Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                              Νικήτη,  03.09.2021
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 14212
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                          
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας
              (όπως Πίνακας Αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
 
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
 
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.
 
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
 
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709). Και των συμπληρωματικών ΚΥΑ μέχρι σήμερα. 59η εγκύκλιος Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812/30-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7).
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 09/09/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ePresence.gov.gr.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

 
1) 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.
(Εισηγητής: Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού))
2) Γνωμοδότηση επί του φακέλου οριοθέτησης τμήματος ρέματος στην περιοχή Πόρτο Κουφό Δ.Κ. Συκιάς Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Πρ/νη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
3) Γνωμοδότηση για την έκδοση άδειας για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση έμπροσθεν της ξενοδοχειακής μονάδος «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ» στη Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής.
(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
4) Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου-στάσιμο εμπόριο.
(Εισηγητής: Εντεταλμένος σύμβουλος κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)
5) Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου-στάσιμο εμπόριο.
(Εισηγητής: Εντεταλμένος σύμβουλος κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)
6) Αποδοχή παραίτησης μέλους από το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) 
7) Έγκριση μνημονίου συνεργασίας και εξουσιοδότηση Δημάρχου.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Λαθούρη Πάργα Μαρία)
8) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2ου τριμήνου έτους 2021.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
9) Καθιέρωση της 17ης Μαΐου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας και τον εορτασμό αυτή ταυτοχρόνως σε όλη τη Μακεδονία.
(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
10)  Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αιτιολογημένη έκθεση του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολιτισμού, Πολιτιστικής Κληρονομιάς & Αθλητισμού, της Γενικής Διεύθυνσης του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια της διαδικασίας οριοθέτησης του παραδοσιακού τμήματος του οικισμού Παρθενώνα. 
(Εισηγήτρια: κ. Κυρατσού Ελένη, Δ/ντρια Υπηρεσίας Δόμησης)
11) Ονοματοδοσία οδών στην Kοινότητας Νικήτης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Νικήτης κ. Κωστίκας Στυλιανός)
12) Αίτηση εξώδικου συμβιβασμού.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)
13) Ψήφιση σχεδίου του Δήμου Σιθωνίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από σεισμούς με την κωδική ονομασία «Εγκέλαδος» στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης».
(Εισηγητής: κ. Κέντρος Γεώργιος, Αν. Πρ/μενος Πολιτικής Προστασίας)
14)  Κατανομή ΣΑΤΑ (Κατανομή πιστώσεων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων 2021) και Γ΄ κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 2021».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δ.Ε. Παιδείας κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)
15) «Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 84/2021 απόφ. Ο.Ε.). 
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
16) Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 99/2021 απόφ. Ο.Ε.). 
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
17) Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 217/2021 απόφ. Ο.Ε.). 
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
                          Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                        ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ