Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      


Από το πρακτικό της 10/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5)
του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 9903/30-05-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαεπτά (17) ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Λαθούρη Πάργα Μαρία


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          4) Χριστοδούλου Νικόλαος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             5) Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                        6) Χαλκιά Άννα


7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Γιοβανούδας Βαρσάμης


8) Μάντσιος Βασίλειος                                                 8) Κατσίκης Παναγιώτης


9) Γκιώτης Νικόλαος                                                    9) Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας Στυλιανός                                            
10) Πετρίδης Νικόλαος


11) Δημητρός Δημήτριος του  Αστ.


12) Γεωργιάδης Αναστάσιος


13) Γκαλή Γιαννούλα


14) Πράτσας Άγγελος


15) Πράτσας Ιωάννης


16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


17) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου
Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος, Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Τ.Κ.
Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κα. Λογοτριβή Ελένη και κ. Πετρίδης Νικόλαος  προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από
τη συνεδρίαση πριν την έναρξη των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος και κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος βρίσκονται εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα
εκτός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
επιστρέφει στην αίθουσα στο έβδομο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ενώ ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος επιστρέφει στο δέκατο θέμα εκτός
της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη αποχωρεί από
τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού έβδομου θέματος της ημερησίας
διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Χριστοδούλου Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του
τριακοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τρίτο
στη σειρά. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση
μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τετάρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το
οποίο συζητήθηκε τέταρτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης
Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος
της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δωδέκατο στη σειρά. Η Δημοτική
Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο
συζητήθηκε εικοστό όγδοο στη σειρά.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να
ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την
«Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (σταθερή καντίνα) στην Σπανού Γεωργία
του Πανταζή, κάτοικο Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής»
και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία
αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη
συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως. Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1)
Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 2) Πετρίδης Νικόλαος, 3) Πράτσας Άγγελος, 4)
Πράτσας Ιωάννης, 5) Ρεβενικιώτης Δημήτριος.


           


Αριθμός Απόφασης:  173/2012


Θέμα: 5ο  εκτός ημ. διατάξεως           


«Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (σταθερή καντίνα) στην
Σπανού Γεωργία του Πανταζή, κάτοικο Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου
Σιθωνίας Χαλκιδικής».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο
(5
ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Με την παρ.5 του άρθρου 1 του
Ν.2323/95 ορίζονται τα εξής:


«Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η
άδεια χορηγείται από το αρμόδιο, κατά τόπο, δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο,
κατά περίπτωση. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ισχύουν για μια
τριετία, είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν, να
εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση.


Η άσκηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επιτρέπεται μόνο:


α. σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από τους δήμους και τις
κοινότητες, στο χώρο της δικαιοδοσίας τους,


β. σε ιδιωτικούς χώρους.


 


Με την παρ.7 του άρθρου 1 του
Ν.2323/95 ορίζονται τα εξής:


«Οι αποφάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου κατά τις παραγράφους
5 και 6, εκδίδονται ύστερα από γνώμη: α) του οικείου επιμελητηρίου, β) του
εμπορικού συλλόγου, γ) της ομοσπονδίας επαγγελματιών – βιοτεχνών της περιοχής,
δ) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών της περιοχής, που
καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση δημάρχου ή προέδρου
κοινότητας, ε) της εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, στ) των
αρμόδιων εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, όταν πρόκειται για
παρακείμενους αρχαιολογικούς χώρους και ζ) της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας.»


 


Με την υπ’ αρίθμ. 397/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν
οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, τα τέλη και τα είδη των προς
πώληση προϊόντων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2323/95.


 


Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 7 του ΠΔ 254/05:


«Σε κάθε φυσικό πρόσωπο χορηγείται μόνο μία άδεια υπαιθρίου εμπορίου από
τους ΟΤΑ, κατά περίπτωση.»


 


Στην παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 254/05 όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ.11 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β')
ορίζεται ότι δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά
πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:


α) Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή
επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους.


β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο
ποσό μισθωτών – συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος
(α΄ κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994). Η προϋπόθεση του
ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα
και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση
σχετικών βεβαιώσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών (Δήμων – Κοινοτήτων) ή της
Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων.


 


Επιπλέον στην παρ.1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 254/05 ορίζεται ότι η άδεια
άσκησης υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια
λαϊκής ή δημοτικής αγοράς.


 


Στην παρ.9 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 αναλύονται οι κατηγορίες που έχουν
σειρά προτεραιότητας ανάμεσα στους δικαιούχους για τη χορήγηση της άδειας.


 


Η κα. Σπανού Γεωργία του Πανταζή έχει υποβάλει την υπ’ αρίθμ. 1153/31-01-2012
αίτηση με την οποία ζητάει τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου για σταθερή καντίνα στην θέση «Ψιλές Αμμούδες» της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης
Δήμου Σιθωνίας.


 


Με την υπ’
αριθ. 58/2012 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σιθωνίας ενέκρινε τη
χορήγηση της σχετικής άδειας στον ανωτέρω καθώς πληρούσε τις απαραίτητες
προϋποθέσεις ενώ η παραπάνω απόφαση κοινοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής, Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου.


 


Σύμφωνα με το
υπ’ αριθμ.: 9664/24-05-2012 έγγραφο του αρμοδίου υπαλλήλου κ. Παραλίκα
Θεοδοσίου, μας ενημερώνει ότι η αιτούσα κατέθεσε στο Δήμο τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στην παρ.3 του άρθρου 1 του ΠΔ 254/05, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και πληρεί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου (σταθερή καντίνα).


 


Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος
καλεί το Δ.Σ. να ψηφίσει για την αποδοχή του αιτήματος και τη χορήγηση της
άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην κα. Σπανού Γεωργία του Πανταζή  για σταθερή καντίνα.


 


 


Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του


§ 
την εισήγηση του προέδρου,


§ 
τις παρ.5, 7 και 9 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95


§ 
την παρ.1 του άρθρου 1 και το άρθρο 7 του Π.Δ.
254/05


§ 
την
παρ.11 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β')


§ 
την υπ’
αριθμ. 397/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίστηκαν οι
θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, τα τέλη και τα είδη των προς πώληση
προϊόντων


§ 
Τα σχετικά έγγραφα των φορέων της παρ 7 του
άρθρου 1 του Ν. 2323/95,  όπως ισχύει,
σχετικά με την παροχή γνώμης


§ 
την υπ’
αρίθμ. 1153/31-01-2012 αίτηση της κα. Σπανού Γεωργία του Πανταζή, για τη
χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου


§ 
τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τον
αιτούντα για την οριστική χορήγηση της άδειας


§ 
Τα στοιχεία του φακέλου,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Α. Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας
άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην κα. Σπανού Γεωργία του Πανταζή, για
σταθερή καντίνα στις «Ψιλές Αμμούδες» της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης Δήμου
Σιθωνίας., σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 58/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


Β. Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στη
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Διεύθυνση
Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου.


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 173/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                       Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 08/06/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ