Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ. 03/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


Στη Νικήτη, σήμερα στις δύο (2) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8014/22-12-2010 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Τζίτζιου Ιωάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά 27 μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης   ———
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.
3. Λογοτριβή Ελένη
4. Λαθούρη Πάργα Μαρία
5. Σπανός Μιχαήλ
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος
8. Αρσένης Καλλικρατίδας
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαλέξης Κωνσταντίνος
11. Παπαστεργίου Αχιλλέας
12. Φάλκος κωνσταντίνος
13. Παστογιάννης Γεώργιος
14. Μάντσιος Βασίλειος
15. Γκιώτης Νικόλαος
16. Κωστίκας Στυλιανός
17. Γιοβανούδας Βαρσάμης
18. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
19. Γεωργιάδης Αναστάσιος
20. Γκαλή Γιαννούλα
21. Κατσίκης Παναγιώτης
22. Τσιάρας Εμμανουήλ
23. Πράτσας Άγγελος
24. Πράτσας Ιωάννης
25. Μάλαμα Κυριακή
26. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
27. Πετρίδης Νικόλαος

Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου στη Δημοτική Υπάλληλο κ. Κωτσίδη Αικατερίνη.

Αριθμός Απόφασης: 3/2011

Θέμα 3ο : Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  (άρθρο 74)


Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2011- 2012 στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι (6) τακτικά μέλη εκ των οποίων δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας και επίσης πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας για την αναπλήρωση των τακτικών μελών που εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Επεσήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν  σε αυτή (π.χ. δύο [2] υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο [2] υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη με τον τρόπο που θα επιλέξουν (μυστική ή φανερή ψηφοφορία). Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση.

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που εκλέχθηκαν, ήτοι:
α. υποψήφιοι τακτικοί οι
– κ. Τσιάρας Εμμανουήλ
– κ. Πράτσας Άγγελος
β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι
– κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος
– κ. Κατσίκης Παναγιώτης


Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία να διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους πλειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα
για τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τέσσερις (4) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής
– κ. Γκιώτης Νικόλαος
– κ. Παπαλέξης Κωνσταντίνος
– κ. Παστογιάννης Γεώργιος
– κ. Φάλκος Κωνσταντίνος
για αναπληρωματικά μέλη τρεις (3) Σύμβουλοι και  ονομαστικά  οι   εξής
– κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος
– κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου
– κ. Κωστίκας Στυλιανός

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε έξι (6) ήτοι δύο (2) της μειοψηφίας και τέσσερις (4) της πλειοψηφίας.

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθμους με τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι ψηφίσαν 27 Δημοτικοί Σύμβουλοι, 26 ψηφοδέλτια με σταυρούς και 1 λευκό ψηφοδέλτιο, και ότι από τους έξι (6) υποψηφίους και οι έξι (6) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι κ.κ. 1) Γκιώτης Νικόλαος, 24 ψήφους, 2) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 23 ψήφους, 3) Παστογιάννης Γεώργιος, 24 ψήφους, 4) Φάλκος Κωνσταντίνος, 23 ψήφους, 5) Πράτσας Άγγελος, 22 ψήφους, 6) Τσιάρας Εμμανουήλ, 23 ψήφους, οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των δύο (2) μελών της μειοψηφίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και τριών (3)  μελών της πλειοψηφίας, όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι ψηφίσαν 27 Δημοτικοί Σύμβουλοι, 26 ψηφοδέλτια με σταυρούς και 1 λευκό ψηφοδέλτιο, και ότι από τους πέντε (5) υποψηφίους και οι πέντε (5) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι κ.κ. 1) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 22 ψήφους, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 22 ψήφους, 3) Κωστίκας Στυλιανός, 23 ψήφους, 4) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 23 ψήφους, 5) Κατσίκης Παναγιώτης, 22 ψήφους, οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2011-2012 ως εξής:

Τακτικά Μέλη:
1. Γκιώτης Νικόλαος,
2. Παπαλέξης Κωνσταντίνος,
3. Παστογιάννης Γεώργιος,
4 . Φάλκος Κωνσταντίνος,
5. Πράτσας Άγγελος,
6. Τσιάρας Εμμανουήλ.

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Αναγνωστάρας Γεώργιος,
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου,
3. Κωστίκας Στυλιανός,
4. Γεωργιάδης Αναστάσιος,
5. Κατσίκης Παναγιώτης.

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας (ή στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την τοποθέτηση του Ελεγκτή Νομιμότητας) ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
   Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος