Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


   
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      


Από το
πρακτικό της 10/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη,
σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα
17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:
9903/30-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος
κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων
ήταν παρόντες δεκαεπτά (17) ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης
Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας
Κυπαρίσσης                                             2) Λαθούρη Πάργα Μαρία


3) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Σπανός Μιχαήλ


4)
Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          4) Χριστοδούλου Νικόλαος


5)
Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             5) Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Παπαλέξης
Κωνσταντίνος                                        6) Χαλκιά Άννα


7)
Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Γιοβανούδας Βαρσάμης


8) Μάντσιος
Βασίλειος                                                 8) Κατσίκης Παναγιώτης


9) Γκιώτης
Νικόλαος                                                    9) Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας
Στυλιανός                                            
10) Πετρίδης Νικόλαος


11) Δημητρός
Δημήτριος του  Αστ.


12)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


13) Γκαλή
Γιαννούλα


14) Πράτσας
Άγγελος


15) Πράτσας
Ιωάννης


16)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


17) Μάλαμα
Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα.
Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ.
Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος,
Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Λογοτριβή Ελένη και κ.
Πετρίδης Νικόλαος  προσήλθαν στη
συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση πριν την έναρξη των εκτός
ημερησίας διατάξεως θεμάτων.  Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος
βρίσκονται εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος επιστρέφει στην αίθουσα στο έβδομο θέμα
εκτός της ημερησίας διατάξεως, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης
Αναστάσιος επιστρέφει στο δέκατο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική
Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του εικοστού έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε
δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος προσήλθε στη
συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του τριακοστού τέταρτου θέματος της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τρίτο στη σειρά. Η Δημοτική Σύμβουλος
κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού
τετάρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τέταρτο στη
σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος αποχωρεί από τη
συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το
οποίο συζητήθηκε δωδέκατο στη σειρά. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή
αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού πέμπτου
θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό όγδοο στη σειρά.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


           


Αριθμός Απόφασης:  181/2012


Θέμα: 34ο ημ. διατάξεως (3ο στη σειρά)         


«Αίτηση της
«Χ.Σιδερίδης και ΣΙΑ Ο.Ε.».


                                                                                               


Ο Πρόεδρος,
εισηγούμενος το τριακοστό τέταρτο (34ο) θέμα της ημερησίας
διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τρίτο στη σειρά, ανέφερε ότι:


            Ο
νομικός σύμβουλος του Δήμου απάντησε ότι η μείωση του μισθώματος μπορεί να
είναι μέχρι 20%.


            Η
δικηγόρος είπε ότι η αρχική αίτηση για μείωση μισθωμάτων είχε υποβληθεί από τον
Ιούλιο του 2011 χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ληφθεί απόφαση Δ.Σ. Στην αρχική
αίτηση υπήρχε η δυνατότητα μείωσης των μισθωμάτων πάνω από 20% καθώς δεν είχε
ακόμη ψηφιστεί ο νόμος Ν.4071/2012.


            Ο
Δήμαρχος αναφέρει ρωτώντας τον κ. Σιδερίδη αν υπάρχει η πρόθεση να μην
καταγγείλει την σύμβαση για το
super market και να μπορέσουμε να βρούμε μια
λύση  περί μείωσης μισθωμάτων.


            Ο κ.
Σιδερίδης απαντώντας αναφέρει ότι αν μπορέσει να γίνει μείωση του μισθώματος
για το 2011 δεν θα καταγγείλει την σύμβαση.


            Ύστερα
από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.


            Το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου και τα ανωτέρω έγγραφα,


Αποφασίζει Ομόφωνα


Την αναβολή του θέματος για να λάβουμε γνώση από το
νομικό σύμβουλο του Δήμου για τη δυνατότητα μείωσης του μισθώματος και για την
προηγούμενη χρονιά.


 


Η απόφαση
αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 181/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 08/06/2012


Ο Πρόεδρος


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ