Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 13/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8292/03-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεπτά (17) ήτοι:

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                  1) Σπανός Μιχαήλ
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Αναγνωστάρας Γεώργιος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     3) Παπαλέξης Κων/νος
4) Λογοτριβή Ελένη                                          4) Φάλκος Kων/νος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                5) Γκιώτης Νικόλαος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                             7) Γεωργιάδης Αναστάσιος
8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                              8) Κατσίκης Παναγιώτης
9) Παστογιάννης Γεώργιος                             9) Πράτσας Ιωάννης
10) Μάντσιος Βασίλειος                                10) Μάλαμα Κυριακή
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Γκαλή Γιαννούλα
14) Τσιάρας Εμμανουήλ
15) Πράτσας Αγγελος
16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
17) Πετρίδης Νικόλαος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης, Αγ.Νικολάου κ. Παρδάλης, Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης και Νικήτης κ.Τσολίδης.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κατσίκης Παναγιώτης και 2) Πράτσας Ιωάννης, κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δ.Σ.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Δημητρός Δημήτριος του Αστ. και 2) Φάλκος Κων/νος κατά τη διάρκεια ερωτήσεων προς το Δήμαρχο.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση διότι σημειώθηκαν έξι ώρες συνεδρίασης, μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου (18ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως , το οποίο συζητήθηκε πρώτο στην ημερήσια διάταξη.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 148/2011
Θέμα: 25ο    
«Τροποποίηση προϋπολογισμού».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το εικοστό πέμπτο (25o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί δεύτερο στην ημερήσια διάταξη, ανέφερε ότι:
 Άμεση παρίσταται η ανάγκη ψηφίσεως εκτάκτου πιστώσεως εκ 2.718.768.66  € για την ενίσχυση και δημιουργία των εξής πιστώσεων:
1) Στον Κ.Α. 02.00.6715.0012 ποσού 165.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Απόδοση ποσού στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου του Ν.3852/2010 «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»».
2) Στον Κ.Α. 02.00.6715.0013 ποσού 50.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο « Επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου του Ν.3852/2010 «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»».
3) Στον Κ.Α. 02.00.6715.0014 ποσού 300.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Επιχορήγηση Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας «ΣΙΘΩΝΙΑ» για την εκτέλεση του διετούς προγράμματος δράσης».
4) Στον Κ.Α. 02.20.6654.0006 ποσού 100.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια κάδων».
5) Στον Κ.Α. 02.15.6413.0001 ποσού 150.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μεταφορά μαθητών».
6) Στον Κ.Α. 02.20.6162.0039 ποσού 74.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αποκομιδή ογκοδών αντικειμένων».
7) Στον Κ.Α. 02.20.7326.0015 ποσού 69.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ε.Ε.Λ. Ν.Μαρμαρά».
8) Στον Κ.Α. 02.25.7312.0160 ποσού 44.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης (Β φάση παραγωγική) στη θέση «Δημανιώτικα» Δ.Κ.Νικήτης».
9) Στον Κ.Α. 02.25.7413.0047 ποσού 11.900,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη δεξαμενών διάθεσης καθαρών Ε.Ε.Λ. Νικήτης».
10) Στον Κ.Α. 02.25.7413.0049 ποσού 11.900,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη δεξαμενών διάθεσης καθαρών Ε.Ε.Λ. Ν.Μαρμαρά».
11) Στον Κ.Α. 02.30.7323.0023 ποσού 44.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Νικήτης (β φάση)».
12) Στον Κ.Α. 02.30.7413.0044 ποσού 12.509,10 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη αστικής οδοποιϊας στα πλαίσια της ανάπλασης της κεντρικής αρτηρίας Ν.Μαρμαρά».
13) Στον Κ.Α. 02.25.6265.0011 ποσού 198.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αποκατάσταση λειτουργίας αντλιοστασίων λυμάτων Τ.Δ.Νικήτης».
14) Στον Κ.Α. 02.30.7323.0090 ποσού 13.178,06 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Υλοποίηση αξόνων και εφαρμογή ερυθράς οδών ρυμοτομικού σχεδίου στη θέση «Παράδεισος» Τ.Δ.Ν.Μαρμαρά».
15) Στον Κ.Α. 02.30.7336.0004 ποσού 74.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση ρεμάτων».
16) Στον Κ.Α. 02.25.6265.0014 ποσού 800.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Εργασίες επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης».
17) Στον Κ.Α. 02.15.6162.0004 ποσού 20.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ενοικίαση χημικών τουαλετών».
18) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0028 ποσού 8.600,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης του συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγγιτσίου9αποτύπωση-ανάλυση και τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης)».
19) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0029 ποσού 8.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης του συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Πρόταση επανάχρησης)».
20) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0030 ποσού 4.300,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης του συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Στατική μελέτη)».
21) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0031 ποσού 14.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης του συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Τοπογραφική μελέτη)».
22) Στον Κ.Α. 02.25.6233.0001 ποσού 20.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ενοικίαση γεννητριών».
23) Στον Κ.Α. 02.25.6262.0081 ποσού 74.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Επισκευή υποβρύχιων γεωτρήσεων».
24) Στον Κ.Α. 02.15.7331.0038 ποσού 74.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση γηπέδων Δήμου Σιθωνίας».
25) Στον Κ.Α. 02.30.7326.0026 ποσού 100.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Κατασκευή γεφυρών Δ.Κ.Συκιάς».
26) Στον Κ.Α. 02.45.6277.0002 ποσού 10.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Καθαριότητα περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίων».
27) Στον Κ.Α. 02.15.7133.00173. ποσού 15.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και πλακιδίων».
28) Στον Κ.Α. 02.20.6162.0037 ποσού 45.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Απολύμανση κάδων».
29) Στον Κ.Α. 02.15.6474.0001 ποσού 21.466,60 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Λειτουργία Φιλαρμονικής Δήμου Σιθωνίας».
30) Στον Κ.Α. 02.25.7135.0007 ποσού 33.250,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια σχαρών και καπάκια φρεατίων».
31) Στον Κ.Α. 02.10.6615.0002 ποσού 10.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Φωτοτύπιση σχεδίων».
32) Στον Κ.Α. 02.10.7131.0004 ποσού 6.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικών».
33) Στον Κ.Α. 02.30.6662.0017 ποσού 10.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου».
34) Στον Κ.Α. 02.20.7336.0001 ποσού 50.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση χώρων απορριμμάτων».
35) Στον Κ.Α. 02.30.7135.0003 ποσού 10.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ραμπών κλεισίματος δρόμου».
36) Στον Κ.Α. 02.20.6264.0001 ποσού 13.493,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Επισκευή σαρώθρου».
37) Στον Κ.Α. 02.25.6262.0039 ποσού 13.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Καθαρισμός φρεατίων αποχέτευσης λυμάτων».
38) Στον Κ.Α. 02.80.8117.0015 ποσού 2.793,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Διάφορες οφειλές παρελθόντων ετών».
39) Στον Κ.Α. 02.00.6734 ποσού 36.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».
40) Στον Κ.Α. 02.10.7134.0006 ποσού 1.878,90 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων και Ενοποίηση Δεδομένων του Δήμου Σιθωνίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος Καλλικράτης».

Για το λόγο αυτό προτείνω την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 ως εξής:
Α) Την κατάργηση των κωδικών 1) Κ.Α. 02.00.6714 ποσού 130.000,00 € με τίτλο «Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν.3106/2003 (ΚΕΦΟ) γενικές υπηρεσίες», 2) Κ.Α. 02.00.6715.0001 ποσού 30.000,00 με τίτλο «Εισφορά υπέρ των ΚΑΠΗ του Δήμου», 3) Κ.Α. 02.00.6715.0002 ποσού 5.000,00 € με τίτλο «Εισφορά υπέρ των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου», 4) Κ.Α. 02.00.6715.0003 ποσού 80.000,00 € με τίτλο «Εισφορά υπέρ ΚΕΦΟ Μεταγγιτσίου», 5) Κ.Α. 02.00.6715.0008 ποσού 25.000,00 € με τίτλο «Επιχορήγηση υπέρ Δημοτικού Οργανισμού Σιθωνίας», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως έχουν καθώς έχει συσταθεί νέο ΝΠΔΔ, τη μεταφορά των ανωτέρω ποσών στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού στους παραπάνω Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων που αφορούν το ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
Β) Την κατάργηση των κωδικών 1) Κ.Α. 02.00.6715.0009 ποσού 160.000,00 € με τίτλο «Επιχορήγηση Δημοτικής Επιχείρησης για την εκτέλεση του διετούς προγράμματος δράσης», 2) Κ.Α. 02.15.7511.0001 ποσού 60.000,00 € με τίτλο «Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗ.Κ.Ε.Σ.», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως έχουν καθώς έχει συσταθεί νέο ΝΠΔΔ Κοινωφελής Επιχείρησης, τη μεταφορά των ανωτέρω  ποσών στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού στους παραπάνω Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων που αφορούν το ΝΠΔΔ «Η ΣΙΘΩΝΙΑ».
Γ) Την κατάργηση των κωδικών: 1) Κ.Α. 02.15.7331.0029 ποσού 6926,00 € με τίτλο «Συντήρηση γηπέδων Δ.Κ.Νικήτης», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 2) Κ.Α. 02.15.7331.0003 ποσού 6926,00 € με τίτλο «Συντήρηση γηπέδων Δ.Κ.Αγ.Νικολάου», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 3) Κ.Α. 02.15.7331.0028 ποσού 6926,00 € με τίτλο «Συντήρηση γηπέδων Δ.Κ.Ν.Μαρμαρά», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 4) Κ.Α. 02.15.7331.0004 ποσού 6926,00 € με τίτλο «Συντήρηση γηπέδων Δ.Κ.Μεταγγιτσίου», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 5) Κ.Α. 02.15.7331.0030 ποσού 6926,00 € με τίτλο «Συντήρηση γηπέδων Δ.Κ.Συκιάς», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 6) Κ.Α. 02.15.7331.0031 ποσού 6926,00 € με τίτλο «Συντήρηση γηπέδων Δ.Κ.Σάρτης», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 7) Κ.Α. 02.25.6265.0013 ποσού  67.000,00 € με τίτλο «Επισκευή μηχανημάτων ΕΕΛ Ν.Μαρμαρά», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, τη μεταφορά των ανωτέρω  ποσών στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού στους παραπάνω Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.
Δ) Μεταφορά  πιστώσεων: 1) Μεταφέρει πίστωση 55.000,00  € από τον Κ.Α. 02.15.7326.0002 με τίτλο «Ανακαίνιση-ολοκλήρωση κτιρίου Χριστοφορίδη Δ.Κ.Νικήτης», στο αποθεματικό κεφάλαιο,  2) μεταφέρει πίστωση 70.000,00 € από τον Κ.Α. 02.15.7331.0001 με τίτλο «Συντήρηση Πασχαλάκειου», στο αποθεματικό κεφάλαιο 3) μεταφέρει πίστωση 70.000,00 € από τον Κ.Α. 02.15.7331.0019 με τίτλο «Συντήρηση λαογραφικού μουσείου Παρθενώνα», στο αποθεματικό κεφάλαιο 4) μεταφέρει πίστωση 249.000,00 € από τον Κ.Α. 02.15.7311.0001 με τίτλο «ΚΑΠΗ Σάρτης», στο αποθεματικό κεφάλαιο 5) μεταφέρει πίστωση 159.000,00 € από τον Κ.Α. 02.20.7326.0005 με τίτλο «Υπογειοποίηση καλωδίων οικισμού Παρθενώνα», στο αποθεματικό κεφάλαιο 6) μεταφέρει πίστωση 99.000,00 € από τον Κ.Α. 02.20.7326.0014 με τίτλο «Υπογειοποίηση καλωδίων ιστορικού οικισμού Νικήτης», στο αποθεματικό κεφάλαιο 7) μεταφέρει πίστωση 150.000,00 € από τον Κ.Α. 02.25.7312.0108 με τίτλο «Κατασκευή δεξαμενών Τ.Δ.Νικήτης», στο αποθεματικό κεφάλαιο 8) μεταφέρει πίστωση 199.000,00 € από τον Κ.Α. 02.25.7312.0086 με τίτλο «Κατασκευή δεξαμενή Τ.Κ.Μεταγγιτσίου», στο αποθεματικό κεφάλαιο 9) μεταφέρει πίστωση 89.000,00 € από τον Κ.Α. 02.25.7312.0156 με τίτλο «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από δεξαμενή μέχρι οικισμό νεόκτιστων Τ.Κ.Σάρτης», στο αποθεματικό κεφάλαιο 10) μεταφέρει πίστωση 64.000,00 € από τον Κ.Α. 02.45.7321.0001 με τίτλο «Κατασκευή νεκροταφείου Δ.Κ.Νικήτης», στο αποθεματικό κεφάλαιο 11) μεταφέρει πίστωση 35.000,00 € από τον Κ.Α. 02.45.7321.0002 με τίτλο «Επέκταση νεκροταφείου Δ.Κ. Αγ.Νικολάου», στο αποθεματικό κεφάλαιο 12) μεταφέρει πίστωση 35.000,00 € από τον Κ.Α. 02.45.7326.0004 με τίτλο «Επέκταση νεκροταφείου Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά», στο αποθεματικό κεφάλαιο 13) μεταφέρει πίστωση 35.000,00 € από τον Κ.Α. 02.45.7336.0002 με τίτλο «Συντήρηση νεκροταφείου Σάρτης», στο αποθεματικό κεφάλαιο 14) μεταφέρει πίστωση 8.074,00 € από τον Κ.Α. 02.45.7321.0003 με τίτλο «Κατασκευή οστεοφυλακίου Δ.Κ. Αγ.Νικολάου», στο αποθεματικό κεφάλαιο 15) μεταφέρει πίστωση 299.000,00 € από τον Κ.Α. 02.30.7322.0007 με τίτλο «Ανάπλαση ιστορικού οικισμού Νικήτης», στο αποθεματικό κεφάλαιο 16) μεταφέρει πίστωση 299.000,00 € από τον Κ.Α. 02.30.7322.0031 με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Αγ.Νικολάου», στο αποθεματικό κεφάλαιο 17) μεταφέρει πίστωση 299.000,00 € από τον Κ.Α. 02.30.7322.0032 με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Μεταγγιτσίου» στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού στους παραπάνω Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και την αναγκαιότητα των ανωτέρω τροποποιήσεων,

                                                      Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2011, ως προς τα έξοδα ως εξής:
Α) Καταργεί τους κωδικούς: 1) Κ.Α. 02.00.6714 ποσού 130.000,00 € με τίτλο «Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν.3106/2003 (ΚΕΦΟ) γενικές υπηρεσίες», 2) Κ.Α. 02.00.6715.0001 ποσού 30.000,00 με τίτλο «Εισφορά υπέρ των ΚΑΠΗ του Δήμου», 3) Κ.Α. 02.00.6715.0002 ποσού 5.000,00 € με τίτλο «Εισφορά υπέρ των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου», 4) Κ.Α. 02.00.6715.0003 ποσού 80.000,00 € με τίτλο «Εισφορά υπέρ ΚΕΦΟ Μεταγγιτσίου», 5) Κ.Α. 02.00.6715.0008 ποσού 25.000,00 € με τίτλο «Επιχορήγηση υπέρ Δημοτικού Οργανισμού Σιθωνίας», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως έχουν καθώς έχει συσταθεί νέο ΝΠΔΔ, τη μεταφορά των ανωτέρω ποσών στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού  πίστωση 215.000,00 €  για τη δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι πιστώσεων:
1) Στον Κ.Α. 02.00.6715.0012 ποσού 165.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Απόδοση ποσού στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου του Ν.3852/2010 «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»».
2) Στον Κ.Α. 02.00.6715.0013 ποσού 50.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο « Επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου του Ν.3852/2010 «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»».

Β) Καταργεί τους κωδικούς 1) Κ.Α. 02.00.6715.0009 ποσού 160.000,00 € με τίτλο «Επιχορήγηση Δημοτικής Επιχείρησης για την εκτέλεση του διετούς προγράμματος δράσης», 2) Κ.Α. 02.15.7511.0001 ποσού 60.000,00 € με τίτλο «Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗ.Κ.Ε.Σ.», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως έχουν καθώς έχει συσταθεί νέο ΝΠΔΔ Κοινωφελής Επιχείρησης, τη μεταφορά των ανωτέρω  ποσών στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού και μέσω αυτού  πίστωση 300.000,00 €  για τη δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι πιστώσεων:
1) Στον Κ.Α. 02.00.6715.0014 ποσού 300.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Επιχορήγηση Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας «ΣΙΘΩΝΙΑ» για την εκτέλεση του διετούς προγράμματος δράσης».

Γ) Καταργεί τους κωδικούς: 1) Κ.Α. 02.15.7331.0029 ποσού 6926,00 € με τίτλο «Συντήρηση γηπέδων Δ.Κ.Νικήτης», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 2) Κ.Α. 02.15.7331.0003 ποσού 6926,00 € με τίτλο «Συντήρηση γηπέδων Δ.Κ.Αγ.Νικολάου», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 3) Κ.Α. 02.15.7331.0028 ποσού 6926,00 € με τίτλο «Συντήρηση γηπέδων Δ.Κ.Ν.Μαρμαρά», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 4) Κ.Α. 02.15.7331.0004 ποσού 6926,00 € με τίτλο «Συντήρηση γηπέδων Δ.Κ.Μεταγγιτσίου», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 5) Κ.Α. 02.15.7331.0030 ποσού 6926,00 € με τίτλο «Συντήρηση γηπέδων Δ.Κ.Συκιάς», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 6) Κ.Α. 02.15.7331.0031 ποσού 6926,00 € με τίτλο «Συντήρηση γηπέδων Δ.Κ.Σάρτης», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 7) Κ.Α. 02.25.6265.0013 ποσού  67.000,00 € με τίτλο «Επισκευή μηχανημάτων ΕΕΛ Ν.Μαρμαρά», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, τη μεταφορά των ανωτέρω  ποσών στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού πίστωση για τη δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι πιστώσεων.
Δ) 1) Μεταφέρει πίστωση 55.000,00  € από τον Κ.Α. 02.15.7326.0002 με τίτλο «Ανακαίνιση-ολοκλήρωση κτιρίου Χριστοφορίδη Δ.Κ.Νικήτης», στο αποθεματικό κεφάλαιο,  2) μεταφέρει πίστωση 70.000,00 € από τον Κ.Α. 02.15.7331.0001 με τίτλο «Συντήρηση Πασχαλάκειου», στο αποθεματικό κεφάλαιο 3) μεταφέρει πίστωση 70.000,00 € από τον Κ.Α. 02.15.7331.0019 με τίτλο «Συντήρηση λαογραφικού μουσείου Παρθενώνα», στο αποθεματικό κεφάλαιο 4) μεταφέρει πίστωση 249.000,00 € από τον Κ.Α. 02.15.7311.0001 με τίτλο «ΚΑΠΗ Σάρτης», στο αποθεματικό κεφάλαιο 5) μεταφέρει πίστωση 159.000,00 € από τον Κ.Α. 02.20.7326.0005 με τίτλο «Υπογειοποίηση καλωδίων οικισμού Παρθενώνα», στο αποθεματικό κεφάλαιο 6) μεταφέρει πίστωση 99.000,00 € από τον Κ.Α. 02.20.7326.0014 με τίτλο «Υπογειοποίηση καλωδίων ιστορικού οικισμού Νικήτης», στο αποθεματικό κεφάλαιο 7) μεταφέρει πίστωση 150.000,00 € από τον Κ.Α. 02.25.7312.0108 με τίτλο «Κατασκευή δεξαμενών Τ.Δ.Νικήτης», στο αποθεματικό κεφάλαιο 8) μεταφέρει πίστωση 199.000,00 € από τον Κ.Α. 02.25.7312.0086 με τίτλο «Κατασκευή δεξαμενή Τ.Κ.Μεταγγιτσίου», στο αποθεματικό κεφάλαιο 9) μεταφέρει πίστωση 89.000,00 € από τον Κ.Α. 02.25.7312.0156 με τίτλο «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από δεξαμενή μέχρι οικισμό νεόκτιστων Τ.Κ.Σάρτης», στο αποθεματικό κεφάλαιο 10) μεταφέρει πίστωση 64.000,00 € από τον Κ.Α. 02.45.7321.0001 με τίτλο «Κατασκευή νεκροταφείου Δ.Κ.Νικήτης», στο αποθεματικό κεφάλαιο 11) μεταφέρει πίστωση 35.000,00 € από τον Κ.Α. 02.45.7321.0002 με τίτλο «Επέκταση νεκροταφείου Δ.Κ. Αγ.Νικολάου», στο αποθεματικό κεφάλαιο 12) μεταφέρει πίστωση 35.000,00 € από τον Κ.Α. 02.45.7326.0004 με τίτλο «Επέκταση νεκροταφείου Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά», στο αποθεματικό κεφάλαιο 13) μεταφέρει πίστωση 35.000,00 € από τον Κ.Α. 02.45.7336.0002 με τίτλο «Συντήρηση νεκροταφείου Σάρτης», στο αποθεματικό κεφάλαιο 14) μεταφέρει πίστωση 8.074,00 € από τον Κ.Α. 02.45.7321.0003 με τίτλο «Κατασκευή οστεοφυλακίου Δ.Κ. Αγ.Νικολάου», στο αποθεματικό κεφάλαιο 15) μεταφέρει πίστωση 299.000,00 € από τον Κ.Α. 02.30.7322.0007 με τίτλο «Ανάπλαση ιστορικού οικισμού Νικήτης», στο αποθεματικό κεφάλαιο 16) μεταφέρει πίστωση 299.000,00 € από τον Κ.Α. 02.30.7322.0031 με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Αγ.Νικολάου», στο αποθεματικό κεφάλαιο 17) μεταφέρει πίστωση 299.000,00 € από τον Κ.Α. 02.30.7322.0032 με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Μεταγγιτσίου» στο αποθεματικό κεφάλαιο.
Μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρει συνολική πίστωση 2.203.768.66 € για τη δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι πιστώσεων:
1) Στον Κ.Α. 02.20.6654.0006 ποσού 100.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια κάδων».
2) Στον Κ.Α. 02.15.6413.0001 ποσού 150.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μεταφορά μαθητών».
3) Στον Κ.Α. 02.20.6162.0039 ποσού 74.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αποκομιδή ογκοδών αντικειμένων».
4) Στον Κ.Α. 02.20.7326.0015 ποσού 69.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ε.Ε.Λ. Ν.Μαρμαρά».
5) Στον Κ.Α. 02.25.7312.0160 ποσού 44.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης (Β φάση παραγωγική) στη θέση «Δημανιώτικα» Δ.Κ.Νικήτης».
6) Στον Κ.Α. 02.25.7413.0047 ποσού 11.900,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη δεξαμενών διάθεσης καθαρών Ε.Ε.Λ. Νικήτης».
7) Στον Κ.Α. 02.25.7413.0049 ποσού 11.900,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη δεξαμενών διάθεσης καθαρών Ε.Ε.Λ. Ν.Μαρμαρά».
8) Στον Κ.Α. 02.30.7323.0023 ποσού 44.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Νικήτης (β φάση)».
9) Στον Κ.Α. 02.30.7413.0044 ποσού 12.509,10 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη αστικής οδοποιϊας στα πλαίσια της ανάπλασης της κεντρικής αρτηρίας Ν.Μαρμαρά».
10) Στον Κ.Α. 02.25.6265.0011 ποσού 198.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αποκατάσταση λειτουργίας αντλιοστασίων λυμάτων Τ.Δ.Νικήτης».
11) Στον Κ.Α. 02.30.7323.0090 ποσού 13.178,06 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Υλοποίηση αξόνων και εφαρμογή ερυθράς οδών ρυμοτομικού σχεδίου στη θέση «Παράδεισος» Τ.Δ.Ν.Μαρμαρά».
12) Στον Κ.Α. 02.30.7336.0004 ποσού 74.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση ρεμάτων».
13) Στον Κ.Α. 02.25.6265.0014 ποσού 800.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Εργασίες επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης».
14) Στον Κ.Α. 02.15.6162.0004 ποσού 20.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ενοικίαση χημικών τουαλετών».
15) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0028 ποσού 8.600,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης του συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγγιτσίου9αποτύπωση-ανάλυση και τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης)».
16) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0029 ποσού 8.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης του συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Πρόταση επανάχρησης)».
17) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0030 ποσού 4.300,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης του συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Στατική μελέτη)».
18) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0031 ποσού 14.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης του συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Τοπογραφική μελέτη)».
19) Στον Κ.Α. 02.25.6233.0001 ποσού 20.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ενοικίαση γεννητριών».
20) Στον Κ.Α. 02.25.6262.0081 ποσού 74.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Επισκευή υποβρύχιων γεωτρήσεων».
21) Στον Κ.Α. 02.15.7331.0038 ποσού 74.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση γηπέδων Δήμου Σιθωνίας».
22) Στον Κ.Α. 02.30.7326.0026 ποσού 100.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Κατασκευή γεφυρών Δ.Κ.Συκιάς».
23) Στον Κ.Α. 02.45.6277.0002 ποσού 10.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Καθαριότητα περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίων».
24) Στον Κ.Α. 02.15.7133.00173. ποσού 15.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και πλακιδίων».
25) Στον Κ.Α. 02.20.6162.0037 ποσού 45.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Απολύμανση κάδων».
26) Στον Κ.Α. 02.15.6474.0001 ποσού 21.466,60 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Λειτουργία Φιλαρμονικής Δήμου Σιθωνίας».
27) Στον Κ.Α. 02.25.7135.0007 ποσού 33.250,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια σχαρών και καπάκια φρεατίων».
28) Στον Κ.Α. 02.10.6615.0002 ποσού 10.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Φωτοτύπιση σχεδίων».
29) Στον Κ.Α. 02.10.7131.0004 ποσού 6.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικών».
30) Στον Κ.Α. 02.30.6662.0017 ποσού 10.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου».
31) Στον Κ.Α. 02.20.7336.0001 ποσού 50.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση χώρων απορριμμάτων».
32) Στον Κ.Α. 02.30.7135.0003 ποσού 10.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ραμπών κλεισίματος δρόμου».
33) Στον Κ.Α. 02.20.6264.0001 ποσού 13.493,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Επισκευή σαρώθρου».
34) Στον Κ.Α. 02.25.6262.0039 ποσού 13.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Καθαρισμός φρεατίων αποχέτευσης λυμάτων».
35) Στον Κ.Α. 02.80.8117.0015 ποσού 2.793,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Διάφορες οφειλές παρελθόντων ετών».
36) Στον Κ.Α. 02.00.6734 ποσού 36.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».
37) Στον Κ.Α. 02.10.7134.0006 ποσού 1.878,90 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων και Ενοποίηση Δεδομένων του Δήμου Σιθωνίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος Καλλικράτης».

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Πράτσας Άγγελος και 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 148/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                             Τα μέλη
 Υπογραφή                                                             Υπογραφές
                                       Ακριβές Απόσπασμα
                                              Ο Πρόεδρος


                                   ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ