Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      


Από το πρακτικό της 10/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5)
του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 9903/30-05-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαεπτά (17) ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Λαθούρη Πάργα Μαρία


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          4) Χριστοδούλου Νικόλαος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             5) Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                        6) Χαλκιά Άννα


7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Γιοβανούδας Βαρσάμης


8) Μάντσιος Βασίλειος                                                 8) Κατσίκης Παναγιώτης


9) Γκιώτης Νικόλαος                                                    9) Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας Στυλιανός                                            
10) Πετρίδης Νικόλαος


11) Δημητρός Δημήτριος του  Αστ.


12) Γεωργιάδης Αναστάσιος


13) Γκαλή Γιαννούλα


14) Πράτσας Άγγελος


15) Πράτσας Ιωάννης


16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


17) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου
Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος, Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Τ.Κ.
Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κα. Λογοτριβή Ελένη και κ. Πετρίδης Νικόλαος  προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από
τη συνεδρίαση πριν την έναρξη των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος και κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος βρίσκονται εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα
εκτός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
επιστρέφει στην αίθουσα στο έβδομο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ενώ ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος επιστρέφει στο δέκατο θέμα εκτός
της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη αποχωρεί από
τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού έβδομου θέματος της ημερησίας
διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Χριστοδούλου Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του
τριακοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τρίτο
στη σειρά. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση
μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τετάρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το
οποίο συζητήθηκε τέταρτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης
Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος
της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δωδέκατο στη σειρά. Η Δημοτική
Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο
συζητήθηκε εικοστό όγδοο στη σειρά.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να
ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά τον
«Καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή
απορριμματοφόρων αυτοκινήτων Δήμου Σιθωνίας έτους 2012» και ζήτησε να
χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφάνθηκε για το
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός
ημερησίας διατάξεως. Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Δημητρός Δημήτριος
του Αστερίου, 2) Πετρίδης Νικόλαος, 3) Γκαλή Γιαννούλα, 4) Πράτσας Άγγελος, 5)
Πράτσας Ιωάννης, 6) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 7) Ρεβενικιώτης Δημήτριος.


           


Αριθμός Απόφασης:  170/2012


Θέμα: 2ο  εκτός ημ. διατάξεως           


«Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της
εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων αυτοκινήτων Δήμου Σιθωνίας
έτους 2012»».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην
κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η
οποία εισηγούμενη το δεύτερο (2
ο) θέμα εκτός της ημερησίας
διατάξεως, ανέφερε ότι:


Θέτει υπόψη
του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ. 39/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας που
αφορά την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων
αυτοκινήτων Δήμου Σιθωνίας έτους 2012»».


Ενδεικτικά ο προγραμματισμός περιλαμβάνει τις εργασίες επισκευής και
συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία των απορριμματοφόρων αυτοκινήτων του Δήμου
για το έτος 2012.


Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Δημοτικού και
Κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/2006) και του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και
προμηθειών Ο.Τ.Α.». Συγκεκριμένα θα γίνει με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για τις εργασίες που
περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα
είναι ανά ομάδα εργασιών στα απορριμματοφόρα.


Ο προϋπολογισμός μελέτης
ανέρχεται στο ποσό των 73.800,00 €. Για την εκτέλεση της προαναφερόμενης
εργασίας έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον Κ.Α. 02.20.6263.0001 του σκέλους
των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Σιθωνίας, οικονομικού έτους 2012.


            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της
εργασίας..


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του
την εισήγηση της κα. Καραδήμου και την ανωτέρω μελέτη,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή
απορριμματοφόρων αυτοκινήτων Δήμου Σιθωνίας έτους 2012» – Αριθμός μελέτης 39/2012,
προϋπολογισμού δαπάνης 73.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
Φ.Π.Α., τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 170/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 08/06/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ