Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 15/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις επτά (7) του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10359/30-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Λογοτριβή Ελένη
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     2) Σπανός Μιχαήλ
3) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   3) Φάλκος Κων/νος
4) Λαθούρη-Πάργα Μαρία                                 4) Παστογιάννης Γεώργιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                              5) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                 6) Πετρίδης Νικόλαος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                               7) Μάλαμα Κυριακή
8) Παπαλέξης Κων/νος
9) Μάντσιος Βασίλειος
10) Γκιώτης Νικόλαος
11)  Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16) Κατσίκης Παναγιώτης
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Παπαστεργίου Αχιλλέας


Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος.
Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Μάλαμα Κυριακή, 2) Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) Τσιάρας Εμμανουήλ, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν.Νικήτης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος  Κωνσταντίνος αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γκαλή Γιαννούλα, 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 3) Κυριακή Μάλαμα, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε μετά το δέκατο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχώρησε από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου μετά την ολοκλήρωση του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επέστρεψε στην αίθουσα μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 192/2011
Θέμα: 10ο    
«Τροποποίηση προϋπολογισμού».

Ο Πρόεδρος, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο (10o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Άμεση παρίσταται η ανάγκη ψηφίσεως εκτάκτου πιστώσεως εκ 693.500,00 € για την ενίσχυση και δημιουργία των εξής πιστώσεων:
1) Στον Κ.Α. 02.25.6142.0016 ποσού 30.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Απόσμιση αντλιοστασίων».
2) Στον Κ.Α. 02.20.6162.0040 ποσού 45.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αποκομιδή αδρανών (μπάζα)».
3) Στον Κ.Α. 02.15.6162.0005 ποσού 12.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Φύλαξη κτιρίων-ακινήτων».
4) Στον Κ.Α. 02.20.6162.0038 ποσού 45.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «απολύμανση κάδων».
5) Στον Κ.Α. 02.30.7323.0091 ποσού 500.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Σιθωνίας».
6) Στον Κ.Α. 02.25.7312.0161 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ύδρευση-Αποχέτευση ομβρίων και ακάθαρτων Ν.Μαρμαρά «Εγκιβωτισμός αντλιοστασίων».
7) Στον Κ.Α. 02.15.6162.0006 ποσού 6.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου internet».
8) Στον Κ.Α. 02.10.6264.0001 ποσού 6.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση-επισκευή καυστήρων Δημοτικών καταστημάτων».
9) Στον Κ.Α. 02.10.6699.0001 ποσού 3.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια σημαιών».
10) Στον Κ.Α. 02.10.6699.0002 ποσού 3.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια χριστουγεννιάτικων ειδών στολισμού».
11) Στον Κ.Α. 02.15.6671.0001 ποσού 15.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ερπύστριας για μηχάνημα καθαρισμού ακτών».
12) Στον Κ.Α. 02.25.6699.0001 ποσού 6.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια υλικών για άμεση αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης».
13) Στον Κ.Α. 02.15.6699.0001 ποσού 6.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια υλικών για άμεση αποκατάσταση ζημιών στις παιδικές χαρές».
14) Στον Κ.Α. 02.15.6699.0002 ποσού 6.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια υλικών για άμεση αποκατάσταση ζημιών στα σχολικά κτίρια».
15) Στον Κ.Α. 02.20.6662.0009 ποσού 4.750,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια σιδερικών υλικών (φτυάρια, κασμάδες, πριόνια, κλπ).
16) Στον Κ.Α. 02.25.6662.0007 ποσού 4.750,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωση με τίτλο « Προμήθεια διαφόρων υλικών».

Για το λόγο αυτό προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 ως εξής:
Α) Την κατάργηση των κωδικών: 1) Κ.Α. 02.30.7323.0058 ποσού 74.000,00 € με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ.Νικήτης», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 2) Κ.Α. 02.30.7323.0059 ποσού 74.000,00 € με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ. Αγίου Νικολάου», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 3) Κ.Α. 02.30.7323.0060 ποσού 74.000,00 € με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ.Ν.Μαρμαρά», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 4) Κ.Α. 02.30.7323.0061 ποσού 74.000,00 € με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ.Συκιά», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 5) Κ.Α. 02.30.7323.0062 ποσού 74.000,00 € με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ.Μεταγγιτσίου», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 6) Κ.Α. 02.30.7323.0063 ποσού 74.000,00 € με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ.Σάρτης», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, τη μεταφορά των ανωτέρω  ποσών στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού στους παραπάνω Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.

Β) Μεταφορά  πιστώσεων: 1) Μεταφέρει πίστωση 23.000,00  € από τον Κ.Α. 02.10.7331.0012 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Δ.Κ.Αγίου Νικολάου», στο αποθεματικό κεφάλαιο,  2) Μεταφέρει πίστωση 8.000,00  € από τον Κ.Α. 02.10.7331.0013 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Δ.Κ.Ν.Μαρμαρά», στο αποθεματικό κεφάλαιο,  3) Μεταφέρει πίστωση 23.000,00  € από τον Κ.Α. 02.10.7331.0014 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Δ.Κ.Μεταγγιτσίου», στο αποθεματικό κεφάλαιο,  4) Μεταφέρει πίστωση 8.000,00  € από τον Κ.Α. 02.10.7331.0015 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Δ.Κ.Συκιάς», στο αποθεματικό κεφάλαιο,  5) Μεταφέρει πίστωση 8.000,00  € από τον Κ.Α. 02.10.7331.0016 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Δ.Κ.Σάρτης», στο αποθεματικό κεφάλαιο,  6) Μεταφέρει πίστωση 40.000,00  € από τον Κ.Α. 02.15.7326.0010 με τίτλο «Κατασκευή κερκίδων Αγίου Νικολάου», στο αποθεματικό κεφάλαιο,  7) Μεταφέρει πίστωση 40.000,00  € από τον Κ.Α. 02.15.7326.0011 με τίτλο «Κατασκευή κερκίδων Συκιάς», στο αποθεματικό κεφάλαιο, 8) Μεταφέρει πίστωση 45.000,00  € από τον Κ.Α. 02.25.6262.0093 με τίτλο «Καθαρισμός διαδρομής αγωγού εξωτερικού δικτύου δραγουδελίου Δ.Κ.Αγίου Νικολάου», στο αποθεματικό κεφάλαιο, στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού στους παραπάνω Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και την αναγκαιότητα των ανωτέρω τροποποιήσεων,

                                                         Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2011, ως προς τα έξοδα ως εξής:
Α) Καταργεί τους κωδικούς: 1) Κ.Α. 02.30.7323.0058 ποσού 74.000,00 € με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ.Νικήτης», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 2) Κ.Α. 02.30.7323.0059 ποσού 74.000,00 € με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ. Αγίου Νικολάου», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 3) Κ.Α. 02.30.7323.0060 ποσού 74.000,00 € με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ.Ν.Μαρμαρά», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 4) Κ.Α. 02.30.7323.0061 ποσού 74.000,00 € με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ.Συκιά», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 5) Κ.Α. 02.30.7323.0062 ποσού 74.000,00 € με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ.Μεταγγιτσίου», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 6) Κ.Α. 02.30.7323.0063 ποσού 74.000,00 € με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ.Σάρτης», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, τη μεταφορά των ανωτέρω  ποσών στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού στους παραπάνω Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.
Β) Μεταφέρει τις πιστώσεις: 1) Μεταφέρει πίστωση 23.000,00  € από τον Κ.Α. 02.10.7331.0012 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Δ.Κ.Αγίου Νικολάου», στο αποθεματικό κεφάλαιο,  2) Μεταφέρει πίστωση 8.000,00  € από τον Κ.Α. 02.10.7331.0013 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Δ.Κ.Ν.Μαρμαρά», στο αποθεματικό κεφάλαιο,  3) Μεταφέρει πίστωση 23.000,00  € από τον Κ.Α. 02.10.7331.0014 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Δ.Κ.Μεταγγιτσίου», στο αποθεματικό κεφάλαιο,  4) Μεταφέρει πίστωση 8.000,00  € από τον Κ.Α. 02.10.7331.0015 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Δ.Κ.Συκιάς», στο αποθεματικό κεφάλαιο,  5) Μεταφέρει πίστωση 8.000,00  € από τον Κ.Α. 02.10.7331.0016 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Δ.Κ.Σάρτης», στο αποθεματικό κεφάλαιο,  6) Μεταφέρει πίστωση 40.000,00  € από τον Κ.Α. 02.15.7326.0010 με τίτλο «Κατασκευή κερκίδων Αγίου Νικολάου», στο αποθεματικό κεφάλαιο,  7) Μεταφέρει πίστωση 40.000,00  € από τον Κ.Α. 02.15.7326.0011 με τίτλο «Κατασκευή κερκίδων Συκιάς», στο αποθεματικό κεφάλαιο, 8) Μεταφέρει πίστωση 45.000,00  € από τον Κ.Α. 02.25.6262.0093 με τίτλο «Καθαρισμός διαδρομής αγωγού εξωτερικού δικτύου δραγουδελίου Δ.Κ.Αγίου Νικολάου», στο αποθεματικό κεφάλαιο, στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού στους παραπάνω Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.
Μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρει συνολική πίστωση 693.500,00 € για τη δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι πιστώσεων:

1) Στον Κ.Α. 02.25.6142.0016 ποσού 30.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Απόσμιση αντλιοστασίων».
2) Στον Κ.Α. 02.20.6162.0040 ποσού 45.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αποκομιδή αδρανών (μπάζα)».
3) Στον Κ.Α. 02.15.6162.0005 ποσού 12.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Φύλαξη κτιρίων-ακινήτων».
4) Στον Κ.Α. 02.20.6162.0038 ποσού 45.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «απολύμανση κάδων».
5) Στον Κ.Α. 02.30.7323.0091 ποσού 500.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Σιθωνίας».
6) Στον Κ.Α. 02.25.7312.0161 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ύδρευση-Αποχέτευση ομβρίων και ακάθαρτων Ν.Μαρμαρά «Εγκιβωτισμός αντλιοστασίων».
7) Στον Κ.Α. 02.15.6162.0006 ποσού 6.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου internet».
8) Στον Κ.Α. 02.10.6264.0001 ποσού 6.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση-επισκευή καυστήρων Δημοτικών καταστημάτων».
9) Στον Κ.Α. 02.10.6699.0001 ποσού 3.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια σημαιών».
10) Στον Κ.Α. 02.10.6699.0002 ποσού 3.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια χριστουγεννιάτικων ειδών στολισμού».
11) Στον Κ.Α. 02.15.6671.0001 ποσού 15.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ερπύστριας για μηχάνημα καθαρισμού ακτών».
12) Στον Κ.Α. 02.25.6699.0001 ποσού 6.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια υλικών για άμεση αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης».
13) Στον Κ.Α. 02.15.6699.0001 ποσού 6.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια υλικών για άμεση αποκατάσταση ζημιών στις παιδικές χαρές».
14) Στον Κ.Α. 02.15.6699.0002 ποσού 6.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια υλικών για άμεση αποκατάσταση ζημιών στα σχολικά κτίρια».
15) Στον Κ.Α. 02.20.6662.0009 ποσού 4.750,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια σιδερικών υλικών (φτυάρια, κασμάδες, πριόνια, κλπ).
16) Στον Κ.Α. 02.25.6662.0007 ποσού 4.750,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωση με τίτλο « Προμήθεια διαφόρων υλικών».

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι; 1) Μάντσιος Βασίλειος, 2) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 3) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Κωστίκας Στυλιανός, 6) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 7) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 8) Αρσένης Καλλικρατίδας, 9) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 10) Γκιώτης Νικόλαος.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Κατσίκης Παναγιώτης, 3) Πράτσας Άγγελος, 4) Πράτσας Ιωάννης., οι οποίοι δεν εγκρίνουν την τροποποίηση του προϋπολογισμού, διότι δεν συμφωνούν με την κατάργηση και μείωση των ανωτέρω κωδικών, καθώς χρειάζονται.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, δεν ψηφίζει την κατάργηση των κωδικών που αφορούν τις ασφαλτοστρώσεις, για να δημιουργηθεί ο ενιαίος κωδικός των ασφαλτοστρώσεων, και ζητά να μη γίνει η κατάργηση αυτών των κωδικών. Προτείνει να αυξηθεί ο κωδικός που δημιουργείται για  «Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου internet» στις 30.000,00 €, για να υπάρχει ασύρματο δίκτυο στο Δήμο. Να μη μειωθούν οι κωδικοί Κ.Α. 02.15.7326.0010 με τίτλο «Κατασκευή κερκίδων Αγίου Νικολάου» και Κ.Α. 02.15.7326.0011 με τίτλο «Κατασκευή κερκίδων Συκιάς». Ψηφίζει τις υπόλοιπες τροποποιήσεις.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Τσιάρας Εμμανουήλ, ψηφίζει την πρόταση του κ.Δημητρού Δημητρίου του Αστερίου.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 192/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη
 Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

                                       Ακριβές Απόσπασμα
                                       Νικήτη, 08/07/2011
                                             Ο Πρόεδρος


                                  ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ