Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις  01/07/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του υποέργου «Διαμορφώσεις στον παλαιό οικισμό Νικήτης».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Α/τρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

2.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτελεσθεισών εργασιών του έργου «Αντικατάσταση γεώτρησης στη θέση «Βραχωτό» Τ/Δ Νικήτης.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Γεωλόγος)

3.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης (Β’ φάση παραγωγική)στη θέση Δημανιώτικα Δ.Δ. Νικήτης.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Γεωλόγος)

4.    Τροποποίηση των υπ’ αριθμ.: 49/2011 και υπ’αριθμ.:100/2011 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

5.    Λήψη απόφασης σχετικά με την πρόταση του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

6.    Αίτηση της HELLENIC SEAPLANES S.A./ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. για την αδειοδότηση υδατοδρομίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

7.    Καθορισμός-επιβολή τελών χρήσεως κοινόχρηστων χώρων σε σχέση με στύλους της Δ.Ε.Η.-στύλους του Ο.Τ.Ε.-καρτοτηλεφώνα-ταχυδρομικά κουτιά των ΕΛ.ΤΑ για την παρούσα χρήση και για την προηγούμενη πενταετία.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

8.    Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και καθορισμός θέσεων για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

9.    Καθορισμός χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

10.    Έγκριση διενέργειας προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

11.    Κατανομή ποσού 25.800,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου)

12.    Έγκριση αγοράς ακινήτου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

13.    Ειδικό Χωροταξικό Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

14.    Αίτηση των κ. Παυλίδη Χαρίλαου και Σημαιοφορίδη Αναστασίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

15.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ Σιθωνίας (0984).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

16.    Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας