Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 15/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις επτά (7) του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10359/30-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Λογοτριβή Ελένη
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     2) Σπανός Μιχαήλ
3) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   3) Φάλκος Κων/νος
4) Λαθούρη-Πάργα Μαρία                                  4) Παστογιάννης Γεώργιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                               5) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                  6) Πετρίδης Νικόλαος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                 7) Μάλαμα Κυριακή
8) Παπαλέξης Κων/νος
9) Μάντσιος Βασίλειος
10) Γκιώτης Νικόλαος
11)  Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16) Κατσίκης Παναγιώτης
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Παπαστεργίου Αχιλλέας


Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος.
Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Μάλαμα Κυριακή, 2) Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) Τσιάρας Εμμανουήλ, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν.Νικήτης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος  Κωνσταντίνος αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γκαλή Γιαννούλα, 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 3) Κυριακή Μάλαμα, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε μετά το δέκατο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχώρησε από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου μετά την ολοκλήρωση του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επέστρεψε στην αίθουσα μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 189/2011
Θέμα: 7ο    
«Σύσταση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Σιθωνίας».

Ο Πρόεδρος, ο οποίος εισηγούμενος το έβδομο (7o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Στο Δήμο Σιθωνίας πρόκειται να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.
Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου, ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον οικείο δήμο, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει σχετικός κανονισμός, που εκδίδει με απόφασή του το οικείο δημοτικό συμβούλιο, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του οικείου δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών. Με την ίδια απόφαση θα οριστεί πρόεδρος στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. Στα παραπάνω συμβούλια ορίζονται υποχρεωτικά ως μέλη αλλοδαποί δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν τυχόν εκλεγεί. Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη. (παρ.1 άρθρο 78 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)
Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή εκπροσώπων μεταναστών στο συμβούλιο είναι η νόμιμη διαμονή τους στην Ελλάδα.
Έργο των συμβουλίων ένταξης μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού. (παρ.2 άρθρο 78 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)
Προτείνεται το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών να είναι 9μελές δηλαδή να αποτελείται από 6 (έξι) αλλοδαπούς νομίμως διαμένοντες στο Δήμο Σιθωνίας και 3 (τρεις) Δημοτικοί Σύμβουλοι, 2 (δύο) από την πλειοψηφία και 1 (ένας) από την μειοψηφία.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος προτείνει το Συμβούλιο να είναι 11μελές , αποτελούμενο από πέντε δημοτικούς συμβούλους.
Από την πλειοψηφία προτείνονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αναγνωστάρας Γεώργιος, Πρόεδρος της Επιτροπής, 2)  Σπανός Μιχαήλ και 3) Κωστίκας Στυλιανός, ως τακτικά μέλη. Και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 3) Παπαλέξης Κων/νος, ως αναπληρωματικά μέλη.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης, προτείνει τον δημοτικό σύμβουλο Τσιάρα Εμμανουήλ, τακτικό μέλος και τον κ.Γεωργιάδη Αναστάσιο, αναπληρωματικό μέλος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος προτείνει τον δημοτικό σύμβουλο κ.Πράτσα Ιωάννη, ως τακτικό μέλος και τον ίδιο ως αναπληρωματικό μέλος.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω προτάσεις,
                                                Αποφασίζει Ομόφωνα

Συγκροτείται 11μελές Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Σιθωνίας, ως εξής:
1) Αναγνωστάρας Γεώργιος, Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του τον κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση.
2) Σπανός Μιχαήλ, δημοτικός σύμβουλος, μέλος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του τον Δημητρό Δημήτριο του Αλεξ..
3) Κωστίκας Στυλιανός, δημοτικός σύμβουλος, μέλος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του τον Παπαλέξη Κων/νο.
4) Τσιάρας Εμμανουήλς, δημοτικός σύμβουλος, μέλος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του τον Γεωργιάδη Αναστάσιο.
5) Πράτσας Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος, μέλος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του τον κ.Πράτσα Άγγελο.
6) DANILELA NIKOLIC, Σερβία, μέλος
7) ALBEN MARSHTJETAJ, Αλβανία, μέλος
8) CRISCIUC ALISIA, Μολδαβία, μέλος
9) MOHAMED NAWAREG, Αίγυπτος, μέλος
10) STELA ZAMANI, Αλβανία, μέλος
11) KHUTSISHVICI TAMARA, Γεωργία, μέλος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 189/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη
 Υπογραφή                                                                             Υπογραφές
                                           Ακριβές Απόσπασμα
                                            Νικήτη, 08/07/2011
                                                  Ο Πρόεδρος

                                             ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ