Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 3/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (01) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 1018/27-01-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                1) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2) Παπαστεργίου Αχιλλέας
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3) Γιοβανούδας Βαρσάμης
4) Λογοτριβή Ελένη                          4) Δημητρός Αστ.Δημήτριος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                 5) Γεωργιάδης Αναστάσιος
6) Σπανός Μιχαήλ                             6) Γκαλή Γιαννούλα
7) Αναγνωστάρας Γεώργιος              7) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
8) Ψηλογιάννης Γεώργιος                8) Πετρίδης Νικόλαος
9) Χριστοδούλου Νικόλαος
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Κατσίκης Παναγιώτης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Μάλαμα Κυριακή
 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος βγήκε εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος βγήκε εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πέμπτου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  15/2012
Θέμα: 6ο    
«Έγκριση πρόσληψης δίμηνων συμβάσεων για την καθαριότητα».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το έκτο (6ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Με το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. οικ. 1586/13.01.2012, ζητείται από τους ΟΤΑ που προσλαμβάνουν προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, βάσει των ισχυουσών διατάξεων (Δήμους και ΦΟΔΣΑ υπό τη μορφή ΝΠΔΔ), εφόσον αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε τέτοιο προσωπικό, να αποστείλουν άμεσα τα αιτήματά τους δια των υπηρεσιών τους στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, χωρίς να αναμένουν την εγκύκλιο ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, αλλά πάντα βέβαια με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας (απόφαση δημοτικού/διοικητικού συμβουλίου, βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων, πρόβλεψη θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας κ.λπ.), όπως είναι γνωστή από προηγούμενες εγκυκλίους.
Συνεπώς επειδή,
α) δεν έχει ακόμη εγκριθεί το προσωπικό για τα ανταποδοτικά και
β) επειδή δίνεται η δυνατότητα στην υπ ΄αριθμ Πρωτ.  Α.Π. οικ. 1586/13.01.2012 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με θέμα  «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ» όπου αναφέρει ότι «έως τη χορήγηση των εγκρίσεων αυτών, και προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία, στην περίπτωση του προσωπικού καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων, ότι μπορούν να καλύψουν προσωρινά την ανάγκη με την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ.1 ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», πρέπει να προχωρήσουμε στην έγκριση δίμηνων συμβάσεων για την αντιμετώπιση αναγκών που προκύπτουν στον τομέα της καθαριότητας ως εξής:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Απορριμματοφόρου – φορτηγού) 3
ΥΕ Εργάτες  (Συνοδοί απορριμματοφόρου-εργάτες καθαριότητας) 20
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Αντιδήμαρχο και έπειτα διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
1. το άρθρο 206 του Ν. 3584/07
2. την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
3. την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2012 του Δήμου  Σιθωνίας
4. την Εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 29825/7-7-2003
5. την Εγκύκλιο 5 του ΥΠΕΣΔΔΑ  οικ 5345/4-2-2005
6. το Α.Π. οικ.8907/14.02.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Α. Την   πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εικοσιτριών (23) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας, οι οποίοι κρίνονται άκρως απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργίας της υπηρεσίας, για τις κάτωθι κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο (2μηνο).
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Απορριμματοφόρου – φορτηγού) 3
ΥΕ Εργάτες  (Συνοδοί απορριμματοφόρου-εργάτες καθαριότητας) 20
Β. Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει την πίστωση πού είναι γραμμένη στους Κ.Α. 02.20.6041, Κ.Α. 02.20.6054, του πρ/σμού των εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2012.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Μάντσιος Βασίλειος, 2) Χριστοδούλου Νικόλαος, 3) Χαλκιά Άννα, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 6) Λογοτριβή Ελένη, 7) Σπανός Μιχαήλ, 8) Κωστίκας Στυλιανός, 9) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 10) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 11) Αρσένης Καλλικρατίδας, 12) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 13) Γκιώτης Νικόλαος, 14) Φάλκος Κωνσταντίνος, 15) Τσιάρας Εμμανουήλ, 16) Κατσίκης Παναγιώτης, 17) Πράτσας Άγγελος, 18) Πράτσας Ιωάννης, 19) Μάλαμα Κυριακή.
Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος, διότι δεν υπάρχει αιτιολόγηση για τις ανωτέρω προσλήψεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 03/02/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ