Αντώνιο του Αστερίου κατοίκου Νικήτης Χαλκιδικής.
Κατά της ανωτέρω αποφάσεως πρέπει να ασκηθεί το ένδικο μέσω της εφέσεως σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση και γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου κ. Κόκκινου Δημητρίου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,

                         Αποφασίζει Ομόφωνα

Να ασκηθεί έφεση κατά της αρ.70/2010 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Συκιάς (διαδικασία εργατικών διαφορών), από τον δικηγόρο του Δήμου Σιθωνίας κ.Κόκκινο Δημήτριο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Πρόεδρος