Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      


Από το πρακτικό της 9/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
οχτώ (28) του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ.μ. το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό
πρωτ.: 9654/24-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι επτά (27) ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                               ———


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            


5) Σπανός Μιχαήλ                                                         


6) Αναγωνστάρας Γεώργιος                                          


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             


8) Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Φάλκος Κωνσταντίνος


12) Γκιώτης Νικόλαος


13) Κωστίκας Στυλιανός


14) Γιοβανούδας Βαρσάμης


15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


16) Γεωργιάδης Αναστάσιος


17) Γκαλή Γιαννούλα


18) Τσιάρας Εμμανουήλ


19) Πράτσας Άγγελος


20) Πετρίδης Νικόλαος


21) Λογοτριβή Ελένη


22) Μάντσιος Βασίλειος


23) Χαλκιά Άννα


24) Κατσίκης Παναγιώτης


25) Πράτσας Ιωάννης


26) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


27) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου
Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος, Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Τ.Κ.
Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος και Τ.Κ. Σάρτης κ. Τσελεπής Ανέστης.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


                       


Αριθμός Απόφασης:  168/2012


Θέμα: 1ο          


«Υποβολή Πρότασης με τίτλο «Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωση Δ.Σιθωνίας» στο ΣΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.
Καραμπατάκη Δημήτριος, Ειδικό Συνεργάτη του Δήμου, ο οποιός εισηγούμενος το
πρώτο (1
ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Σε συνέχεια
της με Α.Π. 1293/2-5-2012 Πρόσκλησης του Πράσινου Τα­μείου για την υποβολή
προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «3. ΠΡΟ­­ΣΤΑ­ΣΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», ΜΕΤΡΟ 3.3 ΔΙΑ­ΧΕΙ­ΡΙΣΗ Α­ΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΠΡΟ­Ω­ΘΗ­ΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»,
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑΤΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜ­ΜΑ­ΤΩΝ» του
Χρη­μα­το­δο­τι­κού Προγράμματος «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟ­ΝΗΣΗ 2012-2015», ο Δήμος Σιθω­νί­ας
προ­τίθεται να υποβάλει πρόταση για την χρηματο­δό­τη­ση της Πράξης με τίτλο «Δι­α­χείριση αστικών απορριμμάτων
και ανακύ­κλωση Δ.Σιθωνίας
» και δημόσια δαπάνη 2.000.000 ευρώ.


Η προτεινόμενη Πράξη συνίσταται στην
προμήθεια νέου και σύγχρονου εξοπλισμού προκειμένου για την προώθηση της
ανακύκλωσης απορριμμάτων καθώς και των υποδομών κομποστοποίησης βιοδιασπώμενων
απορριμμάτων.


Σκοπός του Δ.Σιθωνίας μέσω της
προτεινόμενης Πράξης αποτελεί η επαναφορά χρήσιμων υλικών στο φυσικό και
οικονομικό κύκλο και τη διασφάλιση όλων των μέτρων με τα οποία θα επιτευχθεί η
ανάκτηση αυτών των υλικών και η προώθησή τους για την παραγωγή νέων προϊόντων.
Θα γίνει προσπάθεια για την καθιέρωση μιας αλυσίδας ενεργειών όπου θα
πρωταγωνιστεί ενεργά ο απλός πολίτης, ο οποίος στην ιδιωτική του ζωή θα
διαχωρίζει τα απορρίμματα και τα χρησιμοποιημένα υλικά και θα τα τοποθετεί
στους αντίστοιχους κάδους ανακύκλωσης. 
Eπίσης, η διαδικασία ανακύκλωσης και κομποστοποίησης θα εμπλέκει τους
εκπροσώπους της παραγω­γής και του εμπορίου, την τοπική αυτοδιοίκηση, την
εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.λπ. κοινωνικές, οικονομικές και
πολιτικές δυνάμεις.


Με την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης
αναμένεται να επιτευχθούν κυρίως τα κάτωθι:


– η φόρτιση του περιβάλλοντος με μικρότερες
ποσότητες σκουπιδιών, εφόσον ένα μέρος του βάρος των οικιακών απορριμμάτων
αποτελεί ανακυκλώσιμα υλικά,


– η αισθητή μείωση του όγκου των
απορριμμάτων που θα προορίζονταν γι υγειονομική ταφή,


– η εξοικονόμηση σημαντικών ποσοτήτων
ενέργειας, πρώτων υλών και χρημάτων καθώς η απαιτούμενη ενέργεια για την
παραγωγή ενός προϊόντος από πρώτη ύλη είναι πολλαπλάσια απ όταν αυτό παράγεται
από παλιό υλικό.


Προκειμένου για την πληρότητα του
φακέλου υποβολής, απαιτείται και η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
σχετικά με την αποδοχή της υποβολής της συγκεκριμένης Πράξης.


Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαι προς
το Δ.Σ. την αποδοχή υποβολής της Πράξης με τίτλο «Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και α­νακύκλωση
Δ.Σιθωνίας
» και δημόσια δαπάνη 2.000.000 ευρώ, στο Χρηματοδοτικό Πρό­γραμμα
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015», του Άξονα Προτεραιότητας 3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ &
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΜΕΤΡΟ 3.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙ­ΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΠΡΟ­ΩΘΗ­ΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»,
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟ­ΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».


            Ύστερα
από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφφασίσει σχετικά.


Το Δημοτικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
κ. Καραμπατάκη,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Την υποβολή της Πράξης με τίτλο «Διαχείριση αστικών απορριμμάτων
και α­νακύκλωση Δ.Σιθωνίας
» και δημόσια δαπάνη 2.000.000 ευρώ, στο
Χρηματοδοτικό Πρό­γραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015», του Άξονα
Προτεραιότητας 3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΜΕΤΡΟ 3.3
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙ­ΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΠΡΟ­ΩΘΗ­ΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟ­ΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 168/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                        
Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 28/05/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ