Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      


Από το πρακτικό της 10/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5)
του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 9903/30-05-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαεπτά (17) ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Λαθούρη Πάργα Μαρία


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          4) Χριστοδούλου Νικόλαος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             5) Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                        6) Χαλκιά Άννα


7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Γιοβανούδας Βαρσάμης


8) Μάντσιος Βασίλειος                                                 8) Κατσίκης Παναγιώτης


9) Γκιώτης Νικόλαος                                                    9) Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας Στυλιανός                                            
10) Πετρίδης Νικόλαος


11) Δημητρός Δημήτριος του  Αστ.


12) Γεωργιάδης Αναστάσιος


13) Γκαλή Γιαννούλα


14) Πράτσας Άγγελος


15) Πράτσας Ιωάννης


16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


17) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου
Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος, Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Τ.Κ.
Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κα. Λογοτριβή Ελένη και κ. Πετρίδης Νικόλαος  προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από
τη συνεδρίαση πριν την έναρξη των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος και κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος βρίσκονται εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα
εκτός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
επιστρέφει στην αίθουσα στο έβδομο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ενώ ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος επιστρέφει στο δέκατο θέμα εκτός
της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη αποχωρεί από
τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού έβδομου θέματος της ημερησίας
διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χριστοδούλου
Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του τριακοστού
τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τρίτο στη σειρά.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση του εικοστού τετάρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο
συζητήθηκε τέταρτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος
αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας
διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δωδέκατο στη σειρά. Η Δημοτική Σύμβουλος κα.
Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του
εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό
όγδοο στη σειρά.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


                       


Αριθμός Απόφασης:  179/2012


Θέμα: 26ο ημ. διατάξεως(1ο
στη σειρά)
          


«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού
δίμηνων συμβάσεων για την
αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών
αναγκών(Καθαριότητα-Ύδρευση-Αποχέτευση)».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό έκτο (26
ο)
θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά, ανέφερε ότι:


 


Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.
3584/07 ορίζονται τα εξής:


«1.Ειδικά επιτρέπεται η
πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο
υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21
του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω
δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι
αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα
των προσληπτέων κάθε φορά στο
Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο
μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για
τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο
διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω
διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως
συμπληρώθηκε και ισχύει.


2.Επιτρέπεται η πρόσληψη
υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού,
μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας, αργίας ή
διαθεσιμότητας και για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κωλύματος.


3. Η πρόσληψη του προσωπικού
των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006
(ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.»


 


Επίσης σύμφωνα με την περιπτ.
ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 2190/94 το προσωπικό
που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει
τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του
δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.
Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή
μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας
που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ,
καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η
Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των
όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι
απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων,
εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε
με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.


Το κύριο χαρακτηριστικό του
Δήμου Σιθωνίας είναι η έντονη τουριστική 
κίνηση, που οφείλεται στο θαυμάσιο τοπίο και τις φημισμένες παραλίες του
και αποτελεί το κατ’ εξοχήν παραθεριστικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας.


Η υπηρεσία καθαριότητας
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της σε προσωπικό για την εκτέλεση των αυξημένων
καθηκόντων της, τους εαρινούς μήνες που προκαλούνται από την προσέλευση των
τουριστών – επισκεπτών, προχώρησε εγκαίρως σε αίτημα για τον προγραμματισμό
προσλήψεων προσωπικού κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου έπειτα από το
έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. οικ. 1586/13.01.2012, με το οποίο ζητήθηκε από τους ΟΤΑ που
προσλαμβάνουν προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, να αποστείλουν άμεσα τα
αιτήματά τους στο Υπουργείο, προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση.


Παρ’ όλα αυτά ακόμα δεν έχει
καμία έγκριση και μάλιστα αντί αυτού είχαμε την αναστολή κάθε διαδικασίας
πρόσληψης λόγω των δύο διαδοχικών εκλογών της 6
ης Μαΐου και της 17ης
Ιουνίου.


Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι
ενώ έχει αρχίσει η τουριστική περίοδος ο Δήμος δεν έχει καν στα χέρια του και
ούτε πρόκειται να γίνει αυτό άμεσα, την απόφαση κατανομής του προσωπικού των
ανταποδοτικών υπηρεσιών.


 


Με την απόφαση αριθ. 13/2012 της
επιτροπής του άρθρου 28 παρ 4 του ν. 2190/1994, κρίθηκε η άρση της αναστολής
προσλήψεων κατά την προεκλογική περίοδο, για συγκεκριμένες ειδικότητες, έπειτα
από σχετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών.


Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω
απόφασης εκδόθηκε και το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. οικ.21762/30.05.2012, με το οποίο
δίνονται επιπρόσθετες οδηγίες αλλά γίνεται και κατανομή των θέσεων ανά
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.


Συγκεκριμένα η έγκριση αφορά τις
εξής κατηγορίες:


1.  τη συνέχιση της διαδικασίας πρόσληψης 4.703
ατόμων για ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ (προσωπικό καθαριότητας), κατά τις
διατάξεις του άρθρου 205 ΚΚΔΚΥ, όπως ισχύει, (αφορά τον προγραμματισμό των
προσλήψεων ανταποδοτικού χαρακτήρα που είχε γίνει αρχές του έτους. Για να
ενεργοποιηθεί η διαδικασία πρέπει προηγουμένως να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η
απαιτούμενη ΚΥΑ- το σχέδιο είναι έτοιμο)


2.  την πρόσληψη 5.000 ατόμων με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας δύο (2) μηνών, για προσωπικό πυρασφάλειας,
δημοτικών βρεφονηπιακών και καθαριότητας των ΟΤΑ, καθώς επίσης και
ναυαγοσώστες.


3.  την πρόσληψη 500 υδρονομέων άρδευσης, και


4.  την πρόσληψη 700 ατόμων για τη στελέχωση των
δημοτικών παιδικών κατασκηνώσεων.


Η κατανομή των θέσεων, κατά
ανώτατο όριο, έχει γίνει ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει
άμεσα να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να δρομολογηθούν
οι προσλήψεις για τις ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού.


 


Οι διαδικασίες για την πρόσληψη
προσωπικού ορισμένου χρόνου άνω του διμήνου, υπερβαίνουν, στην καλύτερη των
περιπτώσεων τον ενάμιση μήνα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21 του ν.
2190/94.


Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σε
καμία περίπτωση εφικτή η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων με το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο.


Οι ελλείψεις είναι πολλές και οι
κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και για την τοπική οικονομία, που βασίζεται στον
τουρισμό, είναι ορατοί.


Χωρίς την έγκαιρη αποκομιδή των
απορριμμάτων η τοπική κοινωνία και οικονομία είναι καταδικασμένη.


Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία
καθαριότητας για να αντιμετωπίσει τις παραπάνω έκτακτες και κατεπείγουσες
εποχιακές αυξημένες ανάγκες της καλοκαιρινής περιόδου, θα απαιτηθεί η πρόσληψη 14
οδηγών  απορριμματοφόρου, 35 συνοδών
απορριμματοφόρου, 50 εργατών καθαριότητας, 7 χειριστές μηχανήματος έργων, με
σύμβαση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών.


Η δαπάνη των  αποδοχών 
του ανωτέρω προσωπικού  στο τμήμα
καθαριότητας,  για χρονική περίοδο ενός
διμήνου, θα βαρύνουν τον ΚΑ 02.20.6041 
με το ποσό των 233.200,00 € για τακτικές αποδοχές και  τον ΚΑ 02.20.6054 με ποσό 90.000,00 € για
εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες και
εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό 2012.


 


Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να
ψηφίσουμε σχετικά:


 


Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του


§ 
την εισήγηση του Αντιδημάρχου και τις έκτακτες
κατεπείγουσες εποχιακές ανάγκες, όπως αναλυτικά περιγράφονται σε αυτή


§ 
το άρθρο 206 του Ν. 3584/07


§ 
την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν.
2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει


§ 
την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του
έτους 2012 του Δήμου 


§ 
την Εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθ. Πρωτ.: οικ.
29825/7-7-2003


§ 
την Εγκύκλιο 5 του ΥΠΕΣΔΔΑ  οικ 5345/4-2-2005


§ 
το Α.Π. οικ.8907/14.02.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ


§ 
την με αριθ. Πρωτ. 12943/10-6-2011 βεβαίωση της
Οικονομικής Υπηρεσίας


§ 
αριθ. 13/2012 της επιτροπής του άρθρου 28 παρ 4
του ν. 2190/1994 και το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. οικ.21762/30.05.2012


 


 


 


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Α. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα  για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών
εποχιακών αναγκών
στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Σιθωνίας, για τους
λόγους που αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος, και συγκεκριμένα:


 α/αΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ1Οδηγοί Απορριμματοφόρων14Δύο -2- μήνες2Συνοδοί Απορριμματοφόρου35Δύο-2- μήνες3Εργάτες/εργάτριες Προσωπικό Καθαριότητας50Δύο-2- μήνες4Χειριστές μηχανήματος έργων7Δύο-2- μήνες Σύνολο106  


Η δαπάνη των  αποδοχών  του ανωτέρω προσωπικού  στο τμήμα καθαριότητας,  θα βαρύνουν τον ΚΑ 02.20.6041  με το ποσό των 233.200,00 € για τακτικές
αποδοχές και  τον ΚΑ 02.20.6054 με ποσό
90.000,00 € για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι
εξασφαλισμένες και εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό 2012.


 


Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις
παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 179/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 06/06/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ