Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 3/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (01) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 1018/27-01-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                1) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                  2) Παπαστεργίου Αχιλλέας
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3) Γιοβανούδας Βαρσάμης
4) Λογοτριβή Ελένη                          4) Δημητρός Αστ.Δημήτριος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                 5) Γεωργιάδης Αναστάσιος
6) Σπανός Μιχαήλ                             6) Γκαλή Γιαννούλα
7) Αναγνωστάρας Γεώργιος              7) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
8) Ψηλογιάννης Γεώργιος                 8) Πετρίδης Νικόλαος
9) Χριστοδούλου Νικόλαος
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Κατσίκης Παναγιώτης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Μάλαμα Κυριακή
 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος βγήκε εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος βγήκε εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πέμπτου θέματος. Ο κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  16/2012
Θέμα: 7ο    
«Συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας στην υλοποίηση των  Τοπικών Σχεδίων  για την απασχόληση στην Χαλκιδική,
Α. Στο πλαίσιο της Δράσης 7 :«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος :«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».
Β. Στο πλαίσιο της Δράσης 3 :«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες » της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του Πληθυσμού » του Θεματικού Άξονα 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού  σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος :«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το έβδομο (7ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:

Προκειμένου να συμμετάσχει ο Δήμος Σιθωνίας στην υλοποίηση των  Τοπικών  Σχεδίων  για την απασχόληση στην Χαλκιδική,
Α. στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»,
Β. Στο πλαίσιο της Δράσης 3 :«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες » της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του Πληθυσμού » του Θεματικού Άξονα 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού  σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος :«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».
 τα οποία αναμένεται να προκηρυχτούν  από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και να υποβάλλουμε Αιτήσεις Χρηματοδότησης, πρέπει κατά τους όρους της προκήρυξης να συνεργαστούμε με τοπικούς φορείς δημιουργώντας Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).
Έτσι, με πρωτοβουλία της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ.Α.Ε , κλήθηκαν τοπικοί φορείς, οι οποίοι σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν για την υλοποίηση των παραπάνω .
Οι φορείς που συμμετείχαν στην σύσκεψη ήταν :
1. Η  Π.Ε. Χαλκιδικής
2. Οι Δήμοι : Πολυγύρου, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Κασσάνδρας
3. Η Ένωση  Ξενοδοχείων Χαλκιδικής .
4. Οι Ε.Α.Σ. Πολυγύρου και Χαλκιδικής .

Ενώ κλήθησαν και δεν παρέστησαν:
1. Ο Δήμος  Προποντίδας .
2. Το Επιμελητήριο  Χαλκιδικής.
3. Το Εργατικό Κέντρο Χαλκιδικής . 
Σκοπός της πρόσκλησης προς τους τοπικούς φορείς ήταν η διαμόρφωση  Επιχειρησιακών Σχεδίων  κατά τους όρους των  αντίστοιχων προκηρύξεων , ώστε να υποβληθεί για ένταξη και χρηματοδότηση. 

Τα Επιχειρησιακά Σχέδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν  επίκαιρη και εξειδικευμένη ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας με την ανάδειξη των προβλημάτων και των αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης, καθώς και παρουσίαση όλων των στοιχείων και δεδομένων που τεκμηριώνουν το περιεχόμενο του σχεδίου δράσης ως προς:
α) Τον κλάδο/ περιοχή παρέμβασης
β) Τις ομάδες στόχου
γ) Τις δράσεις, που απαιτούνται για την επίλυση του διαπιστωμένου προβλήματος ή την σύνδεση με τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα της περιοχής.
Εκτός των παραπάνω, στο σχέδιο δράσης θα περιγράφονται, μεταξύ άλλων, ο προϋπολογισμός, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, το προφίλ,  η συνεισφορά των εταίρων της ΑΣ.

Οι συμμετέχοντες φορείς, κατά τους όρους της προκήρυξης, πρόκειται να συνυπογράψουν έγγραφη συμφωνία με τη μορφή καταστατικού σύστασης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, στο οποίο θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας.
Επιπλέον, προτείνεται ως συντονιστής εταίρος της ΑΣ η  ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ.Α.Ε .

Τέλος, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης προκειμένου να προβεί στην υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων για την προετοιμασία και την υποβολή των  Αιτήσεων  Χρηματοδότησης
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου ,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1) Τη συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας (φορέα) στην ΑΣ με τους κάτωθι φορείς:
1. Αναπτυξιακή Χαλκιδικής  Α.Ε. ( ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ.Α.Ε.)
2. Δήμος Πολυγύρου.
3. Δήμος Σιθωνίας .
4. Δήμος Αριστοτέλη .
5. Δήμος  Ν. Προποντίδας .
6. Δήμος  Κασσάνδρας .
7. Επιμελητήριο Χαλκιδικής.
8. Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής.   

για την υλοποίηση των  Τοπικών Σχεδίων για την απασχόληση
Α. Στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»,
Β. Στο πλαίσιο της Δράσης 3 :«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες » της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του Πληθυσμού » του Θεματικού Άξονα 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού  σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος :«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

2) Συντονιστής Εταίρος ορίζεται ο/η  ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ.Α.Ε .

3) Να οριστεί ο κ. Βατιάνης Κωνσταντίνος ως υπεύθυνος Επικοινωνίας για τις ανάγκες που θα προκύψουν για την υποβολή των  Αίτησεων   Χρηματοδότησης

4) Να εξουσιοδοτηθεί ο Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης προκειμένου να προβεί στην υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων για την προετοιμασία και την υποβολή των  Αιτήσεων   Χρηματοδότησης


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 03/02/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ