Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      


Από το πρακτικό της 10/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5)
του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 9903/30-05-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαεπτά (17) ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Λαθούρη Πάργα Μαρία


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          4) Χριστοδούλου Νικόλαος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             5) Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                        6) Χαλκιά Άννα


7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Γιοβανούδας Βαρσάμης


8) Μάντσιος Βασίλειος                                                 8) Κατσίκης Παναγιώτης


9) Γκιώτης Νικόλαος                                                    9) Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας Στυλιανός                                            
10) Πετρίδης Νικόλαος


11) Δημητρός Δημήτριος του  Αστ.


12) Γεωργιάδης Αναστάσιος


13) Γκαλή Γιαννούλα


14) Πράτσας Άγγελος


15) Πράτσας Ιωάννης


16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


17) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου
Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος, Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Τ.Κ. Μεταγγιτσίου
κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κα. Λογοτριβή Ελένη και κ. Πετρίδης Νικόλαος  προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από
τη συνεδρίαση πριν την έναρξη των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος και κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος βρίσκονται εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα
εκτός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
επιστρέφει στην αίθουσα στο έβδομο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ενώ ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος επιστρέφει στο δέκατο θέμα εκτός
της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη αποχωρεί από
τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού έβδομου θέματος της ημερησίας
διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Χριστοδούλου Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του
τριακοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τρίτο
στη σειρά. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση
μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τετάρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το
οποίο συζητήθηκε τέταρτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης
Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος
της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δωδέκατο στη σειρά. Η Δημοτική
Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο
συζητήθηκε εικοστό όγδοο στη σειρά.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


                       


Αριθμός Απόφασης:  182/2012


Θέμα: 24ο ημ. διατάξεως (4ο
στη σειρά)
         


«Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4070/12
περί καθορισμού της έδρας των ΕΔΧ».


                                                                                               


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό τέταρτο (24
ο)
θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τέταρτο στη σειρά, ανέφερε
ότι:


Έχοντας υπόψη:


1.                 
Τις διατάξεις του 
Νόμου 4070/2012  για τα ταξί και
πιο συγκεκριμένα για τον καθορισμό των εδρών των ταξί ανά Περιφερειακή Ενότητα
(άρθρ.83 & 84 ).


2.                 
Το υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 01ο /235 /21.05.2012
έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη με θέμα
«Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4070/12 περί καθορισμού της έδρας των ΕΔΧ». όπου
αιτείται την κοινοποίηση της απόφασης τυ Δ.Σ. του Δήμου επί του θέματος. 


3.                 
Το Πρακτικό Συνεδρίασης της 12ης Μαΐου 2012
της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Χαλκιδικής με την επωνυμία
«Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ»  και πιο συγκεκριμένα την
απόφαση, η οποία ελήφθη με ισχυρή πλειοψηφία, 
υπέρ της ενοποίησης των εδρών σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας
Χαλκιδικής.


Πρέπει
το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να απαντήσει στο προαναφερθέν έγγραφο της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε με τη σειρά της να αποφανθεί με σχετική
απόφαση, όπως ρητώς προβλέπεται στην παρ. 3 του αρθρ.83 του Ν.4070/2012, να
στηρίξει την απόφαση  του Πρακτικού
της  Συνεδρίασης της 12
ης Μαΐου
2012 της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Χαλκιδικής με την
επωνυμία «Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ»  η οποία ελήφθη
με ισχυρή πλειοψηφία,  υπέρ της
ενοποίησης των εδρών σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.


Ο
λόγος ο οποίος συνηγορεί υπέρ της παραπάνω απόφασης είναι το γεγονός ότι η
ενοποίηση των εδρών σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής αποφεύγει τις
στρεβλώσεις της αγοράς και αναπτύσσει τις συνθήκες ανάπτυξης στις αυξημένες
απαιτήσεις του τουρισμού σε επίπεδο νομού.


            Ύστερα
από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.


            Το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Αντιδημάρχου και τα ανωτέρω έγγραφα,


Αποφασίζει Ομόφωνα


Στηρίζει την απόφαση  του Πρακτικού της  Συνεδρίασης της 12ης Μαΐου 2012
της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Χαλκιδικής με την επωνυμία
«Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ»  η οποία ελήφθη με ισχυρή
πλειοψηφία,  υπέρ της ενοποίησης των
εδρών σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 182/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 08/06/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ