Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 15/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις επτά (7) του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10359/30-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                1) Λογοτριβή Ελένη
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     2) Σπανός Μιχαήλ
3) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                  3) Φάλκος Κων/νος
4) Λαθούρη-Πάργα Μαρία                                4) Παστογιάννης Γεώργιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                             5) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                6) Πετρίδης Νικόλαος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                              7) Μάλαμα Κυριακή
8) Παπαλέξης Κων/νος
9) Μάντσιος Βασίλειος
10) Γκιώτης Νικόλαος
11)  Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16) Κατσίκης Παναγιώτης
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Παπαστεργίου Αχιλλέας

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος.
Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Μάλαμα Κυριακή, 2) Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) Τσιάρας Εμμανουήλ, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν.Νικήτης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος  Κωνσταντίνος αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γκαλή Γιαννούλα, 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 3) Κυριακή Μάλαμα, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε μετά το δέκατο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχώρησε από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου μετά την ολοκλήρωση του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επέστρεψε στην αίθουσα μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 200/2011
Θέμα: 18ο    
« Έγκριση της αρ. 13/2011 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης, που αφορά χορήγηση τρίτης (3ης) άδειας περιπτέρου στη Σάρτη».

Ο Πρόεδρος, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο όγδοο (18o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Η χορήγηση άδειας περιπτέρου αποτελεί μια από τις εκδηλώσεις της κρατικής μέριμνας που επιτάσσει το Σύνταγμα για τους ανάπηρους, τα θύματα πολέμου και τα λοιπά χρήζοντα προστασίας πρόσωπα.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 21 του Συντάγματος ορίζεται ότι:
«Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Kράτος.»

Μέχρι πρότινος η χορήγηση της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, ανήκε στην αρμοδιότητα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων κατά το άρθρο 18 του Ν.Δ.1044/71, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συγκεκριμένα στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 18 του ΝΔ 1044/71 ορίζονται τα εξής:
«Το κατά το άρθρο 13 του ν.δ. 1044/1971 (ΦΕΚ 245 Α΄) όπως ισχύει σήμερα, δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου ασκείται με άδεια που χορηγείται με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Νομαρχιακού Διαμερίσματος, ύστερα από εισηγήσεις του αρμόδιου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της οικείας οργάνωσης των δικαιούχων του παραπάνω ευεργετήματος.»

Με το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 η χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων περιήλθε από τις Νομαρχίες στους Δήμους.

Συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο εισηγείται προκειμένου να ληφθεί απόφαση χορήγησης της άδειας από το Δήμαρχο και όχι από το Νομάρχη.

Στην παρ.1 του άρθρου 13 του ΝΔ 1044/71 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 3036/2002 (ΦΕΚ 171/2002 τεύχος Α’) ορίζεται ότι δικαίωμα εκμεταλλεύσεως περιπτέρων επί των πεζοδρομίων των δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών οδών και πλατειών των πόλεων, κωμοπόλεων και χωρίων, ως επίσης επί των δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών κήπων και αλσών, αποκτούν δια παραχωρήσεως υπό των κατό το άρθρο 18 οργάνων οι ανάπηροι πολέμου, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944, οι ανάπηροι αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και οι ανάπηροι πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα, εφόσον λαμβάνουν στρατιωτική ή πολεμική σύνταξη, καθώς και τα θύματα πολέμου, θύματα ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944, θύματα αγωνιστών Δημοκρατικού Στρατού ν.1863/1989 και θύματα αναπήρων πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τις παρ.6 και 7 του άρθρου 10 του ΝΔ 1044/71 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.2.2008 τεύχος Α΄):
«6. Ο συνολικός αριθμός των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανιών προϊόντων που δύναται να χορηγηθούν σε κάθε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαιρέσεως του αριθμού του πραγματικού πληθυσμού σύμφωνα με την τελευταία απογραφή δια του συντελεστού 380. Πηλίκο μικρότερο της μονάδος, εφόσον είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ενός δευτέρου (1/2) αυτής, θεωρείται ως ακέραια μονάδα.
7. Ο συνολικός αριθμός των επιπλέον αδειών που θα προκύψουν από την εφαρμογή της διάταξης αυτής κατανέμεται ισομερώς μεταξύ αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανιών προϊόντων.»

Για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, προτιμώνται κατά σειρά σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 13 του ΝΔ 1044/71 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 3036/2002 (ΦΕΚ 171/2002 τεύχος Α’):
α. Οι ανάπηροι πολέμου, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944, οι ανάπηροι αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και οι ανάπηροι πολέμου Αμάχου Πληθυσμού v.812/1943 όπως ισχύει σήμερα, οι έχοντες ποσοστόν αναπηρίας 50% και άνω και μεταξύ τούτων οι έχοντες μείζονα εκατοστό αναπηρίας και εν ισότητι εκατοστών αναπηρίας οι έχοντες μεγαλύτερα οικογενειακά βάρη.
β. Τα θύματα πολέμου, τα θύματα ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944, τα θύματα αγωνιστών Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και τα θύματα αναπήρων πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα, κατό συνεκτίμησιν εκ των εχόντων προστατευόμενα τέκνα και εκ των κρινομένων ως ανίκανων παρά της ΑΣΥΕ συνεπεία βαρείας διαρκούς αναπηρίας.
γ. Οι ανάπηροι πολέμου, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944, οι ανάπηροι αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και οι ανάπηροι πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα, οι έχοντες ποσοστόν αναπηρίας 30% έως 45% και μεταξύ τούτων οι έχοντες μείζονα εκατοστό αναπηρίας και. εν ισότητι εκατοστών αναπηρίας οι έχοντες μεγαλύτερα οικογενειακό βάρη.
δ. Οι λοιποί ανάπηροι πολέμου, ανάπηροι ειρηνικής περιόδου ν.1370/1944, ανάπηροι αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και ανάπηροι πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα, και εν ισότητι εκατοστών αναπηρίας οι έχοντες μεγαλύτερα οικογενειακό βάρη και τα λοιπό θύματα πολέμου, θύματα ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944, θύματα αγωνιστών Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και θύματα αναπήρων πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα, προτιμωμένων μεταξύ τούτων των οικονομικώς ασθενεστέρων.

Για την παραχώρηση του δικαιώματος απαιτείται κατά το άρθρο 14 του ΝΔ 1044/71 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 1043/1980 (ΦΕΚ 87/1980 τεύχος Α’) και την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος Α΄) όπως ο αιτών:
"1α. Κατοικεί στον τόπο ή, προκειμένου για το Νομό Αττικής, εντός των διοικητικών ορίων της κατά τόπο αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για τον οποίο αιτείται την παραχώρηση, διαμένοντας σε αυτόν πέντε (5) τουλάχιστον έτη πριν από το χρόνο υποβολής της αίτησης. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τους έχοντες αναπηρία σε ποσοστό 100%. Εφόσον σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν δικαιούχοι, δύνανται  να  αποκατασταθούν  σε αυτή οι  δικαιούχοι  της  παραγράφου  1 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, τηρούμενης της σειράς προτίμησης της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, από τους κατοικούντες στις περιοχές των λοιπών δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων του Νομού. Προτιμώνται αυτοί που διαμένουν πλησιέστερα στην εν λόγω θέση.
β) Μη υπηρετή υφ` οιανδήποτε σχέσιν εις το Δημόσιον ή εις Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμόν Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή Τράπεζαν ή Δημοσίαν Επιχείρησιν ή Οργανισμόν Κοινής Ωφελείας ή λαμβάνη σύνταξιν λόγω υπηρεσίας εις ταύτα.
γ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ποσόν της πολεμικής ή στρατιωτικής συντάξεως και το εισόδημα από ιδιοκατοίκηση.
δ) Μη έχη παραιτηθή ή στερηθή, συνεπεία ανακλήσεως υπαιτιότητί του παραχωρηθέντος δικαιώματος εκμεταλλεύσεως περιπτέρου, κυλικείου -καφενείου ή κουρείου εντός της προ της αιτήσεως, νέας παραχωρήσεως τριετίας.»

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις παραπάνω κατηγορίες δικαιούχων είναι τα εξής:
Αίτηση συνοδευόμενη από:
1. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την οποία χορηγήθηκε στρατιωτική ή πολεμική σύνταξη. (Η επικύρωση γίνεται από την υπηρεσία).
2. Το τελευταίο τριμηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα καταβολής πολεμικής σύνταξης από το Γ.Λ.Κ.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται υπηρεσιακά).
4. Βεβαίωση του Δήμου ότι διαμένει μόνιμα την τελευταία δεκαετία στον τόπο, όπου ζητά άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου.
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους..
6. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ. του τελευταίου οικονομικού έτους.
7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται «α) δεν υπηρέτησα στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας, ούτε λαμβάνω σύνταξη λόγω υπηρεσίας σ' αυτά και β) δεν έχω αποκατασταθεί με άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου, κυλικείου, καφενείου ή κουρείου σε καμία άλλη περιοχή της χώρας, ούτε παραιτήθηκα ή στερήθηκα, λόγω ανάκλησης με υπαιτιότητα μου, από δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου, κυλικείου, καφενείου ή κουρείου, κατά την τελευταία τριετία».
8. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος. (Η επικύρωση γίνεται από την υπηρεσία).


Επιπλέον στην παρ.9 του άρθρου 10 του ΝΔ 1044/71 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 82 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/24.09.2010 τεύχος Α') ορίζεται ότι χορηγούνται άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων και στις παρακάτω κατηγορίες:
α. σε άτομα με αναπηρία,
β. πολυτέκνους,
γ. Σε όσους μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου, καθώς και στις χήρες αυτών εν ειρήνη που παραμένουν άγαμες και ελλείψει αυτών στα τέκνα τους, εφόσον αυτά έχουν αναπηρία άνω του 60%. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο δικαιούχοι, που δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του π.δ. 37/2009 (ΦΕΚ 54/Α'), καθώς και οι χήρες και τα τέκνα αυτών ικανοποιούνται μόνον εφόσον μετά την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους των περιπτώσεων α' β' και δ' της παρούσας παραγράφου υπάρχουν θέσεις περιπτέρων. Οι δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής, που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του π.δ. 37/2009 (ΦΕΚ 54/Α'), και οι χήρες και τα τέκνα τους ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι των δικαιούχων των περιπτώσεων α' και β' της παρούσας. Για τις χήρες και τα τέκνα ισχύουν σε κάθε περίπτωση τα κριτήρια του άρθρου 5 του π.δ. 37/2009 (ΦΕΚ 54/Α'). Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
δ. στα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120/Α') πρόσωπα, εφόσον δεν υφίστανται δικαιούχοι των περιπτώσεων α', β' και γ'.

Ο αριθμός των αδειών της προηγούμενης παραγράφου προσδιορίζεται σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 10 του ΝΔ 1044/71, όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.2.2008 τεύχος Α΄), από το πηλίκο της διαιρέσεως του πραγματικού πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάθε Νομού της Χώρας δια του συντελεστού 6.500 για Νομούς που ο πληθυσμός τους δεν υπερβαίνει τις 400.000 και δια του συντελεστού 19.500 για Νομούς με πληθυσμό άνω των 400.000. Πηλίκο μικρότερο της μονάδος, εφόσον είναι ή υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) αυτής, θεωρείται ως ακέραια μονάδα.
Ο καθορισμός των θέσεων των παραπάνω περιπτέρων ορίζεται από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με τους Δήμους ή Κοινότητες κατά προτίμηση σε προεκτάσεις δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων.

Επίσης, στο άρθρο 1 του ΠΔ 37/2009 (ΦΕΚ 54/2009 Α’) ορίζονται τα εξής:
«Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 13 του Ν.Δ. 1044/1971, όπως ισχύει σήμερα δικαιούνται άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου οι κατωτέρω:
α Τα άτομα με αναπηρία (Α με Α), με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης, η οποία αποδεικνύεται από γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (Α' 270).
β. Οι πολύτεκνοι, όπως ορίζονται στο άρθρο πρώτον του ν. 1910/1944 (Α' 229), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.
γ. Οι πολεμιστές της Κύπρου, σύμφωνα με την παρ. 9γ του άρθρου 10 του Ν.Δ. 1044/1971. Τα πρόσωπα αυτά θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν έντονο βιοποριστικό πρόβλημα εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Ως μακροχρόνια άνεργοι νοούνται όσοι έχουν παραμείνει εκτός αγοράς εργασίας, παρόλο που την αναζητούν, για χρονικό διάστημα ανώτερο του ενός (1) έτους.»

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΠΔ 37/2009:
«Οι πολεμιστές της Κύπρου ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με την παράγραφο 9γ του άρθρου 10 Ν.Δ. 1044/1971 και οι εναπομένουσες θέσεις περιπτέρων κατανέμονται στα άτομα με αναπηρία και τους πολύτεκνους σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα.»

Για τις ανωτέρω κατηγορίες της παρ. 9 του άρθρου 10 Ν.Δ. 1044/1971, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 37/2009, ορίζονται τα εξής:
"Για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου απαιτείται όπως ο αιτών:
α. Κατοικεί στον τόπο στον οποίο αιτείται την παραχώρηση, διαμένοντας σε αυτόν για μία 5ετία τουλάχιστον πριν από το χρόνο υποβολής της αιτήσεως. Εάν σε κάποιο Δημοτικό, Τοπικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν δικαιούχα πρόσωπα, δύναται να αποκατασταθούν σ' αυτή τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος πρόσωπα, τηρούμενης της σειράς προτιμήσεως και του ποσοστού αναλογίας του άρθρου 3 του παρόντος, τα οποία διαμένουν στα υπόλοιπα Δημοτικά, Τοπικά ή Κοινοτικά Διαμερίσματα του Νομού προτιμώμενων όσων κατοικούν εγγύτερα στην εν λόγω θέση.
β. Δεν υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τράπεζα, στην οποία το Δημόσιο έχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας, ούτε λαμβάνει σύνταξη λόγω υπηρεσίας του σε αυτά ή από μεταβίβαση, λόγω θανάτου, σύνταξης προσώπου που υπηρετούσε σε αυτά
γ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει για μεν τους πολεμιστές Κύπρου το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις για δε τους πολύτεκνους και ΑμεΑ, το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος που ισχύει γι’ αυτούς, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ποσό του αναπηρικού ή πολυτεκνικού επιδόματος.
δ. Δεν έχει παραιτηθεί ή στερηθεί με δική του υπαιτιότητα του παραχωρηθέντος δικαιώματος εκμεταλλεύσεως περιπτέρου. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών έχει δικαίωμα νέας αίτησης παραχώρησης μετά την παρέλευση τριετίας από την ημερομηνία παραιτήσεως ή στερήσεως του παραχωρηθέντος δικαιώματος.
ε. Δεν έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του ν. 2643/1998 (Α' 220)"

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση ορίζονται στο άρθρο 9 του ΠΔ 37/2009), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 82 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/2010 τεύχος Α).

Στην παρ.4 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 1044/71, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος Α΄), και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 82 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/2010 τεύχος Α) ορίζονται τα εξής:
«Εφόσον σε δημοτικό διαμέρισμα υφίστανται άδειες περιπτέρων προς διάθεση και δεν υπεβλήθησαν αιτήσεις δικαιούχων των παραγράφων 1 και 3, εντός έτους από τη δημοσιοποίησή τους, τηρουμένης της διαδικασίας της παραγράφου 1(α) του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, οι άδειες αυτές παραχωρούνται με την παρακάτω σειρά στους δικαιούχους του άρθρου 10 παράγραφος 9γ του παρόντος, σε άτομα με αναπηρία και πολυτέκνους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 10 παράγραφος 11 του παρόντος νόμου και στα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120/Α') πρόσωπα. Οι κατά τα ανωτέρω δικαιούχοι του άρθρου 10 παράγραφος 9γ του παρόντος, που δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του π.δ. 37/2009 (ΦΕΚ 54/Α'), οι χήρες και τα τέκνα τους, ικανοποιούνται μόνον εάν δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις από τις λοιπές κατηγορίες της παρούσας παραγράφου.»
Οι άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων, του άρθρου 13 παράγραφος 4 Ν.Δ. 1044/1971, όπως ισχύει, κατανέμονται, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 37/2009 στα άτομα με αναπηρία και τους πολύτεκνους σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα.
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αρ. 11/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η εκκίνηση της νόμιμης διαδικασίας για τη χορήγηση 3ης άδειας περιπτέρου στη Σάρτη.
Σύμφωνα με το Ν. 3648/2008 προκύπτει ότι βάσει του πληθυσμού προβλέπεται τρίτη (3η) άδεια περιπτέρου στη Σάρτη.
Ύστερα από τ’ ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έχοντας υπόψη: 
1. το άρθρο 21 του Συντάγματος
2. τις σχετικές διατάξεις του ΝΔ 1044/71 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
3. το ΠΔ 37/2009 (ΦΕΚ 54/2009 Α’)
4. το άρθρο 94 παρ.6 στοιχείο 34 του Ν.3852/2010
5. το Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος Α΄)
6. την αρ.11/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης,

                                                          Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Την εκκίνηση της νόμιμης διαδικασίας για τη χορήγηση μίας (1) άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης, σε εφαρμογή των σχετικών προαναφερόμενων διατάξεων.
Β) Η ακριβής χωροθέτηση θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σιθωνίας.
Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την έναρξη της διαδικασίας και τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας και για περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 200/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                                                          Τα μέλη
 Υπογραφή                                                                                            Υπογραφές
                                                     Ακριβές Απόσπασμα
                                                     Νικήτη, 08/07/2011
                                                            Ο Πρόεδρος


                                                 ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ