Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      


Από το πρακτικό της 8/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα
τέσσερις (14) του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ.: 8586/08-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι (20) ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Κατσίκης Παναγιώτης


5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Πράτσας Ιωάννης


6) Αναγωνστάρας Γεώργιος                                          6) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή


8) Χριστοδούλου Γεώργιος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Φάλκος Κωνσταντίνος


12) Γκιώτης Νικόλαος


13) Κωστίκας Στυλιανός


14) Γιοβανούδας Βαρσάμης


15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


16) Γεωργιάδης Αναστάσιος


17) Γκαλή Γιαννούλα


18) Τσιάρας Εμμανουήλ


19) Πράτσας Άγγελος


20) Πετρίδης Νικόλαος


 


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου
Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος και Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


            Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Χαλκιά Άννα, κ. Κατσίκης Παναγιώτης και κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου
στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, κ. Φάλκος
Κωνσταντίνος, κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος και κ. Τσιάρας Εμμανουήλ βρίσκονται
εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης, κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου,
κ. Τσιάρας Εμμανουήλ και κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας
συνεδρίασης στο πέμπτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Ρεβενικιώτης Δημήτριος βρίσκεται εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο δέκατο θέμα της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δέκατο έκτο στη σειρά. Η Δημοτική
Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
συζητήσεως του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε
δέκατο έκτο στη σειρά. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης, κ.
Σπανός Μιχαήλ και κ. Πράτσας Άγγελος βγαίνουν εκτός αίθουσας συνεδρίασης στην
έναρξη του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε
εικοστό δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κωνσταντίνος
είναι εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο δέκατο έβδομο θέμα της ημερησία διατάξεως,
το οποίο συζητήθηκε εικοστό τρίτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδρίασης πριν την έναρξη του
δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως βάσει του άρθρου 99 παρ. 1 του
Ν. 3463/2006, το οποίο συζητήθηκε εικοστό τέταρτο στη σειρά και επιστρέφει μετά
την ολοκλήρωση του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη
συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας
διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό τέταρτο. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή
Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου ένατου
θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γκιώτης Νικόλαος, κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, κ.
Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του
εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό έκτο στη
σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κωνσταντίνος βγαίνει εκτός αίθουσας
μετά την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο
συζητήθηκε εικοστό έκτο στη σειρά και επιστρέφει στην αίθουσα μετά την
ολοκλήρωση του τριακοστού τρίτου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδρίασης πριν την έναρξη του
τριακοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως βάσει του άρθρου 99 παρ. 1
του Ν. 3463/2006 και επιστρέφει μετά την ολοκλήρωσή του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως
του τριακοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


           


Αριθμός Απόφασης:  146/2012


Θέμα: 10ο ημ. διατ. (16ο
στη σειρά)   


«Επιχορήγηση της Διεθνής
Συνάντησης Ρίψεων τα «ΣΙΘΩΝΕΙΑ 2012» στη Νικήτη Χαλκιδικής στις 8/7/2012».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.
Χριστοδούλου Νικόλαο, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης, ο οποίος εισηγούμενος
το δέκατο (10
ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε
δέκατο έκτο (16
ο) στη σειρά, ανέφερε ότι:


1) Θέτει υπόψη
του Δ.Σ. έγγραφο του Γυμναστικού
Συλλόγου
«Η ΣΙΘΩΝΙΑ», σύμφωνα με το οποίο αιτείται την οικονομική
στήριξη του συλλόγου για τη διοργάνωση «ΣΙΘΩΝΕΙΑ
2012» η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 08-07-2012 και θα συμμετέχουν αθλητές και
αθλήτριες όλων ρίψεων.


Προτείνουμε την στήριξη του Διεθνούς Συνάντησης Ρίψεων «ΣΙΘΩΝΕΙΑ 2012» από το Δήμο Σιθωνίας, καθώς
και την επιχορήγηση του Γυμναστικού Συλλόγου
«Η ΣΙΘΩΝΙΑ», διοργανωτή της
Διεθνούς Συνάντησης Ρίψεων τα «ΣΙΘΩΝΕΙΑ 2012» με το ποσό των 15.000,00 € για
την αρτιότερη σχεδίαση, οργάνωση και διεξαγωγή της διεθνούς αυτής
εκδήλωσης. 


            2) Θέτει
υπόψη του Δ.Σ. την από 14/05/2012 αίτηση του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου
«ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΣ» Νέου Μαρμαρά, σύμφωνα με την οποία αιτείται οικονομική ενίσχυση
για την πραγματοποίηση 8
η χορωδιακής συνάντησης συλλόγων στις
19/05/2012 στο ξενοδοχείο MELITON PORTO CARRAS.


            Προτείνουμε
την στήριξη της 8
η χορωδιακής συνάντησης συλλόγων στις 19/05/2012 από το Δήμο Σιθωνίας, καθώς και την
επιχορήγηση του
Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου «ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΣ» Νέου
Μαρμαρά με το ποσό των 1.500,00 € .


            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά
από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Χριστοδούλου,


Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία


 


1) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012
ως εξής:


Α) Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση 15.000,00
€ για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης Κ.Α. 02.00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις
σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία-Γενικές υπηρεσίες».


Β) Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση
1.500,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο
«Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία-Γενικές υπηρεσίες».


 


2) Εγκρίνει την επιχορήγηση του Γυμναστικού Συλλόγου
«Η ΣΙΘΩΝΙΑ» διοργανωτή της διεθνούς συνάντησης ρίψεων τα «ΣΙΘΩΝΕΙΑ 2012» και
ψηφίζει πίστωση 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6734  προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του
Δήμου,  για την αρτιότερη σχεδίαση,
οργάνωση και διεξαγωγή, της διεθνούς αυτής εκδήλωσης.


 


3) Εγκρίνει την επιχορήγηση του Πολιτιστικού
Λαογραφικού Συλλόγου «ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΣ» Νέου Μαρμαρά, διοργανωτή της 8
ης
χορωδιακής συνάντησης συλλόγων στις 19/05/2012  και ψηφίζει πίστωση 1.500,00 € σε βάρος του
Κ.Α. 02.00.6735  προϋπολογισμού οικ.
έτους 2012 του Δήμου,  για την αρτιότερη,
οργάνωση και διεξαγωγή εκδήλωσης.


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Χαλκιά Άννα, 2) Χριστοδούλου Νικόλαος, 3) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 4)
Αναγνωστάρας Γεώργιος, 5) Λογοτριβή Ελένη, 6) Σπανός Μιχαήλ, 7) Κωστίκας
Στυλιανός, 8) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 9) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 10) Αρσένης
Καλλικρατίδας, 11) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 12) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 13)
Γεωργιάδης Αναστάσιος, 14) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 15) Τσιάρας Εμμανουήλ, 16)
Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 17) Κατσίκης Παναγιώτης, 18) Γκαλή Γιαννούλα,
19) Γκιώτης Νικόλαος, 20) Φάλκος Κωνσταντίνος, 21) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 22)
Πετρίδης Νικόλαος.


Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ.Πράτσας Άγγελος, ο οποίος προτείνει να δοθούν 10.000,00 € στο Γυμναστικό
Σύλλογο «Η ΣΙΘΩΝΙΑ». Συμφωνεί για την επιχορήγηση στην Προικόννησο


 


 


 


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 146/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 17/05/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ