Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ. 16/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (1) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 892/28-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                                1.Παπαλέξης Κωνσταντίνος
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης   2.Φάλκος Κωνσταντίνος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.                        3. Παπαστεργίου Αχιλλέας
4. Λογοτριβή Ελένη                                           4. Παστογιάννης Γεώργιος
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 5. Γεωργιάδης Αναστάσιος
6. Σπανός Μιχαήλ              6. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
7. Αναγνωστάρας Γεώργιος             7. Πετρίδης Νικόλαος
8. Ψηλογιάννης Γεώργιος
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Μάντσιος Βασίλειος
11. Γκιώτης Νικόλαος
12. Κωστίκας Στυλιανός
13. Γιοβανούδας Βαρσάμης
14. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15. Γκαλή Γιαννούλα
16. Κατσίκης Παναγιώτης
17. Τσιάρας Εμμανουήλ
18. Πράτσας Άγγελος
19. Πράτσας Ιωάννης
20. Μάλαμα Κυριακή
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες, ως ευρισκόμενοι εκτός έδρας του Δήμου.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ.Τσελεπής Ανέστης.
Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος, καίτοι νομίμως κληθείς.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν ο κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρ.Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Προέδρου προς το Δ.Σ.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι,  Πετρίδης Νικόλαος και Ρεβενικιώτης Δημήτριος, κατά τη διάρκεια συζήτησης του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Στη συνεδρίαση προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος, κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης: 16/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΤΕΕ ΕΠΑΛ Νικήτης».

Θέμα: 9ο
Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό Δ.Σιθωνίας, ο οποίος εισηγούμενος το ένατο (9ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέμα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή της Οικονομικής Επιτροπής.
Όπως προκύπτει και από το με αρ.πρωτ.: 10701/α/10-12-2010 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευτικών, Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Χαλκιδικής, Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων, στο  Δήμο μας υπάρχει ανάγκη τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστεί το ΤΕΕ ΕΠΑΛ Νικήτης. Η μίσθωση του χώρου αυτού κρίνεται επιβεβλημένη επειδή οι υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις δεν επαρκούν για τη συστέγαση των υπηρεσιών του διευρυμένου Δήμου και του προαναφερθέντος εκπαιδευτηρίου. Προκειμένου να βρεθεί το κατάλληλο προς μίσθωση ακίνητο, προτείνω τη διεξαγωγή δημοπρασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81 οι δημοπρασίες για την εκποίηση ή εκμίσθωση ή μίσθωση πραγμάτων των Δήμων και κοινοτήτων διεξάγονται από Επιτροπή, αποτελούμενη για τους μεν Δήμους, από τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και από δύο δημοτικούς συμβούλους, και για τις Κοινότητες από τον Πρόεδρο της Κοινότητος, ως Πρόεδρος της επιτροπής και από δύο κοινοτικούς συμβούλους.
Ο ορισμός των συμβούλων των επιτροπών της προηγούμενης παραγράφου, με τους αναπληρωτές τους, ενεργείται με απόφαση του οικείου Συμβουλίου, εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους και ισχύει για ολόκληρο το επόμενο έτος.
Επίσης σύμφωνα με την παρ. 1 εδαφ. (ε) του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, ο καθορισμός των όρων της δημοπρασίας είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης, αρμοδιότητα της είναι η διεξαγωγή των διαγωνισμών αλλά σύμφωνα με τη γνωμ. 340/99 του ΝΣΚ, η διάταξη του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 κατισχύει ως ειδική διάταξη, αν και παλαιότερη.
Επιπλέον, με την υπ’ αριθμ. 6/2011 απόφαση του Δ.Σ., ορίστηκε η επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, καθώς και η επιτροπή εκτίμησης του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81.
Με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 ορίζεται ότι: «1.Η δημοπρασία εκποιήσεως ακινήτων πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων ενεργείται μετά προηγούμενης καταμέτρησιν και εκτίμησιν του εκποιούμένου κτήματος, παρ’επιτροπής, οριζομένης υπό του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελουμένης εκ δύο μελών αυτού, του ενός οριζομένου ως  προέδρου αυτή και ενός μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ή της Κοινότητος ή όπου δεν υφίσταται τοιαύτη υπηρεσία εξ’ενός μηχανικού ή υπομηχανικού της ΤΥΔΚ οριζομένου υπό του δημάρχου ή του νομάρχου κατά περίπτωσιν. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση των μισθώσεων ακινήτων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ιδίου Π.Δ.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος, προτείνει το ΤΕΕ ΕΠΑΛ να συστεγαστεί στο κτίριο του Γυμνασίου Νικήτης και να λειτουργήσει με απογευματινή βάρδια.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, και έχοντας υπόψη την εισήγηση του κ.Παπαζαχαρία Αρίστου, το Π.Δ. 270/81, το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 και άρθρο 194 του ΔΚΚ (Ν.6463/2006), το αρ. 10701/α/10-12-2010 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευτικών, Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Χαλκιδικής, Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων και την ανάγκη για μίσθωση ακινήτου,
Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το ΤΕΕ ΕΠΑΛ Νικήτης,  λόγω στενότητας χώρου στο Δημαρχείο, το οποίο δεν μπορεί να συστεγάσει τις υπηρεσίες του διευρυμένου Δήμου και του προαναφερόμενου εκπαιδευτηρίου.
2. Τον καθορισμό των όρων του  Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή.
3. Τη διεξαγωγή της δημοπρασίας από την επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.: 6/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σιθωνίας.
4. Την εκτίμηση του ακινήτου από την επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81.

Συμφωνεί και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
   Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος