Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


                                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 15/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις επτά (7) του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10359/30-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Λογοτριβή Ελένη
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     2) Σπανός Μιχαήλ
3) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   3) Φάλκος Κων/νος
4) Λαθούρη-Πάργα Μαρία                                 4) Παστογιάννης Γεώργιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                               5) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                  6) Πετρίδης Νικόλαος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                               7) Μάλαμα Κυριακή
8) Παπαλέξης Κων/νος
9) Μάντσιος Βασίλειος
10) Γκιώτης Νικόλαος
11)  Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16) Κατσίκης Παναγιώτης
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Παπαστεργίου Αχιλλέας


Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος.
Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Μάλαμα Κυριακή, 2) Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) Τσιάρας Εμμανουήλ, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν.Νικήτης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος  Κωνσταντίνος αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γκαλή Γιαννούλα, 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 3) Κυριακή Μάλαμα, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε μετά το δέκατο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχώρησε από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου μετά την ολοκλήρωση του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επέστρεψε στην αίθουσα μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 186/2011
Θέμα: 4ο    
«Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων».

Ο Πρόεδρος, ο οποίος εισηγούμενος το τέταρτο (4o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. τον πρότυπο Κανονισμό λειτουργίας των Δημοτικών Κοινοτήτων Επιτροπής  του Υπουργείου, σύμφωνα με τον οποίο θα λειτουργήσουν οι Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Σιθωνίας.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του ανωτέρω κανονισμού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τον ανωτέρω πρότυπο κανονισμό,

                                                            Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας, ως κάτωθι:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Άρθρο 1
Καθορισμός Δημοτικών Κοινοτήτων

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3852/2010, με τις οποίες συστάθηκε ο δήμος αποτελούμενος από τους πρώην δήμους, Σιθωνίας και Τορώνης  και τις Δημοτικές κοινότητες Νικήτης, Νέου Μαρμαρά, Αγίου Νικολάου και Συκιάς.   
Τις διατάξεις των άρθρων 8, 65, 67, 79, 81, 83, 86, 87, 88 ,89 ,90 και 91 του Ν.3852/2010 που αφορούν τις δημοτικές κοινότητες, τα όργανα, τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και την λειτουργία αυτών, προβαίνει στην ψήφιση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας των δημοτικών κοινοτήτων.
Οι δημοτικές κοινότητες του Δήμου Σιθωνίας στις οποίες αφορά ο παρών Κανονισμός είναι:
1. Νικήτης,
2. Νέου Μαρμαρά,
3. Αγίου Νικολάου
4. Συκιάς.   

Άρθρο 2
Όργανα Δημοτικής Κοινότητας – Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου
1. Όργανα των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας, κατά το άρθρο 8 του Ν.3852/2010 είναι το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας και ο πρόεδρος του συμβουλίου της.
2. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου της έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός Φεβρουαρίου του τρίτου έτους αυτής το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας συνέρχεται για την εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.79 του Ν.3852/10, όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ισχύουν οι προθεσμίες και ημερομηνίες του άρθ.282 παρ.16 του Ν. 3852/2010 , δηλαδή η θητεία του προέδρου και αντιπροέδρου που θα εκλεγούν για πρώτη φορά είναι δύο ετών (αντί δύομιση), η δε αμέσως επόμενη θητεία λήγει την 31η Αυγούστου 2014.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες της Δημοτικής Κοινότητας
A. Το συμβούλιο, στα όρια της δημοτικής κοινότητας, ασκεί τις παρακάτω αποφασιστικές αρμοδιότητες, κατά το άρθρο 83 του 3852/2010:
1. Αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Αποφασίζει για τη χορήγηση και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.
Οι αποφάσεις αυτές είναι εκτελεστές από την δημοσίευση τους και δεν απαιτείται αντίστοιχη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Εκτός των ανωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων αποφασιστικών αρμοδιοτήτων το συμβούλιο των δημοτικών κοινοτήτων προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
Β. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του Δήμου, σχετικά με:
1. την δυνατότητα λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην δημοτική κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,
2. την αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας,
3. την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
4. τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
5. την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
6. την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
7. την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,
8. την προστασία την δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση,
9. την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,
10. τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα,
11. τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,
12. την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας,
13. την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,
14. την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας.
Γ. Εκφέρει σύμφωνη γνώμη:
α) στο δημοτικό συμβούλιο, σχετικά με το ενδεχόμενο συγχώνευσης δημοτικών κοινοτήτων ή ένταξή τους σε άλλον όμορο δήμο και σχετικά με τον ανακαθορισμό ή όχι του αριθμού και των ορίων των δημοτικών κοινοτήτων1 .
β) στην οικονομική επιτροπή, για την αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τη δημοτική κοινότητα2 .
Η γνώμη διατυπώνεται ύστερα από ερώτημα του οργάνου που λαμβάνει απόφαση και ως σύμφωνη γνώμη δεσμεύει το αποφασίζον όργανο, το οποίο μπορεί ή να εκδώσει την πράξη σύμφωνα με τη γνωμοδότηση ή, αν δεν την αποδέχεται, με ειδική αιτιολογία να μην εκδώσει πράξη αν ενεργεί στο πλαίσιο μιας διακριτικής ευχέρειας που του το επιτρέπει.
Δ. Εκτός από τις παραπάνω αρμοδιότητες το συμβούλιο δημοτικής κοινότητας, επίσης:
• καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας που, κατόπιν ελέγχου από την οικεία οικονομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου.
• εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή τις δράσεις και τα έργα τοπικού χαρακτήρα που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου, ανάλογα με τις ανάγκες των κατοίκων της περιφέρειάς του.
• ασκεί, αποκλειστικά στα όρια της συγκεκριμένης κοινότητας, όποιες αρμοδιότητες του μεταβιβάζει το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στο συμβούλιο δημοτικής κοινότητας, λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Πρόκειται για
απόφαση η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα και η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως ότου καταργηθεί από μεταγενέστερη όμοια πράξη.
Ε. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθ. 82 & 84 του Ν. 3852/10 και ειδικότερα: – Διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για:
• τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας
• την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας
• την εκποίηση, μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της δημοτικής κοινότητας
-Προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους στάθμευσης οχημάτων
-Με αιτιολογημένη απόφαση του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».
-Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών της δημοτικής κοινότητας.
Στ. Τέλος το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες του στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται μέσα στα όρια της δημοτικής κοινότητας.

———————————–
1 Σε δήμους άνω των 10.000 κατοίκων
2 Άρθρο 83, παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 84, παρ. 4 του Ν. 3852/2010.

 

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες προέδρου δημοτικής κοινότητας:
Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας πέρα από τις αρμοδιότητες εκείνες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, εκπροσωπεί το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον δήμαρχο. Μεταφέρει και παρουσιάζει στον δήμαρχο και στα άλλα αρμόδια όργανα του δήμου τα προβλήματα της κοινότητας, συνεργάζεται με τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες προκειμένου να προετοιμάσει κάθε θέμα που θα συζητηθεί στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, παρακολουθεί την προώθηση από το δήμο των θεμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του συμβουλίου που έχουν σταλεί σε αυτόν.
Ο πρόεδρος συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη δημοτική κοινότητα. Εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου, ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, μεριμνά για την αποστολή των αποφάσεων του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας στον δήμο, κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 83 του Ν.3852/10.
Αναλυτικότερα ο πρόεδρος:
■ μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,
■ μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής,
■ λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της τοπικής κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,
■ μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι' αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,
■ μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,
■ μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών,
■ καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της τοπικής κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών,
■ είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημιές ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου,
■ εισηγείται στο τοπικό συμβούλιο θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου,
■ ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις,
Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας σε όλα τα καθήκοντα του.
Όταν στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν αντίστοιχες δημοτικές κοινότητες, προσκαλούνται και συμμετέχουν στη συνεδρίαση με δικαίωμα ψήφου, οι πρόεδροι μιας ή περισσοτέρων δημοτικών κοινοτήτων. Σε περίπτωση μη πρόσκλησής τους, η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου πάσχει ακυρότητας. Σε περίπτωση που ο πρόεδρος κωλύεται, μπορεί να αναπληρωθεί από τον αντιπρόεδρο του συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81, παρ. 3. Στην απόφαση για τη συμμετοχή τους, στην κρίση δηλαδή αν κάποιο θέμα είναι ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης δημοτικής κοινότητας, καλείται να προβεί ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου που θα απευθύνει τις προσκλήσεις για τη συνεδρίαση.
Η ψήφος του προέδρου του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας λαμβάνεται υπ' όψιν ισότιμα με την ψήφο των δημοτικών συμβούλων κατά τον υπολογισμό της πλειοψηφίας και προσμετράται στον αριθμό των ψήφων που απαιτούνται για τη λήψη της απόφασης. Στο πρακτικό συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου καταγράφεται η παρουσία του προέδρου και αναφέρεται η ψήφος που έδωσε.
Εκτός των ανωτέρω ο δήμαρχος με απόφαση του, που δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του δήμου, μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας.


Άρθρο 5
Σύγκληση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
1. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, ακόμα και αν δεν υπάρχουν θέματα για συζήτηση ή μοναδικό θέμα είναι η ενημέρωση των δημοτών επί θεμάτων της δημοτικής κοινότητας καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της δημοτικής κοινότητας, κατά το άρθρο 88 του Ν.3852/2010 και σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, που δικαιολογούν την την άμεση σύγκληση.
2. Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται οπωσδήποτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ο τόπος και ο χρόνος (ημερομηνία και ώρα) πραγματοποίησης της συνεδρίασης. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο γραφείο της δημοτικής κοινότητας και επιδίδεται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
3. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο με γραπτή αίτηση, όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των κατοίκων της δημοτικής κοινότητας. Στην αίτηση αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Εάν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει το συμβούλιο το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της αίτησης, τότε συνέρχεται με πρόσκληση του αμέσως επόμενου πλειοψηφήσαντος συμβούλου.
4. Αν ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας παραλείπει αδικαιολόγητα επί δύο (2) συνεχείς μήνες ή δύο (2) συνεχείς φορές να συγκαλέσει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία σε περίπτωση υποτροπής να τιμωρηθεί με την ποινή της έκπτωσης από το αξίωμα σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν.3852/2010.

Άρθρο 6
Λειτουργία της Δημοτικής Κοινότητας – Τόπος Συνεδρίασης – Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων του Συμβουλίου

1. Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας είναι δημόσιες και
γίνονται στο γραφείο αυτής υπό την προεδρία του προέδρου του συμβουλίου της.
2. Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του, στα οποία υπολογίζεται και ο πρόεδρος του.
3. Η λήψη των αποφάσεων γίνεται με φανερή ψηφοφορία, για κάθε θέμα ξεχωριστά, και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλη διάταξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου..
4. Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί την ψήφο ή δώσει λευκό, θεωρείται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και η ψήφος του λογίζεται ως αρνητική ψήφος.
5. Τα μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόμα αποχωρήσουν, θεωρούνται ως παρόντα μέχρι τη λήξη αυτής. Για τη λήψη απόφασης επί κάθε συγκεκριμένου θέματος η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.

Άρθρο 7
Πρακτικά Συνεδρίασης – Διαδικασία Υλοποίησης Αποφάσεων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας

1. Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του υπαλλήλου του δήμου, που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τον δήμαρχο. Τα πρακτικά γράφονται σε ειδικό βιβλίο αριθμημένο και μονογραμμένο από δημόσιο υπάλληλο που ορίζει ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
– Ο υπάλληλος του δήμου κρατεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά, που μονογράφονται από όσους συμμετέχουν στη συνεδρίαση.
– Στα πρακτικά καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβουλίου και η γνώμη της μειοψηφίας. Υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση.
– Όταν ένας σύμβουλος αρνείται να υπογράψει, η άρνηση και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά.
– Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθμό. Με την έναρξη του νέου έτους αρχίζει και νέα αρίθμηση. Πρακτικό συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση ματαιώνεται για οποιονδήποτε λόγο.
– Οποιοσδήποτε σύμβουλος το ζητήσει, μπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. Το ίδιο δικαίωμα έχει και κάθε κάτοικος ή δημότης έχει ειδικό έννομο συμφέρον ως προς συγκεκριμένο θέμα που απασχόλησε τη συνεδρίαση.
2. Οι αποφάσεις του συμβουλίου με τις οποίες διατυπώνονται οι προτάσεις για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους, διαβιβάζονται στον δήμαρχο μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από τη συνεδρίαση. Ο δήμαρχος φροντίζει να τεθούν αμέσως υπόψη των αρμόδιων οργάνων του δήμου, τα οποία οφείλουν να τις μελετήσουν και να ενημερώσουν σχετικά για κάθε θέμα ο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας μέσα σε ένα (1) μήνα.
Τα αρμόδια όργανα μπορούν: α) να επιστρέψουν την απόφαση στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας με παρατηρήσεις για επανεξέταση του θέματος, β) να την παραπέμψουν στο δημοτικό συμβούλιο, γ) να τη διαβιβάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.
Σε κάθε περίπτωση τα αρμόδια όργανα του δήμου οφείλουν να ενημερώνουν τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας για τα μέτρα που παίρνονται για την προώθηση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις του συμβουλίου αυτής.
Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, στον οποίο κοινοποιούνται όλες οι ενέργειες, πράξεις και παρατηρήσεις των οργάνων και υπηρεσιών του Δήμου που αναφέρονται στις αποφάσεις γενικά του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως το συμβούλιο αυτής.
Στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων αποστέλλεται αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου και των αποφάσεων αυτού και των άλλων συλλογικών οργάνων του Δήμου.
3. Για τη δημοσίευση των αποφάσεων του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας ισχύει ό,τι και γι' αυτές του δημοτικού συμβουλίου και ειδικότερα:
τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο γραφείο της δημοτικής κοινότητας. Για τις δημοσιεύσεις συντάσσεται αποδεικτικό από τον αρμόδιο υπάλληλο. Με φροντίδα του προέδρου της δημοτικής κοινότητας οι αποφάσεις του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου
4. Ειδικά, οι αποφάσεις της περ. (γ) του άρθ. 83 παρ.1 του Ν. 3852/2010, που αφορούν προτάσεις για χώρους λειτουργίας λαϊκών αγορών, άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων δραστηριοτήτων, αυτές λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών και αποστέλλονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για έκδοση σχετικής απόφασης4 .
5. Οι αποφάσεις του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας δεν αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Μπορεί να ακυρωθούν όμως αν κριθούν παράνομες κατά τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας, που ασκεί ο Ελεγκτής Νομιμότητας. Οι αποφάσεις όμως του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, που εκδίδονται κατά την παρ. 9 του άρθ.83 του Ν.3852/10, ύστερα από μεταβίβαση δηλαδή αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, β) την αγορά και εκποίηση ακινήτων, γ) την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων δ) τη σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας Συνοδεύονται από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ( 15) ημερών.
6. Οι πράξεις των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον με ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010.

—————————————————————–
4 Σε δήμους άνω των 10.000 κατοίκων

 

Άρθρο 8
Προϋπολογισμός Δημοτικής Κοινότητας – Συμμετοχή του Συμβουλίου στην Κατάρτιση του Επιχειρησιακού και Τεχνικού Προγράμματος.
1. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους της δημοτικής κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου.
2. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στην οικονομική επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου.
3. Η οικονομική επιτροπή εξετάζει: ι. αν οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική κοινότητα, ιι. αν οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας και ιιι. αν οι δαπάνες είναι νόμιμες. Η οικονομική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκεντρώνει τις πιο πάνω υπό στοιχεία ιι. και ιιι. προϋποθέσεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ποσού, περικόπτει τα επί μέρους κονδύλια.
4. Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων της δημοτικής κοινότητας, όπως τελικά διαμορφώνεται από την οικονομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου.
5. Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων της δημοτικής κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν.
6. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας με απόφαση, που λαμβάνει ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
7. Στην συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της
περιφέρειας της δημοτικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτή.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας
1. Οι σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του συμβουλίου, καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους, όπως προβλέπει ο νόμος.
2. Έχουν υποχρέωση, μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.
3. Ο σύμβουλος της δημοτικής κοινότητας εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των κατοίκων της δημοτικής κοινότητας.
4. Οι σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας έχουν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δημοτικών συμβούλων κατά το άρθρο 90 του Ν.3852/2010. Μεριμνούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης.
5. Οι σχετικές διατάξεις, για τα κωλύματα συμμετοχής δημοτικών συμβούλων στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου εφαρμόζονται αναλόγως και στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων και ειδικότερα:
– σύμβουλος δημοτικής κοινότητας δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του συμβουλίου εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.
– Σύμβουλος που, ενώ είχε κώλυμα, έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, ενώ η σχετική απόφαση είναι εκ του νόμου άκυρη.
– Οι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας οφείλουν να εξοφλούν τυχόν οφειλή προς το δήμο, τα νομικά του πρόσωπα, τη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης και τις δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3852/2010, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή, σε περίπτωση άσκησης ένδικών βοηθημάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
– Σε σύμβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, μπορεί να επιβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν. 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής της έκπτωσης.
– Σύμβουλος που επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου.
– Σε σύμβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες, χωρίς την άδεια του συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί , σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας.
– Ο πρόεδρος του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε περίπτωσή αδικαιολόγητης απουσίας συμβούλου σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς μήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος και επιφέρει τις αντίστοιχες συνέπειες.

Άρθρο 10
Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας
Κάθε δημοτική κοινότητα διαθέτει δημοτικό γραφείο.
Το δημοτικό συμβούλιο καθορίζει, με την ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, τις υπηρεσιακές μονάδες που λειτουργούν στις δημοτικές κοινότητες. Με απόφαση του δημάρχου, μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, ορίζονται υπάλληλοι του δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων καθώς και για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες της δημοτικής κοινότητας.

Άρθρο 11
Ψήφιση – Τροποποίηση Κανονισμού – Ερμηνεία Διατάξεων του Κανονισμού
Η ψήφιση του παρόντος Κανονισμού γίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.
Το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να τροποποιήσει τον παρόντα κανονισμό, τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της νομοθεσίας, ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας όπως ισχύει, ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και γενικά η νομοθεσία στην οποία στηρίχθηκε η σύνταξή του.

Άρθρο 12 Ισχύς Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία ψήφισής του από το δημοτικό συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 186/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                     Υπογραφές

                               Ακριβές Απόσπασμα
                                Νικήτη, 08/07/2011
                                    Ο Πρόεδρος

 

                                ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ