Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 1

  
                                       A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 1/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.
  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 08η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 2372/04-03-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                           AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                                  ———
2.  Γκίωτης Νικόλαος
3.  Παστογιάννης Γεώργιος
4.  Φάλκος Κωνσταντίνος
5.  Τσίαρας Εμμανουήλ
6.  Πράτσας Άγγελος
7.  Κωστίκας Στυλιανός
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Αριθμός θέματος: 1ο
                                          «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αρ.74)».
  
Αριθμός Απόφασης: 1/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Με την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της μειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα.
Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής:
1. Τσιάρας Εμμανουήλ (σύμβουλος μείζωνος μειοψηφίας) έλαβε επτά (7)  ψήφους
Για τη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε ο Τσιάρας Εμμανουήλ.  

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά για την εκλογή του παραπάνω υποψηφίου στη θέση του Αντιπροέδρου της Τσιάρας Εμμανουήλ.
Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10
 τις υποψηφιότητες, έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο της μειοψηφίας,
  την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

                                      Αποφασίζει Ομόφωνα

Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον Τσιάρα Εμμανουήλ.     ,  ο οποίος συγκέντρωσε επτά (7) ψήφους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος