Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ. 52/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (1) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου Σιθωνίας, της διακοπείσας στις  28/2/2011 συνεδρίασης, λόγω παρέλευσης της ώρας, όπως  ομόφωνα αποφασίστηκε από τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της αριθμ. πρωτ. 2007/22-02-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένα (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης   1.Παπαλέξης Κωνσταντίνος 
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.                        2. Παστογιάννης Γεώργιος
3. Λογοτριβή Ελένη                                           3. Μάντσιος Βασίλειος
4. Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 4. Γκιώτης Νικόλαος
5. Σπανός Μιχαήλ                                              5. Γεωργιάδης Αναστάσιος
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος                               6. Μάλαμα Κυριακή
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος
8. Αρσένης Καλλικρατίδας
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Φάλκος Κωνσταντίνος
12. Κωστίκας Στυλιανός
13. Γιοβανούδας Βαρσάμης
14. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15. Γκαλή Γιαννούλα
16. Κατσίκης Παναγιώτης
17. Τσιάρας Εμμανουήλ
18. Πράτσας Άγγελος
19. Πράτσας Ιωάννης
20. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
21. Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος.
Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γκιώτης Νικόλαος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού δεύτερου (22ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 52/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Μείωση δημοτικών τελών σε άτομα με αναπηρία και νεφροπαθείς».

Θέμα: 18ο
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δέκατο όγδοο (18ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθμ.: 45/07-02-2011 έγγραφο του Νομαρχιακού Συλλόγου «Η ΑΓΑΠΗ», ατόμων –γονέων-κηδεμόνων & φίλων των ατόμων με αναπηρία Ν.Χαλκιδικής, σύμφωνα με οποίο αιτείται τη μείωση ή την απαλλαγή στα ανάπηρα άτομα ή στις οικογένειες που φιλοξενούν ΑμεΑ από τα δημοτικά τέλη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 202 του Ν.3463/2006. Οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή, αφορούν εγγεγραμμένα μέλη Αναπηρικών Συλλόγων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Καθώς επίσης και το υπ’ αριθμ.: Φ3/5/4-02-2011 έγγραφο του Συλλόγου νεφροπαθών Ν.Χαλκιδικής, που αιτείται τη μείωση 50% των δημοτικών τελών των δημοτών μας που είναι μέλη του Συλλόγου Νεφροπαθών Ν.Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006, με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του , είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) , ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία.
 Ύστερα από τα ανωτέρω καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με την μείωση των δημοτικών τελών σε άτομα με αναπηρία και νεφροπαθείς.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου, τα έγγραφα των συλλόγων και το Ν.3463/2006,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Τη μείωση των δημοτικών τελών κατά 50% σε άτομα με αναπηρία και νεφροπαθείς, με ποσοστό αναπηρίας 67%.
Β) Την απαλλαγή των δημοτικών τελών, σε άτομα με αναπηρία και νεφροπαθείς, με ποσοστό αναπηρίας 80%.
Γ) Η ανωτέρω μείωση και η απαλλαγή θα γίνεται εφόσον προκύπτει από το εκκαθαριστικό τους σημείωμα ότι το ατομικό τους εισόδημα είναι έως 30.000,00 € και το οικογενειακό τους εισόδημα έως 40.000,00 €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 52/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος