Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ. 07/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκατέσσερις (14) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 187/10-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                                1.Παπαλέξης Κωνσταντίνος
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης   2.Φάλκος Κωνσταντίνος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.                        3. Μάντσιος Βασίλειος
4. Λογοτριβή Ελένη                                           4.Γκιώτης Νικόλαος
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 5. Μάλαμα Κυριακή
6. Σπανός Μιχαήλ
7. Αναγνωστάρας Γεώργιος
8. Ψηλογιάννης Γεώργιος
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Παστογιάννης Γεώργιος
12. Κωστίκας Στυλιανός
13. Γιοβανούδας Βαρσάμης
14. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15. Γεωργιάδης Αναστάσιος
16. Γκαλή Γιαννούλα
17. Κατσίκης Παναγιώτης
18. Τσιάρας Εμμανουήλ
19. Πράτσας Άγγελος
20. Πράτσας Ιωάννης
21. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
22. Πετρίδης Νικόλαος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες, ως ευρισκόμενοι εκτός έδρας του Δήμου.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση δεν παρίστανται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ.Τσελεπής Ανέστης.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος, πριν την έναρξη των εκτός και εντός ημερησίας θεμάτων.
Στη συνεδρίαση προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κ.Μάλαμα Κυριακή, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Δήμαρχο για τον ορισμό των αντιδημάρχων και πριν την έναρξη των εκτός και εντός ημερησίας θεμάτων.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Γκιώτης Νικόλαος και Φάλκος Κωνσταντίνος, πριν την έναρξη των εκτός και εντός ημερησίας θεμάτων.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης: 7/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού έτους 2011 στο Δήμο μας».

Θέμα: 2ο
Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλας Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
     Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ.Διακυβέρνησης, Γεν. Γραμματεία Δημ.Δ/σης & Ηλ.Διακυβέρνησης, Γεν. Δ/νση Κατάστασης Προσωπικού, Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού, που αφορά τον Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους 2011. 
Προκειμένου να γίνει ο ανωτέρω προγραμματισμός προσλήψεων και να εκδοθεί κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, πρέπει να υποβληθούν αιτήματα στο Υπουργείο για τον προγραμματισμό σε μόνιμο προσωπικό, σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου καθώς και συμβάσεων μίσθωσης έργου, με βάση τις ανάγκες που θεωρούνται απολύτως απαραίτητες ενόψει των περιορισμών που τίθονται. Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010. Οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού, αφορά στην εφαρμογή του λόγου ένα προς πέντε. Για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στους Δήμους δεν απαιτείται έγκριση από την Π.Υ.Σ.
 Το 2010 αποχώρησαν 4 μόνιμοι υπάλληλοι των πρώην Δήμου Σιθωνίας και 1 από τον πρώην Δήμο Τορώνης. Άρα ο νέος Δήμος Σιθωνίας μπορεί να προχωρήσει βάσει της αναλογίας 1/5 στην πρόσληψη ενός μονίμου υπαλλήλου. 
Οι ανάγκες του Δήμου είναι τεράστιες. Δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό για την στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως στην οικονομική υπηρεσία. Δεν υπάρχει τεχνική υπηρεσία η οποία πρέπει άμεσα να στελεχωθεί και να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει Τμήμα Περιβάλλοντος και τμήμα Προγραμματισμού.
Προκειμένου να προχωρήσουμε σε αίτημα πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου και με σύμβαση έργου έχοντας υπόψη την έλλειψη κυρίως εξειδικευμένου προσωπικού, παρακαλώ όπως συζητήσουμε το θέμα, καταθέτοντας ο καθένας τις προτάσεις του, ώστε να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή πρόταση.
Η εγκύκλιος που αφορά τα αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού από τους ΟΤΑ επεξεργάζεται τώρα, θα μας αποσταλεί εντός των ημερών και η χρονική περίοδος απάντησης της, θα είναι πολύ περιορισμένη. Γι αυτό ας προχωρήσουμε στην κατ΄ αρχάς αυτή συζήτηση και να είμαστε έτοιμοι όταν κληθούμε να απαντήσουμε.
Ένα παράδειγμα το οποίο δείχνει την παντελή έλλειψη προσωπικού και είναι σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας ακόμη και για τη λειτουργία της υπηρεσίας είναι το οικονομικό τμήμα όπου βάσει του ΟΕΥ των 2 δήμων έπρεπε να υπάρχουν .
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 8
ΤΕ17 ΛΟΓΙΣΤΩΝ 7

Ομως υπάρχουν δύο υπάλληλοι, ένας στην κατηγορία ΠΕ και μία υπάλληλος στη κατηγορία ΤΕ.
Περίπου το ίδιο υπάρχει και στη Τεχνική Υπηρεσία και στο Τεχνικό Τμήμα η πλήρωση θέσεων του ΟΕΥ να φτάνει στο 7% των θέσεων των ΟΕΥ.
Ακολουθώντας την πιστή εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου όπως έρχεται κάθε έτος για τους ΟΤΑ ουσιαστικά πρέπει να κινηθούμε στο προσωπικό το οποίο είχε εγκριθεί το 2010 μειουμένου κατά 30% σε πρώτη φάση και κατά 15% σε δεύτερη.
 Υστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων για το έτος 2011.
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος προτείνει αντί για τις δύο θέσεις ΔΕ Διοικητικού ορισμένου χρόνου που προτάθηκαν με την εισήγηση του κΑντιδήμαρχου, να αλλαχθούν σε μία θέση ΔΕ Διοικητικού και μία θέση ΤΕ Λογιστών.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση και την  πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ.Ρεβενικιώτη Δημητρίου,

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων για το έτος 2011 στο Δήμο Σιθωνίας, ως εξής:
Α) Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ομόφωνα:
1) Δύο άτομα, κατηγορίας ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών για το ΚΕΠ Νικήτης.
2) Ένα άτομο, κατηγορίας ΤΕ Λογιστών
3) Ένα άτομο κατηγορίας ΔΕ Διοικητικό.

Β) Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου 5, κατά πλειοψηφία:
1) Ένα άτομο, κατηγορίας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
2) Ένα άτομο, κατηγορίας ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.
3) Ένα άτομο, κατηγορίας ΤΕ Αρχιτέκτονα Τοπίου.
4) Ένα άτομο, κατηγορίας ΤΕ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
5) Ένα άτομο, κατηγορίας ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 3) Λογοτριβή Ελένη, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Σπανός Μιχαήλ, 6) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 10) Φάλκος Κωνσταντίνος, 11) Παστογιάννης Γεώργιος, 12) Μάντσιος Βασίλειος, 13) Γκιώτης Νικόλαος, 14) Κωστίκας Στυλιανός, 15) Πράτσας Άγγελος, 16) Πράτσας Ιωάννης, 17) Μάλαμα Κυριακή, 18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 19) Πετρίδης Νικόλαος, 20) Αρσένης Καλλικρατίδας.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, , 2)Δημητρός Δημήτριος του Αστ., 3) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 4) Γκαλή Γιαννούλα 5) Κατσίκης Παναγιώτης, 6) Τσιάρας Εμμανουήλ, οι οποίοι δεν ψηφίζουν τις συμβάσεις έργου, διότι  υποκρύπτουν σχέσεις εξαρτημένης εργασίας.

Γ) Πρόσληψη τακτικού προσωπικού, ομόφωνα:
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 2
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 5

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2
ΤΕ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 1
  
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 6-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 8 ΜΟΝΙΜΟΣ 1.Προτείνεται :  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ 3
  
ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 13 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜ. 3
  
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  2
ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ. 6

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
   Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος