Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (1)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  11/01/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα  15:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1) Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής (αρ.74)
2) Τροποποίηση των όρων διακήρυξης που αφορά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2011.
3) Ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας «Σύνταξη απογραφής για τον πρώην Δήμο Τορώνης».
4) Ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας «Σύνταξη απογραφής και ισολογισμού έναρξης του νέου Δήμου Σιθωνίας».
5) Ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας «Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων για το 2010 του πρώην Δήμου Σιθωνίας».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Τζίτζιος Ιωάννης

wcag