Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                             Νικήτη,  20.10.2021
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 16832
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                          
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας
                
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
  3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών. Την με αριθμό εγκύκλιο 643, αριθ. πρωτ.: 69472/24.09.2021 με ΑΔΑ (ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709). Και των συμπληρωματικών ΚΥΑ μέχρι σήμερα.Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910/7-10-2021 (ΦΕΚ Β’ 4674) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00».
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 25/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ePresence.gov.gr.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι: 

6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
(Εισηγητής: Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού)
 
Καθορισμός τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022.
(Εισηγητής: κ. Κομπούρης Νικόλαος, Αν/της Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας)
 
Καθορισμός τιμών οικοπέδων και κτισμάτων και καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.).
(Εισηγητής: κ. Κομπούρης Νικόλαος, Αν/της Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας)
 
Τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης και κανονισμού αποχέτευσης.
(Εισηγητής: κ. Κομπούρης Νικόλαος, Αν/της Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας)
 
Παράσταση πολιτικής αγωγής υπέρ του Δήμου Σιθωνίας στην υπόθεση 18-632 του ΤΕΚ Θεσσαλονίκης.
(Εισηγητής: κ. Ληστής Θεόδωρος, δημοτικός σύμβουλος της Μείζονος αντιπολίτευση «Οραμα-Δημιουργία-Προοπτική»)
Αιτήσεις για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτων και τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Νικήτης.
     (Εισηγήτρια: κ. Κυρατσού Ελένη, Δ/ντρια Υπηρεσίας Δόμησης)
 
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σιθωνίας «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
Μεταβολές στους Αυτοτελείς Οικισμούς του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)
Εξώδικη αίτηση-δήλωση-πρόσκληση.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)
                     Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                        ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ