Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      


Από το πρακτικό της 10/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5)
του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 9903/30-05-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαεπτά (17) ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Λαθούρη Πάργα Μαρία


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                         4) Χριστοδούλου Νικόλαος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             5) Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                        6) Χαλκιά Άννα


7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Γιοβανούδας Βαρσάμης


8) Μάντσιος Βασίλειος                                                 8) Κατσίκης Παναγιώτης


9) Γκιώτης Νικόλαος                                                    9) Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας Στυλιανός                                            
10) Πετρίδης Νικόλαος


11) Δημητρός Δημήτριος του  Αστ.


12) Γεωργιάδης Αναστάσιος


13) Γκαλή Γιαννούλα


14) Πράτσας Άγγελος


15) Πράτσας Ιωάννης


16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


17) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου
Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος, Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Τ.Κ. Μεταγγιτσίου
κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κα. Λογοτριβή Ελένη και κ. Πετρίδης Νικόλαος  προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από
τη συνεδρίαση πριν την έναρξη των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος και κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος βρίσκονται εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα
εκτός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
επιστρέφει στην αίθουσα στο έβδομο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ενώ ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος επιστρέφει στο δέκατο θέμα εκτός
της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη αποχωρεί από
τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού έβδομου θέματος της ημερησίας
διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Χριστοδούλου Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του
τριακοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τρίτο
στη σειρά. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση
μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τετάρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το
οποίο συζητήθηκε τέταρτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης
Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος
της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δωδέκατο στη σειρά. Η Δημοτική
Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο
συζητήθηκε εικοστό όγδοο στη σειρά.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


                       


Αριθμός Απόφασης:  198/2012


Θέμα: 16ο ημ. διατάξεως (20ο
στη σειρά)
       


«Έγκριση
1
ου ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Νικήτης»».


                                                                                               


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην
κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η
οποία εισηγούμενη το δέκατο έκτο (16
ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως,
το οποίο συζητήθηκε εικοστό στη σειρά, ανέφερε ότι:


Θέτει υπόψη
του Δ.Σ. έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου
Σιθωνίας σύμφωνα με το οποίο μας αποστέλλουν τον 1
ο ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ.Νικήτης» προς
έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.


            Σύμφωνα
με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1
ο Α.Π.Ε, η αύξηση της
δαπάνης των εργασιών σε σχέση με τη σύμβαση είναι 0,00 €. Η συνολική δαπάνη του
έργου με τις εκτιμώμενες αναθεωρήσεις τιμών και τον ΦΠΑ ανέρχεται στα:
49.354,71 € (επιπλέον 6.174,09 € λόγω αναθεώρησης και μεταβολής του συντελεστή
Φ.Π.Α.).


 Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να
συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν κατά την πορεία
εκτέλεσης του έργου οι οποίες αφορούν κυρίως εργασίες ασφαλτόστρωσης που δεν
μπορούσαν επακριβώς να προϋπολογιστούν λόγω της φύσης του έργου, χωρίς αυτό να
αλλάζει το φυσικό αντικείμενο της μελέτης. Οι παραπάνω αυξομειώσεις ποσοτήτων
προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών και με τον παρόντα ΑΠΕ
απορροφάται το κονδύλιο των απροβλέπτων. Συνηγορούν για την έγκριση του 1
ου
ΑΠΕ.


            Ύστερα
από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.


            Το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της κα. Καραδήμου και τον ανωτέρω ΑΠΕ,


 


Αποφασίζει Κατά
Πλειοψηφία


 


Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ
του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Νικήτης», αρ. μελέτης 85/2010 και με
ανάδοχο τον κ. Αργυρό Γεώργιο.


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 3) Κωστίκας
Στυλιανός, 4) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 5) Αρσένης Καλλικρατίδας, 6) Παπαστεργίου
Αχιλλέας, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Γκιώτης Νικόλαος, 9) Παπαλέξης
Κωνσταντίνος, 10) Μάλαμα Κυριακή, 11) Πράτσας Ιωάννης, 12) Ρεβενικιώτης
Δημήτριος, 13) Πετρίδης Νικόλαος.


 


Κατά είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 2) Πράτσας Άγγελος, 3) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξάνδρου.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 198/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 08/06/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ