Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 14/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9030/17-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                     1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                        2) Φάλκος Κων/νος 
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.          3) Παστογιάννης Γεώργιος           
4) Λογοτριβή Ελένη                                4) Μάντσιος Βασίλειος
5) Σπανός Μιχαήλ                                   5) Γκιώτης Νικόλαος
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                    6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                        7) Πράτσας Άγγελος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος                     8) Μάλαμα Κυριακή
9) Παπαλέξης Κων/νος                            9) Πετρίδης Νικόλαος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16)  Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριάνταφυλλος.
Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος, κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εντός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κατσίκης Παναγιώτης, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος  προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης και κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 172/2011
Θέμα: 21ο    
«Προκήρυξη  της μελέτης  «Μελέτη για συμπληρωματικά έργα ύδρευσης-αποχέτευσης οικισμών Δήμου Σιθωνίας»».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Σιθωνίας, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό πρώτο (21o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το φάκελο έργου, που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Σιθωνίας,  σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 4 του Ν.3316/2005 και αφορά τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη για συμπληρωματικά έργα ύδρευσης- αποχέτευσης οικισμών Δήμου Σιθωνίας».
Ο φάκελος έργου περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να προχωρήσετε στην προκήρυξη της μελέτης, ήτοι: 1) Αναλυτική και περιληπτική προκήρυξη της μελέτης με τα προσαρτήματα αυτής, 2) Τεχνικά στοιχεία – δεδομένα έργου 3) Συγγραφή υποχρεώσεων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται σήμερα:
α) Να λάβει απόφαση έγκρισης της προκήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 7 του Ν.3316/2005. Η αποκηρυχθείσα μελέτη: «Μελέτη για συμπληρωματικά έργα ύδρευσης-αποχέτευσης οικισμών Δήμου Σιθωνίας», περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους μελέτες:
1. «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας»
2. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ της υφιστάμενης μελέτης με τίτλο: «Αντικατάσταση – Εκσυγχρονισμός – Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Αγίου Νικολάου»
3. «Συμπληρωματικά Έργα Αποχέτευσης Νικήτης»
4. «Συμπληρωματικά Έργα Αποχέτευσης Σάρτης»
Η προεκτιμούμενη αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 187.083,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Για την πληρωμή της προαναφερθείσας μελέτης έχει προβλεφθεί πίστωση 190.000,00€ στον Κ.Α. 02.25.7413.0076 του σκέλους των εξόδων του πρ/σμού του Δήμου Σιθωνίας οικ. έτους 2011.
β) Να συμπεριληφθεί η εκπόνηση της ως άνω μελέτης στον προγραμματικό σχεδιασμό του Δήμου μας ως αναθέτουσας αρχής για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 3316/2005.
γ) Να οριστεί ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, υπό την έννοια του άρθρου 1 παρ. 13 του Ν.3316/2005, δηλαδή ως τεχνική υπηρεσία που θα έχει την αρμοδιότητα διοίκησης της σύμβασης που θα υπογραφεί, για λογαριασμό του Δήμου μας, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
δ) Για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπει ο σχετικός Νόμος 3316/2005 «Περί εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών» οφείλει ο Δήμος Σιθωνίας, δια του Δημοτικού μας Συμβουλίου, να εγκρίνει τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (αναλυτική και περιληπτική προκήρυξη της μελέτης με τα προσαρτήματα αυτής, στοιχεία έργου-φάκελος έργου, συγγραφή υποχρεώσεων) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3316/2005, τα οποία συντάχθηκαν με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,  που έχει και την ευθύνη της διεξαγωγής του διαγωνισμού.
ε) Ενόψει ανάθεσης της οριστικής μελέτης, χωρίς αξιολόγηση προκαταρτικών μελετών, πρέπει να ληφθεί απόφασης του Δ.Σ. για την προκήρυξη της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις σχετικές δημοσιεύσεις αυτής σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3316/2005.
στ) Για τη διεξαγωγή του επικείμενου διαγωνισμού, ο Δήμος Σιθωνίας, ως Προϊσταμένη αρχή, οφείλει με απόφασή του να συγκροτήσει Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελούμενη από τρία μέλη, εκ των οποίων δύο από τα μέλη πρέπει να είναι υπάλληλοι και το τρίτο εξ αυτών υποδεικνυόμενο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) κατόπιν σχετικού αιτήματός μας.
Ως εκ τούτου, προτείνονται στο Δ.Σ.  τα δύο μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και οι αναπληρωτές τους, ως εξής: α) Δήμητρα Καραδήμου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., Αν/τρια Δ/ντρια της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με αναπληρωτή  τον κ. Μπλόσκα Γεώργιο, Υπάλληλο του Δήμου Σιθωνίας β) Παπαζαχαρία Γ. Αρίστος, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Αναγνωστάρα, Γεωλόγο Μηχανικό, Υπάλληλο του Δήμου Σιθωνίας και γ) Το τρίτο μέλος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του, θα υποδειχθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ύστερα από αίτημα του Δήμου μας.
Πρόεδρος της υπό συγκρότηση επιτροπής του επικείμενου διαγωνισμού προτείνω να οριστεί η κα. Δήμητρα Καραδήμου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.,  Αν/τρια Δ/ντρια της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
ζ) Ενόψει άσκησης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Δήμου μας ως αναθέτουσας αρχής έναντι της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων του ΚΔΕΟΔ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πρέπει να δοθεί στο Δήμαρχο ειδική εξουσιοδότηση, ώστε να επικοινωνεί με τη Μονάδα για την ορθότερη δυνατή εποπτεία της διαδικασίας.
θ) Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί γενική εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο,  ώστε να επιλαμβάνεται και να διευθετεί όλα τα ανακύπτοντα ζητήματα κατά τη διάρκεια εξέλιξης της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη για συμπληρωματικά έργα Ύδρευσης – Αποχέτευσης οικισμών Δήμου Σιθωνίας».
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Παπαζαχαρία και το φάκελο του έργου:

                                                                    Αποφασίζει Ομόφωνα
1) Την έναρξη της διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για Συμπληρωματικά Έργα Ύδρευσης – Αποχέτευσης Οικισμών Δήμου Σιθωνίας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3316/2005. Η προκηρυχθείσα μελέτη περιλαμβάνει: α) Εκπόνηση της μελέτης: «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας», β) Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ της υφιστάμενης μελέτης με τίτλο: «Αντικατάσταση – Εκσυγχρονισμός – Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Αγίου Νικολάου», γ) Εκπόνηση της μελέτης: «Συμπληρωματικά Έργα Αποχέτευσης Νικήτης» και δ) Εκπόνηση της μελέτης: «Συμπληρωματικά Έργα Αποχέτευσης Σάρτης». Η υπολογισθείσα προεκτιμούμενη αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 152.100,00€, για εργασίες, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι σύνολο προεκτιμούμενης αμοιβής 187.083,00€.
2) Να συμπεριληφθεί η εκπόνηση της άνω μελέτης στον προγραμματικό σχεδιασμό του Δήμου Σιθωνίας, ως αναθέτουσας αρχής, για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 3316/2005.
3) Να οριστεί ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, υπό την έννοια του άρθρου 1 παρ. 13 του Ν.3316/2005, δηλαδή ως τεχνική υπηρεσία που θα έχει την αρμοδιότητα διοίκησης της σύμβασης και θα υπογραφεί για λογαριασμό του Δήμου, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.
4) Εγκρίνει τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (αναλυτική και περιληπτική προκήρυξη της μελέτης, με τα προσαρτήματα αυτής, στοιχεία έργου – φάκελος έργου, συγγραφή υποχρεώσεων) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3316/2005, τα οποία συντάχθηκαν με μέριμνα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, που έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του διαγωνισμού και καθιστά αυτά συνημμένα έγγραφα στην παρούσα απόφαση.
5) Αποφασίζει την προκήρυξη της προμνημονευμένης μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 7 (Ανάθεση Οριστικής Μελέτης χωρίς αξιολόγηση Προκαταρτικών Μελετών) του Ν. 3316/2005 και τις σχετικές δημοσιεύσεις αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3316/2005.
6) Για τη διεξαγωγή του επικείμενου διαγωνισμού, συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελούμενη από:
 α) Δήμητρα Καραδήμου, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., Αν/τρια Δ/ντρια της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, με αναπληρωτή  τον κ. Μπλόσκα Γεώργιο, Υπάλληλο του Δήμου Σιθωνίας.
β) Παπαζαχαρία Γ. Αρίστο, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Αναγνωστάρα, Γεωλόγο Μηχανικό, Υπάλληλο του Δήμου Σιθωνίας.
γ) Το τρίτο μέλος της επιτροπής και ο αναπληρωτής του, θα οριστεί από το ΤΕΕ κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Σιθωνίας.
Πρόεδρος της υπό συγκρότηση επιτροπής του επικείμενου διαγωνισμού ορίζεται η κα. Δήμητρα Καραδήμου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.,  Αν/τρια Δ/ντρια της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
7) Ενόψει της άσκησης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του Δήμου Σιθωνίας, ως αναθέτουσας αρχής, έναντι της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων του ΚΔΕΟΔ, εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο, να επικοινωνεί με τη Μονάδα για την ορθότερη δυνατή εποπτεία της διαδικασίας.
8) Παρέχει στο Δήμαρχο γενική εξουσιοδότηση, ώστε να επιλαμβάνεται και να διευθετεί όλα τα ανακύπτοντα ζητήματα κατά τη διάρκεια εξέλιξης της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη για Συμπληρωματικά Έργα Ύδρευσης – Αποχέτευσης Οικισμών Δήμου Σιθωνίας», δεσμεύοντας με τις ενέργειες και τις αποφάσεις του το Δήμο Σιθωνίας.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 172/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                  Υπογραφές
         
                         Ακριβές Απόσπασμα
                             Ο Πρόεδρος

                    ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ