Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      


Από το πρακτικό της 8/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα
τέσσερις (14) του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ.: 8586/08-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι (20) ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Κατσίκης Παναγιώτης


5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Πράτσας Ιωάννης


6) Αναγωνστάρας Γεώργιος                                          6) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή


8) Χριστοδούλου Γεώργιος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Φάλκος Κωνσταντίνος


12) Γκιώτης Νικόλαος


13) Κωστίκας Στυλιανός


14) Γιοβανούδας Βαρσάμης


15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


16) Γεωργιάδης Αναστάσιος


17) Γκαλή Γιαννούλα


18) Τσιάρας Εμμανουήλ


19) Πράτσας Άγγελος


20) Πετρίδης Νικόλαος


 


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου
Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος και Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


            Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Χαλκιά Άννα, κ. Κατσίκης Παναγιώτης και κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου
στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, κ. Φάλκος
Κωνσταντίνος, κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος και κ. Τσιάρας Εμμανουήλ βρίσκονται
εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης, κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου,
κ. Τσιάρας Εμμανουήλ και κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας
συνεδρίασης στο πέμπτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Ρεβενικιώτης Δημήτριος βρίσκεται εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο δέκατο θέμα της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δέκατο έκτο στη σειρά. Η Δημοτική
Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
συζητήσεως του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε
δέκατο έκτο στη σειρά. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης, κ.
Σπανός Μιχαήλ και κ. Πράτσας Άγγελος βγαίνουν εκτός αίθουσας συνεδρίασης στην
έναρξη του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε
εικοστό δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κωνσταντίνος
είναι εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο δέκατο έβδομο θέμα της ημερησία διατάξεως,
το οποίο συζητήθηκε εικοστό τρίτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδρίασης πριν την έναρξη του
δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως βάσει του άρθρου 99 παρ. 1 του
Ν. 3463/2006, το οποίο συζητήθηκε εικοστό τέταρτο στη σειρά και επιστρέφει μετά
την ολοκλήρωση του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη
συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας
διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό τέταρτο. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή
Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου ένατου
θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γκιώτης Νικόλαος, κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, κ.
Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του
εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό έκτο στη
σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κωνσταντίνος βγαίνει εκτός αίθουσας
μετά την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο
συζητήθηκε εικοστό έκτο στη σειρά και επιστρέφει στην αίθουσα μετά την
ολοκλήρωση του τριακοστού τρίτου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδρίασης πριν την έναρξη του
τριακοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως βάσει του άρθρου 99 παρ. 1
του Ν. 3463/2006 και επιστρέφει μετά την ολοκλήρωσή του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως
του τριακοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


           


Αριθμός Απόφασης:  165/2012


Θέμα: 35ο


«Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) προς εφαρμογή προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης
Ενηλίκων».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο 
οποίος εισηγούμενος το τριακοστό πέμπτο (35ο) θέμα της ημερησίας
διατάξεως, ανέφερε ότι:


Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας
και Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
, μετά από συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
(Κ.Ε.Δ.Ε.), Καλούν τους Καλλικρατικούς
Δήμους της επικράτειας σε συνεργασία για την ίδρυση και λειτουργία των ‘Κέντρων
Διά Βίου Μάθησης’ (Κ.Δ.Β.Μ)
, προκειμένου να υλοποιηθεί η παροχή
προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.


Ειδικότερα: 1. Οι Δήμοι οι οποίοι θα ανταποκριθούν στην
  πρόσκληση, θα υπογράψουν Προγραμματική Συμφωνία για την ίδρυση και
  λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) με τη Γενική Γραμματεία
  Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
  (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) θα επωφεληθούν της υλοποίησης πιστοποιημένων προγραμμάτων
  Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που οι ίδιοι θα επιλέξουν και το
  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα υλοποιήσει.

 2. Στη συνέχεια οι Δήμοι θα μπορούν να επιλέξουν
  Προγράμματα Εθνικής ή Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας.
  α. Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας απευθύνονται στους πολίτες όλης της
  χώρας, έχουν σχεδιαστεί και αποτυπωθεί από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου
  Μάθησης περιλαμβάνοντας δράσεις: • Επιμόρφωσης για την προώθηση της ανάπτυξης, της
  επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

 • Επιμόρφωσης για υγεία, πολιτισμό,
  αθλητισμό, περιβάλλον, σχολές γονέων κλπ


β. Ως Προγράμματα
Τοπικής Εμβέλειας ορίζονται αυτά που αποτελούν αμιγώς τοπική ανάγκη για την
υποστήριξη των πολιτών και την προώθηση της τοπικής οικονομικής κοινωνικής ή
πολιτιστικής ανάπτυξης.


Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ: 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΜΑΘΗΣΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι θα καθορίσουν τους χώρους
  Διοίκησης και Μάθησης που θα διαθέσουν, όπως δομές τυπικής εκπαίδευσης –
  σχολεία και δομές που πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές (βλ.
  επισυναπτόμενο) και διαθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, όπως
  εργαστήρια πληροφορικής κ.α. Προς τούτο να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
  α. Σε περίπτωση ύπαρξης δομών που έχουν λειτουργήσει κατά τα προηγούμενα
  χρόνια για την παροχή προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, αυτές μπορούν να
  αξιοποιηθούν εφόσον ζητηθεί από το Δήμο.
  β. Συνολικά ως ελάχιστες προδιαγραφές για το ορισμό του Κ.Δ.Β.Μ, ορίζονται
  οι παρακάτω: • Η τήρηση κανονισμών ασφαλείας και πυρασφάλειας

 • Η προσβασιμότητα σε Α.Μ.Ε.Α.

 • Η εξασφάλιση θέρμανσης, καθαριότητας
  και χώρων υγιεινής


γ. Ως χώρος Διοίκησης
του Κ.Δ.Β.Μ. θα μπορεί να οριστεί από τον Δήμο, χώρος με βεβαιωμένη δυνατότητα
τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής διασύνδεσης (Internet).
δ. Ο Δήμος μπορεί να ορίσει πρόσθετους χώρους μάθησης εντός της διοικητικής
περιφέρειας του Δήμου, οι οποίοι θα πληρούν τις παραπάνω βασικές προδιαγραφές. 1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι θα αποστείλουν σε φάκελο σχετικό
  αίτημα για συνεργασία στην Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης καθώς και
  συμπληρωμένο κατάλογο (βλ. επισυναπτόμενη φόρμα), όπου κατ’ ελάχιστο 
  περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
  α. Πλήρης περιγραφή των χώρων Διοίκησης και Εκπαίδευσης στη βάση των παραπάνω
  προδιαγραφών.
  β. Αναλυτική αναφορά της υλικοτεχνικής υποδομής που διαθέτουν (καρέκλες,
  θρανία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πίνακες κλπ).
  γ. Ορισμός Υπεύθυνου Εκπρόσωπου του Δήμου για το Κ.Δ.Β.Μ..


            Ύστερα
από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου,


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


1) Την ίδρυση και λειτουργία «Κέντρου Διά Βίου Μάθησης» (Κ.Δ.Β.Μ)
στο Δήμο Σιθωνίας προκειμένου να υλοποιηθεί η παροχή προγραμμάτων Γενικής
Εκπαίδευσης Ενηλίκων.


2) Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος να
υπογράψει την Προγραμματική Συμφωνία για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων
Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), καθώς
και οποιοδήποτε έγγραφο χρειαστεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ανωτέρω
προγράματων.


3) Ορίζεται υπεύθυνος εκπρόσωπος
του Δήμου για το Κ.Δ.Β.Μ. η Δημοτική Σύμβουλος κα. Χαλκιά Άννα και ο Ειδικός
Συνεργάτης του Δήμου κ. Βατιάνης Κωνσταντίνος.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 165/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                        Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 17/05/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ