Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 15/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις επτά (7) του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10359/30-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Λογοτριβή Ελένη
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     2) Σπανός Μιχαήλ
3) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   3) Φάλκος Κων/νος
4) Λαθούρη-Πάργα Μαρία                                 4) Παστογιάννης Γεώργιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                              5) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                 6) Πετρίδης Νικόλαος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                               7) Μάλαμα Κυριακή
8) Παπαλέξης Κων/νος
9) Μάντσιος Βασίλειος
10) Γκιώτης Νικόλαος
11)  Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16) Κατσίκης Παναγιώτης
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Παπαστεργίου Αχιλλέας


Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος.
Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Μάλαμα Κυριακή, 2) Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) Τσιάρας Εμμανουήλ, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν.Νικήτης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος  Κωνσταντίνος αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γκαλή Γιαννούλα, 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 3) Κυριακή Μάλαμα, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε μετά το δέκατο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχώρησε από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου μετά την ολοκλήρωση του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επέστρεψε στην αίθουσα μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Σάρτης» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον καθώς και για τη συζήτησή του. Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 4) Τσιάρας Εμμανουήλ, 5) Κατσίκης Παναγιώτης, 6) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 7) Πράτσας Άγγελος, διότι δεν είναι κατεπείγον μέσα στον Ιούλιο να λαμβάνουμε τέτοια απόφαση. Υπάρχει μελέτη η οποία δεν δόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Σάρτης» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον, ενόψει των μεγάλων προβλημάτων που δημιουργούνται από τον καθημερινά αυξανόμενο κυκλοφοριακό φόρτο των δρόμων του οικισμού της Σάρτης. Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον καθώς και για τη συζήτησή του. Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 4) Τσιάρας Εμμανουήλ, 5) Κατσίκης Παναγιώτης, 6) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 7) Πράτσας Άγγελος, διότι δεν είναι κατεπείγον μέσα στον Ιούλιο να λαμβάνουμε τέτοια απόφαση. Υπάρχει μελέτη η οποία δεν δόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους.

Αριθμός Απόφασης: 181/2011
Θέμα: 4ο    
«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Σάρτης».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το τέταρτο (4o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Σας γνωρίζουμε ότι μετά από ανάθεση του πρώην Δήμου Τορώνης, σε ιδιώτη μελετητή, συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η υπ’ αριθμ. 84/2010 μελέτη με τίτλο: «Κυκλοφοριακή μελέτη Σάρτης, Δήμου Τορώνης»
Σήμερα και ενόψει των μεγάλων προβλημάτων που δημιουργούνται από τον καθημερινά αυξανόμενο κυκλοφοριακό φόρτο των δρόμων του οικισμού, υπάρχει ανάγκη άμεσης εφαρμογής κάποιων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Κρίθηκε λοιπόν επιτακτική η ανάγκη έστω και μερικής εφαρμογής των προβλέψεων της προαναφερθείσας μελέτης, που αφορά:
– Απαγόρευση στάθμευσης σε βασικούς οδικούς άξονες του οικισμού (σήμανση, κολωνάκια)
– Η επέκταση της υφιστάμενης πεζοδρόμησης σε δρόμους που καθορίζονται από την προαναφερθείσα μελέτη,  κατά την διάρκεια όλου του 24ωρου.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ.Παπαζαχαρία,
                                                   Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Τη μερική εφαρμογή των προβλέψεων της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη Σάρτης, Δήμου Τορώνης», που αφορά:
– Απαγόρευση στάθμευσης σε βασικούς οδικούς άξονες του οικισμού (σήμανση, κολωνάκια)
– Η επέκταση της υφιστάμενης πεζοδρόμησης σε δρόμους που καθορίζονται από την προαναφερθείσα μελέτη,  κατά την διάρκεια όλου του 24ωρου.
Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος δεν ψηφίζει, να γίνει κάτι σωστό την επόμενη χρονιά και όχι πρόχειρα πράγματα.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου δηλώνει παρών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 181/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                   Τα μέλη
 Υπογραφή                                                    Υπογραφές
                            Ακριβές Απόσπασμα
                          Νικήτη, 08/07/2011
                                 Ο Πρόεδρος

                         ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ