Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ. 46/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (1) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου Σιθωνίας, της διακοπείσας στις  28/2/2011 συνεδρίασης, λόγω παρέλευσης της ώρας, όπως  ομόφωνα αποφασίστηκε από τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της αριθμ. πρωτ. 2007/22-02-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένα (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης   1.Παπαλέξης Κωνσταντίνος 
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.                        2. Παστογιάννης Γεώργιος
3. Λογοτριβή Ελένη                                           3. Μάντσιος Βασίλειος
4. Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 4. Γκιώτης Νικόλαος
5. Σπανός Μιχαήλ                                              5. Γεωργιάδης Αναστάσιος
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος                               6. Μάλαμα Κυριακή
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος
8. Αρσένης Καλλικρατίδας
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Φάλκος Κωνσταντίνος
12. Κωστίκας Στυλιανός
13. Γιοβανούδας Βαρσάμης
14. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15. Γκαλή Γιαννούλα
16. Κατσίκης Παναγιώτης
17. Τσιάρας Εμμανουήλ
18. Πράτσας Άγγελος
19. Πράτσας Ιωάννης
20. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
21. Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος.
Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γκιώτης Νικόλαος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού δεύτερου (22ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 46/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Φ.Α.Ο. Δήμου Σιθωνίας».

Θέμα: 12ο
Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το δωδέκατο (12ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει  υπόψη του Δ.Σ. το αρ.πρωτ.: 5/19-1-2011 έγγραφο της Στατιστικής Υπηρεσίας Νομού Χαλκιδικής, σύμφωνα με το οποίο μας αποστέλλονται τέσσερα φύλλα αυτοτελών οικισμών του Δήμου Σιθωνίας και οι σχετικές εγκύκλιοι και παρακαλούν για τον καθορισμός τους με απόφαση του Δ.Σ..
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να προτείνει τους αυτοτελείς οικισμούς του Δήμου Σιθωνίας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση και πρόταση του Αντιδημάρχου, το έγγραφο της Στατιστικής Υπηρεσίας, τις προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων,
Αποφασίζει Ομόφωνα

Συμφωνεί με τα φύλλα αυτοτελών οικισμών του Δήμου Σιθωνίας όπως έχουν αποσταλεί από τη Στατιστική Υπηρεσίας Νομού Χαλκιδικής και προσθέτει και τους κάτωθι οικισμούς:
Οικισμοί Δ.Κ Νικήτης:
1) Αλυσυδένιο πηγάδι, 2) Κορτέσα, 3) Κοσμά πηγάδι, 4) Μακριά Λαγκάδα, 5) Ξυλένιος Πύργος, 6) Κασταμονίτη-Αγ.Παντελεήμονας, 7) Λιθηρή, 8) Καστρί, 9) Αγ.Αθανάσιος-Χλιαδού, 10) Κουβγιού, 11) Καλόγρια-Σπαθιές, 12) Αγ.Παύλος, 13) Μαθές Καλύβα, 14) Ελιά, 15) Μικρή Ελιά, 16) Λαγόμανδρα.
Οικισμοί Δ.Κ.Μαρμαρά:
1) Κουτσουπιά, 2) Σιμωνίτικο, 3) Μονοδένδρι, 4) Τριπόταμος, 5) Κεραμαριά, 6) Κατσιβέλια.
Οικισμοί Δ.Κ.Αγίου Νικολάου:
1) Λιβροχιό
Οικισμοί Δ.Κ.Συκιάς:
1) Κληματαριά, 2) Τουρκολιμένας, 3) Λιναράκι, 4) Παλιόχωρα, 5) Αϊ Γιάννης.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 46/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος