Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpg   Ο Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 Ν.3852/2010, στις  20/04/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1.Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα βάσει του Ν.3943/2011 και της
υπ’αριθμ.πρωτ.οικ.18349/13-4-20110εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
(Εισηγητής: Ντέμπλας Κυπαρίσσης, Αντιδήμαρχος Δήμου Σιθωνίας)

2.Καθορισμός τελών αιγιαλού και κοινόχρηστων χώρων.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας)


3.Τροποποίηση του Εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. του πρώην Δήμου Σιθωνίας (ΦΕΚ 406
ααπ/12-9-08)έτσι ώστε να προβλεφτεί χρήση σχολικής στέγης στην περιοχή
Α.Γ.
(Εισηγητής: Δημητρός Δημήτρης, Αντιδήμαρχος Δήμου Σιθωνίας)

4.Αλλαγή  Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την συνέχιση των έργων, των
μελετών και των προμηθειών που εκτελούνταν υπό την επίβλεψη της πρώην
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Παπαζαχαρίας Αρίστος, Μηχανικός  Δήμου Σιθωνίας)

5. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου «Παραλία Νικήτης» για ιδιοκτησία Μαρίας Καραδήμου.
(Εισηγητής: Δήμητρα Καραδήμου, Μηχανικός Δήμου Σιθωνίας)

6. Αίτηση Θωμαίδη για οριοθέτηση Ρέματος στη Βουρβουρού.
(Εισηγητής: Καραδήμου Δήμητρα, Μηχανικός Δήμου Σιθωνίας)

7. Υποστήριξη και διάσωση πεύκου με επέκταση υπάρχοντος τοίχου στήριξης.
(Εισηγητής: Δημητρός Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Δήμου Σιθωνίας)

8.Αίτηση Δρόσου Γιώβου- Ελευθερίου Γιώβου για ανάκληση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας)

9. Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας)

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                            Δήμου Σιθωνίας

                          Αρσένης Καλλικρατίδας