Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 14/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9030/17-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                       1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                         2) Φάλκος Κων/νος 
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.           3) Παστογιάννης Γεώργιος           
4) Λογοτριβή Ελένη                                 4) Μάντσιος Βασίλειος
5) Σπανός Μιχαήλ                                     5) Γκιώτης Νικόλαος
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                      6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                         7) Πράτσας Άγγελος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος                       8) Μάλαμα Κυριακή
9) Παπαλέξης Κων/νος                             9) Πετρίδης Νικόλαος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16)  Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριάνταφυλλος.
Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος, κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εντός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κατσίκης Παναγιώτης, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος  προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης και κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 171/2011
Θέμα: 20ο    
«Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων κάθετοι σε οδικό δίκτυο», αρ. μελ. 8/2011, πρ/σμού δαπάνης 58.264,55 € με ΦΠΑ.».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό (20o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ.: 8/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, που αφορά την εκτέλεση εργασιών τσιμεντόστρωσης χωματόδρομων που διασταυρώνουν το οδικό κύκλωμα Σιθωνίας.
Ο προϋπολογισμός μελέτης  ανέρχεται στο ποσό των 58.264,55€. Για την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου έχει προβλεφθεί πίστωση 74.000 € στον Κ.Α.02.30.7323.0089 του σκέλους των εξόδων του πρ/σμού του Δήμου Σιθωνίας οικ. έτους 2011.
Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να λάβει απόφαση καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 3 του Ν.3669/2008: «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», (ΦΕΚ 116/Α/18.06.2008).
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης αναφέρει ότι δεν συμφωνεί όπως τίθεται το θέμα, τσιμεντοστρώσεις χωρίς να υπάρχει μελέτη με τους δρόμους, τα μέτρα, τα κυβικά, τα ασφαλτικά. Πρέπει να γίνει καταγραφή των προβλημάτων και των αναγκαιοτήτων σε κάθε κοινότητα του Δήμου, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα συλλογικά και κατά προτεραιότητα.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος, διαφωνεί με τη σκοπιμότητα του συνόλου του έργου.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος αναφέρει ότι υπάρχουν τρόποι να γίνουν οι τσιμεντοστρώσεις οικονομικότερα. Ζητάει την έγκαιρη ενημέρωσή του, ως μέλος της αρμόδια επιτροπής για τον έλεγχο των τσιμεντοστρώσεων που θα γίνουν.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Παπαζαχαρία και την ανωτέρω μελέτη,

                                               Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

α) Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων κάθετοι σε οδικό δίκτυο», αριθ. μελ.8/2011, πρ/σμού δαπάνης 58.264,55€ με ΦΠΑ,
β) Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του παραπάνω έργου τον πανελλήνιο (ανοιχτό) διαγωνισμό, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 3 παρ.1 του Ν.3669/2008.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 3) Τσιάρας Εμμανουήλ, 4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ., 5) Κατσίκης Παναγιώτης, 6) Πράτσας Άγγελος, 7) Πετρίδης Νικόλαος, 8) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, διαφωνούν για τους λόγους που προαναφέρονται.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης δηλώνει παρών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 171/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                    Υπογραφές
   
                           Ακριβές Απόσπασμα
                                Ο Πρόεδρος

                        ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ