Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


     
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      


Από το πρακτικό της 10/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5)
του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 9903/30-05-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαεπτά (17) ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Λαθούρη Πάργα Μαρία


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          4) Χριστοδούλου Νικόλαος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             5) Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                        6) Χαλκιά Άννα


7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Γιοβανούδας Βαρσάμης


8) Μάντσιος Βασίλειος                                                 8) Κατσίκης Παναγιώτης


9) Γκιώτης Νικόλαος                                                    9) Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας Στυλιανός                                            
10) Πετρίδης Νικόλαος


11) Δημητρός Δημήτριος του  Αστ.


12) Γεωργιάδης Αναστάσιος


13) Γκαλή Γιαννούλα


14) Πράτσας Άγγελος


15) Πράτσας Ιωάννης


16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


17) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου
Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος, Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Τ.Κ. Μεταγγιτσίου
κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κα. Λογοτριβή Ελένη και κ. Πετρίδης Νικόλαος  προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από
τη συνεδρίαση πριν την έναρξη των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος και κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος βρίσκονται εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα
εκτός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
επιστρέφει στην αίθουσα στο έβδομο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ενώ ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος επιστρέφει στο δέκατο θέμα εκτός
της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη αποχωρεί από
τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού έβδομου θέματος της ημερησίας
διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Χριστοδούλου Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του
τριακοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τρίτο
στη σειρά. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση
μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τετάρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το
οποίο συζητήθηκε τέταρτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης
Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος
της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δωδέκατο στη σειρά. Η Δημοτική
Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο
συζητήθηκε εικοστό όγδοο στη σειρά.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


                       


Αριθμός Απόφασης:  190/2012


Θέμα: 8ο ημ. διατάξεως (12ο
στη σειρά)
         


«Έγκριση
του από 25/05/2012 πρακτικού της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που αφορά την
προσκύρωση δημοτικής έκτασης σε ιδιοκτησία της κας. Παρασκευής Σαρικά».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.
Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το όγδοο
(8
ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δωδέκατο στη
σειρά, ανέφερε ότι:


          Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το από 25/5/2012
πρακτικό της επιτροπής εκτίμησης ακινήτου για την προσκύρωση τμήματος συνολικού
εμβαδού 14.00 τ.μ., στην ιδιοκτησία της κας. Παρασκευής Σαρικά, το οποίο
βρίσκεται στο Ο.Τ. 14 του ρυμοτομικού σχεδίου Νικήτης.


Η
επιτροπή έλαβε υπόψη της την αρ. 2/1982 πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού
αποζημιώσεως της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής και σύμφωνα με τον
αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξιών της περιοχής αποφαίνεται τα εξής:


Α) Η
τρέχουσα αξία (εμπορική αξία) του προς προσκύρωση τμήματος, που βρίσκεται στο
Ο.Τ. 14 του ρυμοτομικού σχεδίου Νικήτης, εκτιμάται σε 110,00 €/τ.μ.


Β) Η
συνολική αξία του προς προσκύρωση τμήματος εμβαδού 14,00 τ.μ. εκτιμάται σε
χίλια πεντακόσια σαράντα ευρώ (1.540,00 €)


            Ύστερα
από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.


            Το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του κ. Παπαζαχαρία και το ανωτέρω πρακτικό,


 


Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία


 


Εγκρίνει το από 25/5/2012 πρακτικό της επιτροπής εκτίμησης ακινήτου για την προσκύρωση
τμήματος συνολικού εμβαδού 14,00 τ.μ., στην ιδιοκτησία της κας. Παρασκευής
Σαρικά, το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ. 14 του ρυμοτομικού σχεδίου Νικήτης


Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δήμου Σιθωνίας
για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου, (συμβολαίου, κ.τ.λ.) για την
ολοκλήρωση της ανωτέρω προσκύρωσης.


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 3) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 5) Αρσένης Καλλικρατίδας, 6)
Παπαστεργίου Αχιλλέας, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 9)
Μάλαμα Κυριακή, 10) Γκιώτης Νικόλαος, 11) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 12) Ρεβενικιώτης
Δημήτριος, 13) Κωστίκας Στυλιανός, 14) Πράτσας Αγγελος, 15) Δημητρός Δημήτριος
του Αστερίου, 16) Πράτσας Ιωάννης.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος δηλώνει παρών.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 190/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 08/06/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ