Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Σε εφαρμογή του άρθρου 78 «Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) ο Δήμος Σιθωνίας θα προβεί στη συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. Πρόκειται για όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.Σε αυτά τα πλαίσια καλούνται όλοι οι φορείς των μεταναστών, εφόσον
η έδρα αυτών, ή παραρτήματός τους, βρίσκεται εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου Σιθωνίας, ή οι κοινότητες μεταναστών που κατοικούν
μόνιμα στο Δήμο, ή οι κοινωνικοί φορείς που αναπτύσσουν εντός της
διοικητικής περιφέρειας του Δήμου δράση σχετικά με τα προβλήματα των
μεταναστών, όπως δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή μελών τους
στη συγκρότηση του Συμβουλίου. Η συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης
Μεταναστών είναι τιμητική και άμισθη.
Η βούληση για τη συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
εκφράζεται εγγράφως στο Δήμο Σιθωνίας μέχρι την Πέμπτη 14 Απριλίου 2011,
με αίτηση που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία Φορέα, Ονοματεπώνυμο Δημότη, Τηλέφωνο,
Διεύθυνση, Τ.Κ. , e-mail).
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο
23750 20009 (κ.Μαρία Χριστάρα) ως την Πέμπτη 14 Απριλίου 2011.