Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ. 49/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (1) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου Σιθωνίας, της διακοπείσας στις  28/2/2011 συνεδρίασης, λόγω παρέλευσης της ώρας, όπως  ομόφωνα αποφασίστηκε από τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της αριθμ. πρωτ. 2007/22-02-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένα (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης   1.Παπαλέξης Κωνσταντίνος 
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.                        2. Παστογιάννης Γεώργιος
3. Λογοτριβή Ελένη                                           3. Μάντσιος Βασίλειος
4. Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 4. Γκιώτης Νικόλαος
5. Σπανός Μιχαήλ                                              5. Γεωργιάδης Αναστάσιος
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος                               6. Μάλαμα Κυριακή
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος
8. Αρσένης Καλλικρατίδας
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Φάλκος Κωνσταντίνος
12. Κωστίκας Στυλιανός
13. Γιοβανούδας Βαρσάμης
14. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15. Γκαλή Γιαννούλα
16. Κατσίκης Παναγιώτης
17. Τσιάρας Εμμανουήλ
18. Πράτσας Άγγελος
19. Πράτσας Ιωάννης
20. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
21. Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος.
Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γκιώτης Νικόλαος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού δεύτερου (22ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 49/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία..».

Θέμα: 15ο
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο (15ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. 548/30-01-2009 σύμβαση μετατροπής της Δημοτικής Επιχείρησης Τορώνης σε Ανώνυμη Εταιρεία κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, ήτοι:
1) Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα τρία (3) μέλη είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, από τα οποία το ένα μέλος προέρχεται από τη μειοψηφία.
2) Το ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα και ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
3) Τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη, είναι δημότες του Δήμου Τορώνης με πείρα ή γνώσεις στα αντικείμενα της επιχείρησης και ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Τορώνης.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο για θητεία τεσσάρων (4) ετών που αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος της λήξης της θητείας τους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη.
Ο Δήμαρχος προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. να είναι εννιαμελές και προτείνει τους : 1) Λαθούρη Πάργα Μαρία, Πρόεδρο της ΑΕ, 2) Σπανό Μιχαήλ, Αντιπρόεδρο, 3) Κοντού Τριανταφυλλιά, 4) Τακάκη Νικόλαο, 5) Βαμμένο Χρήστο, 6) Καπλάνη Γεώργιο, 7) Καρανικόλα Νικόλαο, 8) Λάμπο Στέλιο.
Ο κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης προτείνει τη Δημοτική Σύμβουλο κα.Γκαλή Γιαννούλα ως μέλος από τη μειοψηφία. Καθώς επίσης το Δ.Σ. της Α.Ε. να είναι 5μελές ή 7μελές και όχι 9μελές, για να είναι πιο ευέλικτο.
Ο κ.Πράτσας Άγγελος, προτείνει το Δ.Σ. να είναι 5μελές, για πιο ευέλικτο σχήμα.
 Ύστερα από τα ανωτέρω καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει τον ορισμό των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε..
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου, την ανωτέρω σύμβαση, την πρόταση του Δημάρχου και  τις προτάσεις των κ.Γιοβανούδα Βαρσάμη και κ.Πράτσα Ιωάννη,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Ορίζει τα κατωτέρω μέλη, για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου Σιθωνίας, ως εξής.:
1) Λαθούρη Πάργα Μαρία, Πρόεδρος
2) Σπανό Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος
3) Γκαλή Γιαννούλα του Χρήστου, μέλος
4) Κοντού Τριανταφυλλιά, μέλος
5) Τακάκη Νικόλαο, μέλος
6) Βαμμένο Χρήστο, μέλος
7) Καπλάνη Γεώργιο, μέλος
8) Καρανικόλα Νικόλαο, μέλος
9) Λάμπο Στέλιο , μέλος.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 6) Σπανός Μιχαήλ, 7) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 8) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 9) Χριστοδούλου Νικόλαος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Φάλκος Κωνσταντίνος, 12) Κωστίκας Στυλιανός, 13) Γκιώτης Νικόλαος, 14) Τσιάρας Εμμανουήλ, 15) Πράτσας Ιωάννης.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Πράτσας Άγγελος, 3) Κατσίκης Παναγιώτης, 4) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 5) Πετρίδης Νικόλαος, 6) Γκαλή Γιαννούλα, οι οποίοι προτείνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. να είναι πενταμελές, 7) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, ο οποίος αναφέρει το Δ.Σ. πρέπει να είναι 5μελές και ότι τα περισσότερα μέλη στο 9μελές Δ.Σ. είναι δημότες και όχι αιρετοί, ότι έπρεπε να μπουν άνθρωποι με πείρα και όχι για να μάθουν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος