Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ. 29/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι οχτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2007/22-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι επτά (27) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης       ———
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.
3. Λογοτριβή Ελένη
4. Λαθούρη Πάργα Μαρία
5. Σπανός Μιχαήλ
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος
8. Αρσένης Καλλικρατίδας
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαλέξης Κωνσταντίνος
11. Παπαστεργίου Αχιλλέας
12. Φάλκος κωνσταντίνος
13. Παστογιάννης Γεώργιος
14. Μάντσιος Βασίλειος
15. Γκιώτης Νικόλαος
16. Κωστίκας Στυλιανός
17. Γιοβανούδας Βαρσάμης
18. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
19. Γεωργιάδης Αναστάσιος
20. Γκαλή Γιαννούλα
21. Κατσίκης Παναγιώτης
22. Τσιάρας Εμμανουήλ
23. Πράτσας Άγγελος
24. Πράτσας Ιωάννης
25. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
26. Πετρίδης Νικόλαος
27. Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός ημερήσιας διατάξεως
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος, αποχώρησε απ’τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων και του πέμπτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και των εντός ημερησίας θεμάτων 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο και 9ο,  ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διακοπή της συνεδριάσεως, λόγω του προχωρημένου της ώρας  και τη συνέχιση αυτής την επομένη στις 01-03-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ..

Αριθμός Απόφασης: 29/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σιθωνίας και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, που αφορά ενταγμένα έργα σχολικής στέγης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013».».
Θέμα: 5ο
Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Παπαζαχαρία Αρίστο, ο οποίος  εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθμ.: 875/16-2-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, σύμφωνα με το οποίο ενταγμένα έργα σχολικής στέγης που υλοποιούνται από τις Περιφερειακές Ενότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ως διάδοχοι φορείς των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων) και δεν έχει υπογραφεί σύμβαση ούτε έχει εκδοθεί απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο μέχρι 31.12.2010. Για τα έργα αυτής της κατηγορίας, προτείνεται το έργο να συνεχίσει να υλοποιείται από τον διάδοχο φορέα (Περιφερειακές Ενότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). Επειδή όμως αυτή η αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων σχολικής στέγης έχει μεταφερθεί αποκλειστικά στους δήμους απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στην Περιφερειακή Ενότητα και στο Δήμο.Μετά την ολοκλήρωση του έργου ο φορέας υλοποίηησης το μεταβιβάζει στον αρμόδιο φορέα λειτουργία, με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής.
Το έργο που έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» είναι «Προσθήκη κατ’ επέκταση διώροφου κτιρίου στο Γυμνάσιο-Λύκειο Συκιάς και βελτιώσεις στο υφιστάμενο κτίριο», πρ/σμού 1.313.000 €.
Ύστερα από τα ανωτέρω κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της και τον ορισμό ενός εκπροσώπου για την Κοινή Επιτροπή του άρθρου 8 της Προγραμματικής σύμβασης, ως τακτικό μέλος και ενός αναπληρωματικού του.
  Ο Δήμαρχος προτείνει ως τακτικό μέλος τον Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, με αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φάλκο Κωνσταντίνο και την Δημοτική Σύμβουλο κα.Λαθούρη Πάργα Μαρία, με αναπληρωτή αυτής τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Σπανό Μιχαήλ.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης,

Αποφασίζει Ομόφωνα
1) Εγκρίνει το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και του Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής,   για το έργο με τίτλο «Προσθήκη κατ’ επέκταση διώροφου κτιρίου στο Γυμνάσιο-Λύκειο Συκιάς και βελτιώσεις στο υφιστάμενο κτίριο», ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ


Σήμερα  ………………………….., οι πιο κάτω φορείς :

1. O Δήμος……………….., που εδρεύει ………………………….. και  εκπροσωπείται από ………………………………………..,

2. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα……………, που εδρεύει ………………… και εκπροσωπείται  από …………………..
συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής
Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης
Έχοντας υπόψη:

1.1. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

1.2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 Κεφαλαίου ΣΤ΄ «Μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στους Δήμους» του Ν. 3852/2010.
1.3.   Τις διατάξεις του άρθρου 100 Κεφαλαίου Ζ΄ «Διαδημοτική Συνεργασία-Νομικά Πρόσωπα» του Ν. 3852/2010.
1.4.  Την υπ΄αριθμ. 4745/ΕΥΘΥ 289/3-2-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Οδηγίες προς τις ΕΥΔ/ΕΔΑ/ΕΦΔ για τις αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και αφορούν στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ».

Καθώς και τις κάτωθι αποφάσεις:
1.5. την από ………………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου………
1.6 την από ……………….. απόφαση του (αρμόδιο συλλογικό όργανο) της Περιφέρειας Κεντρικής -Περιφερειακή Ενότητα ……………..

1.7.  Η σύμβαση αυτή είναι προγραμματική και περιέχει δέκα (10) άρθρα που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής :
    Αντικείμενο της σύμβασης
    Φυσικό αντικείμενο του έργου
    Προϋπολογισμός του έργου
    Πόροι – Χρηματοδότηση
    Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
    Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
    Κοινή Επιτροπή
    Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής του έργου
    Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής σύμβασης
    Τελικές διατάξεις


Προοίμιο
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ……….. με την υπ.αρ. ……….Απόφασης Ένταξης ανέλαβε ως δικαιούχος (φορέας υλοποίησης) την υλοποίηση του έργου…………………………….. στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013».
Με το Ν. 3852/2010 η αρμοδιότητα «ανέγερσης σχολικών κτιρίων» έχει περιέλθει αποκλειστικά στους Δήμους.
Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, συμφωνούνται ανάμεσα:
Α) στον Δήμο……….., που κατά νόμο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την ανέγερση σχολικών κτιρίων, και
Β) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα……….(που αποτελεί τον διάδοχο φορέα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης……….) και με την υπ.αρ …………..Απόφαση Ένταξης είναι δικαιούχος της πράξης………………….
 τα εξής:
Προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του παραπάνω έργου, Ο Δήμος ……. μεταβιβάζει την αρμοδιότητα ανέγερσης του σχολείου……..στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα……….. Μετά την ολοκλήρωσή του έργου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα……….. θα το μεταβιβάσει στον Δήμο……….με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής, ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας.


Άρθρο 1
Αντικείμενο Σύμβασης
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η  υλοποίηση του έργου «………………………………………» από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα……………

Άρθρο 2
Φυσικό αντικείμενο του έργου
2.1. Το φυσικό αντικείμενο του έργου «……………………………………..», όπως περιγράφεται στην υπ.αρ………Απόφαση Ένταξης της Πράξης, είναι:
…………………………………………………………………………………………………….

2.2.  Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες του έργου όπως αυτές εγκρίθηκαν από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση…………….και με τις τροποποιήσεις  που ζητήθηκαν από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Άρθρο 3
Προϋπολογισμός έργου
3.1. Ο προϋπολογισμός του έργου «…………………………………» ανέρχεται σε …………..€, όπως περιλαμβάνεται στην υπ.αρ…… Απόφαση Ένταξης της Πράξης.

Άρθρο 4
Πόροι – Χρηματοδότηση


4.2  Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013», βάση της υπ.αρ………… Απόφαση Ένταξης της Πράξης και έχει εγγραφεί στη ΣΑΝΑ…….. με ενάριθμο………..


Άρθρο 5
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του έργου
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι………μήνες από την ημερομηνία ανάληψης νομικής δέσμευσης όπως προβλέπεται  στην υπ.αρ…… Απόφαση Ένταξης της Πράξης.


Άρθρο 6
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων
6.1. Ο Δήμος……., όπως εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο………. αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:

6.1.1. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα…….. και   τις αρμόδιες υπηρεσίες της προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη  υλοποίηση του έργου  και παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στην κατεύθυνση αυτή.
6.1.2  Να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση του εξοπλισμού του σχολείου και να αναλάβει την ευθύνη της απρόσκοπτης λειτουργίας του.


6.2  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα………. ορίζεται ως φορέας υλοποίησης του έργου που περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση και  αναλαμβάνει :

6.2.1. Να υλοποιήσει το έργο που περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με την υπ.αρ……….Απόφαση Ένταξης της πράξης και το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης  που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.


Άρθρο 7
Κοινή Επιτροπή
7.1. Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης αυτής συνίσταται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή», που θα αποκαλείται στη συνέχεια «Επιτροπή». Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζονται ως εξής:    ………….. Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής και τους αναπληρωτές τους.

7.2. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της.

7.3. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος του ……………………………….

7.4. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

7.5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ανά 90 ημέρες και έκτακτα όταν το ζητήσει ένας από τους συμβαλλομένους φορείς.

7.6.     Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 2/3 των μελών της. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

7.7. Οι λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται με αποφάσεις της. 

Άρθρο 8
Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής του έργου

8.1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα………  υποχρεούται να μεταβιβάσει το έργο μετά την ολοκλήρωσή του στον Δήμο………….., με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής.


Άρθρο 9
Διάρκεια Ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης
 Η διάρκεια ισχύος της προγραμματικής σύμβασης είναι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης-παραλαβής του έργου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της παρούσας.

Άρθρο 10
Τελικές Διατάξεις
  Η για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη  που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.


Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αφού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε 2 αντίτυπα κατά τα ακόλουθα και κάθε μέρος λαμβάνει από ένα.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για τη            Για τον
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα……            Δήμο………….


2) Ορίζονται εκπρόσωποι του Δήμου Σιθωνίας στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 8 της Προγραμματικής Σύμβασης ο Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης, με αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φάλκο Κωνσταντίνο και την Δημοτική Σύμβουλο κα.Λαθούρη Πάργα Μαρία, με αναπληρωτή αυτής τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Σπανό Μιχαήλ.
3) Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης για την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος