Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


                                                                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 15/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις επτά (7) του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10359/30-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                1) Λογοτριβή Ελένη
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     2) Σπανός Μιχαήλ
3) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                  3) Φάλκος Κων/νος
4) Λαθούρη-Πάργα Μαρία                                4) Παστογιάννης Γεώργιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                              5) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                 6) Πετρίδης Νικόλαος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                               7) Μάλαμα Κυριακή
8) Παπαλέξης Κων/νος
9) Μάντσιος Βασίλειος
10) Γκιώτης Νικόλαος
11)  Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16) Κατσίκης Παναγιώτης
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Παπαστεργίου Αχιλλέας


Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος.
Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Μάλαμα Κυριακή, 2) Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) Τσιάρας Εμμανουήλ, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν.Νικήτης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος  Κωνσταντίνος αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γκαλή Γιαννούλα, 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 3) Κυριακή Μάλαμα, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε μετά το δέκατο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχώρησε από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου μετά την ολοκλήρωση του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επέστρεψε στην αίθουσα μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 187/2011
Θέμα: 5ο    
«Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Τοπικών Κοινοτήτων».

Ο Πρόεδρος, ο οποίος εισηγούμενος το πέμπτο (5o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. τον πρότυπο Κανονισμό λειτουργίας των Τοπικών Κοινοτήτων Επιτροπής  του Υπουργείου, σύμφωνα με τον οποίο θα λειτουργήσουν οι Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σιθωνίας.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του ανωτέρω κανονισμού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τον ανωτέρω πρότυπο κανονισμό,

                                                      Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας, ως κάτωθι:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
 

Άρθρο 1
Καθορισμός Τοπικών Κοινοτήτων
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας  έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3852/2010, με τις οποίες συστάθηκε ο δήμος Σιθωνίας αποτελούμενος από τους πρώην δήμους Σιθωνίας και Τορώνης και τις Κοινότητες Σάρτης και Μεταγκιτσίου. 
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 που αφορούν τις τοπικές κοινότητες, τα όργανα, τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία τους, προβαίνει στην ψήφιση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας Τοπικών Κοινοτήτων.
Οι τοπικές κοινότητες του Δήμου Σιθωνίας, στις οποίες αφορά ο παρών Κανονισμός είναι:
1. Σάρτης
2. Τορώνης 


Άρθρο 2
Όργανα Τοπικής Κοινότητας
1. Όργανα των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας, είναι:
α. το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας,
β. ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας.
 
Άρθρο 3
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου – Αρμοδιότητες:
1. α) Πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος του πλειονοψηφήσαντος συνδυασμού στην τοπική κοινότητα που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.
β) Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας μείνει κενή λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης στην τοπική κοινότητα.
γ) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι μέλος του τοπικού συμβουλίου και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας μετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη τοπική κοινότητα.
2. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές, β) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής, γ) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της τοπικής κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ, δ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, ε) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου, στ) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών, ζ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της τοπικής κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, η) είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου, θ) εισηγείται στο τοπικό συμβούλιο θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου, ι) ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις, ια) καλεί τους κατοίκους και τους φορείς, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος σε συνέλευση, σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο .
3. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής  κοινότητας διαβιβάζει μέσα σε 10   ημέρες από  τη  συνεδρίαση,  στον  δήμαρχο,  αποσπάσματα  των πρακτικών του συμβουλίου, όπου περιλαμβάνεται κάθε απόφαση του συμβουλίου χωριστά, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας
Το συμβούλιο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της τοπικής κοινότητας:
1. Διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για τα ακόλουθα θέματα:
α) τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν στην περιφέρειά του,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα,
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας,
ε) την εκμίσθωση, χωρίς δημοπρασία, δημοτικών δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας,
στ) για την εκποίηση, εκμίσθωση δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας.
2. Προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής:
α) τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών
β) τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιφέρειά του,
γ) τους χώρους στάθμευσης   οχημάτων
3. Εισηγείται, με αιτιολογημένη    απόφασή του    που λαμβάνεται    με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του,  στο δημοτικό συμβούλιο,  όταν ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης  ή  περίθαλψης σε  οικονομικά  αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας  στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».
4. Διατυπώνει στην οικονομική επιτροπή  σύμφωνη γνώμη  για  την αποδοχή κληροδοτήματος,   κληρονομιάς  ή   δωρεάς,   η   οποία   διατίθεται   ρητά   και αποκλειστικά για τοπική κοινότητα
5. Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας.
6. Εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή τις δράσεις και τα έργα τοπικού χαρακτήρα που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου, ανάλογα με τις ανάγκες των κατοίκων της περιφέρειάς του.
7. Καταρτίζει σχέδιο   προϋπολογισμού   εξόδων της τοπικής κοινότητας που, κατόπιν ελέγχου από την οικεία οικονομική επιτροπή,  εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου.
8. Εκτός από τις παραπάνω αρμοδιότητες, το δημοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε δημοτικής περιόδου, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του  και  δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον   ημερήσια   ή   εβδομαδιαία   εφημερίδα   και   αναρτάται   στην ιστοσελίδα του δήμου,   μπορεί να αναθέτει   την άσκηση αρμοδιοτήτων στα συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων, εκτός από:
α) την έκδοση κανονιστικών πράξεων,
β) την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων.
γ) τη σύναψη δανείων
δ) τη σύσταση και λειτουργία δημοτικών ιδρυμάτων και λοιπών δημοτικών νομικών προσώπων, καθώς και για την εκλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν και
ε) τις αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας δεν ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητες, τότε τις ασκεί ο δήμος με τα αρμόδια όργανά του. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει το δημοτικό συμβούλιο, μετά από εισήγηση του κατά τόπου αρμόδιου αντιδημάρχου.

Άρθρο 5
Σύγκληση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας
1. Το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα ή όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της τοπικής κοινότητας ή όποτε το ζητήσει, με γραπτή αίτηση, το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των κατοίκων της τοπικής κοινότητας.
Στην αίτηση αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Εάν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει το συμβούλιο το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της αίτησης, το συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του αμέσως επόμενου πλειονοψηφήσαντος συμβούλου.
2. Η  πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται  τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης   καθώς   και   ο   τόπος   και   ο   χρόνος  (ημερομηνία   και   ώρα) πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μπορεί να είναι γραπτή ή ηλεκτρονική και επιδίδεται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις  ημερολογιακές ημέρες πριν από την   ημέρα της συνεδρίασης.   Δημοσιεύεται, επίσης, στο γραφείο της   τοπικής   κοινότητας.  Οι συνεδριάσεις μπορεί να γίνουν και ημέρα Κυριακή.
3. Σε περίπτωση κατεπείγουσας σύγκλησης του συμβουλίου, όμως, η πρόσκληση, που πρέπει να αναφέρει γιατί η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, είναι δυνατόν να επιδοθεί    ακόμα και την ημέρα της συνεδρίασης. Για το κατεπείγον των θεμάτων αποφαίνεται το συμβούλιο πριν από τη συζήτηση.
4. Σε περίπτωση συνεδρίασης  ύστερα από αίτηση του ενός τρίτου των κατοίκων της κοινότητας,   στην πρόσκληση που θα απευθύνει ο πρόεδρος προς τα λοιπά μέλη του συμβουλίου, δεν μπορεί να θέσει και άλλα θέματα, τα οποία αυτός κρίνει ότι πρέπει να συζητηθούν, εκτός από αυτά που υπάρχουν στη γραπτή αίτηση των κατοίκων.
5. Αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου της τοπικής κοινότητας να συγκαλέσει το συμβούλιο επί δύο (2) συνεχείς μήνες ή δύο (2) συνεχείς φορές μπορεί να του επιφέρει την ποινή της αργίας και, σε περίπτωση υποτροπής, της έκπτωσης από το αξίωμά του σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010

Άρθρο 6
Λειτουργία της Τοπικής Κοινότητας – Τόπος Συνεδρίασης – Απαρτία -Λήψη Αποφάσεων του Συμβουλίου
1. Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι δημόσιες και γίνονται στο γραφείο αυτής υπό την προεδρία του  προέδρου του συμβουλίου.
2. Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του εκ των οποίων το ένα πρέπει απαραίτητα να είναι ο πρόεδρος του.
3. Αν σε κάποια συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας το συμβούλιο καλείται σε νέα συνεδρίαση που πραγματοποιείται το νωρίτερο μετά από 24 ώρες στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη.
4. Η λήψη των αποφάσεων γίνεται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά   και   με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλη διάταξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί την ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά την συνεδρίαση και η ψήφος του ως αρνητική.
5. Αν  κατά  τη  διάρκεια  της συνεδρίασης  κάποιο  μέλος ή μέλη αποχωρήσουν και δε συντρέχει πλέον η απαιτούμενη απαρτία των δύο τρίτων    του συμβουλίου,    η συνεδρίαση αναβάλλεται  καθώς δεν είναι δυνατόν να ληφθεί απόφαση από ένα μόνο μέλος.
6. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας διαβιβάζει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από  τη   συνεδρίαση,   στον  δήμαρχο,   απόσπασμα   των   πρακτικών  του συμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει κάθε απόφαση του συμβουλίου χωριστά, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης.
7. Ο δήμαρχος φροντίζει να τεθούν αμέσως οι αποφάσεις του συμβουλίου υπόψη των αρμόδιων οργάνων του δήμου τα οποία οφείλουν να τις μελετήσουν και να ενημερώσουν σχετικά για κάθε θέμα το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας μέσα σε ένα (1) μήνα.
8. Τα αρμόδια όργανα του δήμου μπορούν: α) να επιστρέψουν την απόφαση του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας με παρατηρήσεις για τυχόν επανεξέταση του θέματος, β) να την παραπέμψουν στο δημοτικό συμβούλιο, γ) να τη διαβιβάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση, τα αρμόδια όργανα του δήμου οφείλουν να ενημερώνουν τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας για τα μέτρα που παίρνονται για την προώθηση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας.
9. Ο πρόεδρος του συμβουλίου   της   τοπικής   κοινότητας,    στον οποίο κοινοποιούνται όλες οι ενέργειες, πράξεις και παρατηρήσεις των οργάνων και υπηρεσιών του  δήμου,  που  αναφέρονται  στις αποφάσεις    γενικά  του συμβουλίου της τοπικής    κοινότητας, υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως το συμβούλιο τοπικής κοινότητας.
10. Στα συμβούλια των τοπικών   κοινοτήτων αποστέλλεται αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου και των αποφάσεων αυτού και των άλλων συλλογικών οργάνων του δήμου.

Άρθρο 7
Πρακτικά Συνεδρίασης – Διαδικασία Υλοποίησης Αποφάσεων Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας
1. Στη συνεδρίαση του   συμβουλίου   της  τοπικής  κοινότητας  τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του υπαλλήλου του δήμου που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το δήμαρχο. Τα πρακτικά γράφονται σε ειδικό βιβλίο αριθμημένο και μονογραμμένο από δημόσιο υπάλληλο που ορίζει ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.    Ο υπάλληλος του δήμου κρατεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά που   μονογράφονται από όσους συμμετέχουν στη συνεδρίαση. Στα πρακτικά καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβουλίου και η γνώμη της μειοψηφίας. Υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Όταν ένας σύμβουλος αρνείται  να  υπογράψει,  η  άρνηση  και  η αιτία  της αναφέρονται  στα πρακτικά.  Τα  πρακτικά  κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθμό. Με την έναρξη του νέου έτους αρχίζει και νέα αρίθμηση. Πρακτικό συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση ματαιώνεται για οποιονδήποτε λόγο.
2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος το ζητήσει, μπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. Το ίδιο δικαίωμα έχει κάτοικος ή δημότης με ειδικό έννομο συμφέρον ως προς συγκεκριμένο θέμα που αποτέλεσε αντικείμενο της συνεδρίασης.
3. Ο   πρόεδρος   του   συμβουλίου   της   τοπικής   κοινότητας,   στον   οποίο
κοινοποιούνται όλες οι ενέργειες, πράξεις και παρατηρήσεις των οργάνων και υπηρεσιών του δήμου που αναφέρονται στις αποφάσεις γενικά του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως το συμβούλιο αυτής.
4. Στο  συμβούλιο  της  τοπικής  κοινότητας  αποστέλλεται   αντίγραφο  της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου και των αποφάσεων αυτού και των άλλων συλλογικών οργάνων του δήμου.
5. Για τη δημοσίευση των αποφάσεων του συμβουλίου τοπικής κοινότητας ισχύει ό,τι και γι' αυτές τους δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση    του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας δημοσιεύεται    πίνακας   στον    οποίο    σημειώνονται    τα    θέματα    που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους.  Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο γραφείο της τοπικής κοινότητας. Για τις δημοσιεύσεις συντάσσεται αποδεικτικό από τον αρμόδιο υπάλληλο. Με φροντίδα  του   προέδρου  της τοπικής  κοινότητας     οι  αποφάσεις του συμβουλίου της αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου
6. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας δεν αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.  Μπορεί να ακυρωθούν όμως αν κριθούν παράνομες κατά τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας, που ασκεί ο Ελεγκτής Νομιμότητας. Οι αποφάσεις όμως του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, που εκδίδονται ύστερα από μεταβίβαση σε αυτό αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου, κατά το άρθ.84 του Ν.3852/10, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, β) αγορά και εκποίηση ακινήτων, γ) την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, δ) τη σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Συνοδεύονται από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Οι πράξεις των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον με ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010.

Άρθρο 8
Προϋπολογισμός Τοπικής Κοινότητας – Συμμετοχή του Συμβουλίου στην Κατάρτιση του Επιχειρησιακού και Τεχνικού Προγράμματος.
1. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του   προϋπολογισμού  εξόδων του  επόμενου  έτους της τοπικής κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συμβούλιο της έως το τέλος Ιουνίου.
2. Το    συμβούλιο    της    τοπικής    κοινότητας    καταρτίζει    σχέδιο    του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε,  σύμφωνα   με  την  προηγούμενη   παράγραφο.  Το  σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στην οικονομική επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου.
3. Η   οικονομική   επιτροπή   εξετάζει:   ι.   αν   οι   συνολικές   δαπάνες   που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει  καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική κοινότητα, ιι. αν οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της τοπικής κοινότητας και ιιι. αν οι δαπάνες είναι νόμιμες. Η οικονομική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκεντρώνει τις πιο πάνω, υπό στοιχεία ιι. και ιιι., προϋποθέσεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ποσού, περικόπτει τα επί μέρους κονδύλια.
Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων της τοπικής κοινότητας, όπως τελικά διαμορφώνεται από την οικονομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου.
Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν.
4. Το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας με απόφαση, που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή, με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του  και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη,  τις δράσεις  που   πρέπει  να   περιλαμβάνει  το  επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
5. Στην συνεδρίαση του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων  της  προηγούμενης  παραγράφου,   καλούνται   οι   κοινωνικοί φορείς της περιφέρειας της, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.   Εάν   το   συμβούλιο   της   κοινότητας   δεν   υποβάλλει   εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτή.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις Συμβούλων Τοπικής Κοινότητας
1. Οι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του συμβουλίου, καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους, όπως προβλέπει ο νόμος.
Έχουν υποχρέωση, μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.
2. Ο σύμβουλος της τοπικής κοινότητας εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά    συνείδηση,    αποβλέποντας    πάντοτε    στην    εξυπηρέτηση    του συμφέροντος του συνόλου των κατοίκων της δημοτικής κοινότητας.
3. Οι  σύμβουλοι  της τοπικής κοινότητας έχουν τις υποχρεώσεις και  τα καθήκοντα   των   δημοτικών   συμβούλων   κατά   το   άρθρο   90   του Ν.3852/2010. Μεριμνούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης.
4. Οι σχετικές διατάξεις, για τα κωλύματα συμμετοχής στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου εφαρμόζονται αναλόγως και στα συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων και ειδικότερα: σύμβουλος τοπικής κοινότητας δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος  ή στην κατάρτιση αποφάσεως του συμβουλίου        εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή   ηθικό συμφέρον. Σύμβουλος που, ενώ είχε κώλυμα, έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία,  ενώ η  σχετική απόφαση είναι εκ του νόμου άκυρη.
5. Οι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας οφείλουν να εξοφλούν τυχόν οφειλή προς το δήμο, τα νομικά του πρόσωπα, τη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης   και τις δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3852/2010,  μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου κατέστη    οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή, σε περίπτωση   άσκησης ένδικών βοηθημάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
6. Σε σύμβουλο  που  απουσιάζει  αδικαιολόγητα  από     τρεις (3)  συνεχείς συνεδριάσεις, μπορεί να επιβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν.3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής της έκπτωσης.
7. Σύμβουλος που επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου.
8. Σε σύμβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες, χωρίς την άδεια του συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί , σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του Ν.3852/2010,  η  πειθαρχική  ποινή της αργίας ή  η  πειθαρχική  ποινή της έκπτωσης με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας.
9. Ο   πρόεδρος   του   συμβουλίου   τοπικής   κοινότητας   υποχρεούται   να ενημερώνει   γραπτώς  τον   Ελεγκτή   Νομιμότητας  για   κάθε   περίπτωσή αδικαιολόγητης απουσίας συμβούλου  σε  τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα   μεγαλύτερο από τρεις   (3) συνεχείς μήνες.   Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του    συμβουλίου δημοτικής κοινότητας  αποτελεί   σοβαρή   παράβαση   καθήκοντος  και   επιφέρει   τις αντίστοιχες συνέπειες.

Άρθρο 10
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
Κάθε τοπική κοινότητα διαθέτει γραφείο.
Το δημοτικό συμβούλιο καθορίζει, με την ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, τις υπηρεσιακές μονάδες που λειτουργούν στις τοπικές κοινότητες. Με απόφαση του δημάρχου, μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, ορίζονται υπάλληλοι του δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων καθώς και για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας.
 
Άρθρο 11
Συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότητας
1. Με ευθύνη του προέδρου του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, καλούνται οι κάτοικοι και οι φορείς της τοπικής κοινότητας, τουλάχιστον μια φορά κατ’  έτος σε συνέλευση και προτείνουν στα αρμόδια όργανα του δήμου, ανάλογα με το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της τοπικής κοινότητας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήμος ιδίως ως προς: α) την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους, β) τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και των παιδιών στο
πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήμου,   γ) τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην τοπική κοινότητα,   δ) την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση  και  προβολή της τοπικής κοινότητας,    ε) την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και στ) κάθε άλλο θέμα που αφορά την τοπική κοινότητα.
2. Για την ανωτέρω διαδικασία τηρούνται πρακτικά από υπάλληλο του δήμου ενώ οι αποφάσεις για τα ανωτέρω θέματα λαμβάνονται από τους παρόντες με σχετική πλειοψηφία.
 
Άρθρο 12
Ψήφιση – Τροποποίηση Κανονισμού – Ερμηνεία Διατάξεων του Κανονισμού
Η ψήφιση του παρόντος Κανονισμού γίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.
Το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να τροποποιήσει τον παρόντα κανονισμό, τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του νόμου, ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας όπως ισχύει, ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και γενικότερα η νομοθεσία στην οποία στηρίχθηκε η σύνταξή του.
Άρθρο 13
Ισχύς Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία ψήφισής του από το δημοτικό συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 187/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                               Τα μέλη
 Υπογραφή                                                                 Υπογραφές

                                        Ακριβές Απόσπασμα
                                        Νικήτη, 08/07/2011
                                             Ο Πρόεδρος

                                 ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ