Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      


Από το πρακτικό της 8/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα
τέσσερις (14) του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ.: 8586/08-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι (20) ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Κατσίκης Παναγιώτης


5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Πράτσας Ιωάννης


6) Αναγωνστάρας Γεώργιος                                          6) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή


8) Χριστοδούλου Γεώργιος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Φάλκος Κωνσταντίνος


12) Γκιώτης Νικόλαος


13) Κωστίκας Στυλιανός


14) Γιοβανούδας Βαρσάμης


15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


16) Γεωργιάδης Αναστάσιος


17) Γκαλή Γιαννούλα


18) Τσιάρας Εμμανουήλ


19) Πράτσας Άγγελος


20) Πετρίδης Νικόλαος


 


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου
Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος και Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


            Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Χαλκιά Άννα, κ. Κατσίκης Παναγιώτης και κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου
στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, κ. Φάλκος
Κωνσταντίνος, κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος και κ. Τσιάρας Εμμανουήλ βρίσκονται
εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης, κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου,
κ. Τσιάρας Εμμανουήλ και κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας
συνεδρίασης στο πέμπτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Ρεβενικιώτης Δημήτριος βρίσκεται εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο δέκατο θέμα της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δέκατο έκτο στη σειρά. Η Δημοτική
Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
συζητήσεως του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε
δέκατο έκτο στη σειρά. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης, κ.
Σπανός Μιχαήλ και κ. Πράτσας Άγγελος βγαίνουν εκτός αίθουσας συνεδρίασης στην
έναρξη του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε
εικοστό δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κωνσταντίνος
είναι εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο δέκατο έβδομο θέμα της ημερησία διατάξεως,
το οποίο συζητήθηκε εικοστό τρίτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδρίασης πριν την έναρξη του
δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως βάσει του άρθρου 99 παρ. 1 του
Ν. 3463/2006, το οποίο συζητήθηκε εικοστό τέταρτο στη σειρά και επιστρέφει μετά
την ολοκλήρωση του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη
συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας
διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό τέταρτο. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή
Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου ένατου
θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γκιώτης Νικόλαος, κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, κ.
Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του
εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό έκτο στη
σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κωνσταντίνος βγαίνει εκτός αίθουσας
μετά την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο
συζητήθηκε εικοστό έκτο στη σειρά και επιστρέφει στην αίθουσα μετά την
ολοκλήρωση του τριακοστού τρίτου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδρίασης πριν την έναρξη του
τριακοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως βάσει του άρθρου 99 παρ. 1
του Ν. 3463/2006 και επιστρέφει μετά την ολοκλήρωσή του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως
του τριακοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


           


Αριθμός Απόφασης:  138/2012


Θέμα: 8ο         


«Χορήγηση άδειας υπαίθριου
πλανόδιου εμπορίου (νωπά αλιεύματα) στον Βορινάκη Νικόλαο του Δημητρίου,
κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το όγδοο
(8
ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010,
άρθρο 94 παραγρ. 6 στοιχείο 30 η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου
πλανόδιου εμπορίου μεταβιβάζεται στους Καλλικρατικούς Δήμους.


 


Συγκεκριμένα μεταβιβάζεται η
χορήγηση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου
εμπορίου και ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών στο δήμο, καθώς
και η συγκρότηση (με απόφαση δημάρχου) της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου
Εμπορίου.


 


Σύμφωνα με την
παρ.3 του άρθρου 1 του ΠΔ 254/05, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.13 του άρθρου
1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β'):


«Κατά την
έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια
Υπηρεσία:


1) βεβαίωση
της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης-
άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/ 1960 (47 Α) και 1642/ 1986
(125 Α),


2)
πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν,


3) βεβαίωση
της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο
ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας,
εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών,


4) δύο (2)
πρόσφατες φωτογραφίες του, και επιδεικνύει:


6) την άδεια
κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του
προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας,


7) βιβλιάριο
υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων − ποτών.


Β) Για την
υποβολή δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της οριστικής
άδειας ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας επί των σχετικών αιτήσεων.


Για την έκδοση
της άδειας από τον οικείο φορέα ορίζεται προθεσμία επτά (7) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.»


 


Ο κ. Βορινάκης
Νικόλαος του Δημητρίου, κάτοικος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά Δήμου
Σιθωνίας, Α.Δ.Τ ΑΖ 836919/7-10-2008 με την από 23/01/2012 αίτηση του, υπέβαλλε
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια άσκησης
υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο δραστηριότητας, νωπά αλιεύματα.


 


Με την υπ’
αριθ. 57/2012 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σιθωνίας ενέκρινε τη
χορήγηση της σχετικής άδειας στον ανωτέρω καθώς πληρούσε τις απαραίτητες
προϋποθέσεις ενώ η παραπάνω απόφαση κοινοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής, Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου.


 


Σύμφωνα με το
υπ’ αριθμ.: 8004/26-04-2012 έγγραφο του αρμοδίου υπαλλήλου κ. Παραλίκα
Θεοδοσίου, μας ενημερώνει ότι ο αιτών κατέθεσε στο Δήμο τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στην παρ.3 του άρθρου 1 του ΠΔ 254/05, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και πληρεί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου
εμπορίου (νωπά αλιεύματα).


 


Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να ψηφίσει σχετικά.


Το Δημοτικό
Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έχοντας υπόψη:


1.     
το άρθρο 1 του Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/95 τεύχος Α’)


2.     
το
άρθρο 94 παρ.6 στοιχείο 30 του Ν.3852/2010


3.     
τις σχετικές διατάξεις των Ν. 3377/05, το ΠΔ 254/2005
(ΦΕΚ 307/2005 τεύχος Α’)


4.     
τις διατάξεις της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ
275/22.2.2011 τεύχος Β')


5.     
την από 12/12/2011 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Υπαίθριου
– Πλανόδιου Εμπορίου του Δήμου Σιθωνίας, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 293/2011
απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ανώτατο αριθμό αδειών που θα χορηγηθούν για το
έτος 2012 βάσει του πληθυσμού.


6.     
τις υπ’ αριθ. 399/2011 και 56/2012 αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού των αδειών που θα
εκδοθούν κατά το έτος 2012.


7.     
Την από 23/01/2012 αίτηση του κ. Βορινάκη Νικολάου του
Δημητρίου, κατοίκου Νέου Μαρμαρά,  Α.Δ.Τ
ΑΖ 836919/7-10-2008.


8.     
Την αριθ. 57/2012 απόφαση- εισήγηση Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Σιθωνίας σχετικά με τους αιτούντες που πληρούν τις προϋποθέσεις μετά την
υποβολή του πρώτου φακέλου δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας.


9.     
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τον αιτούντα για
την οριστική χορήγηση της άδειας


10.  Τα
στοιχεία του φακέλου,


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Α. Χορηγούμε άδεια άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β, η
οποία ισχύει για την πώληση των προϊόντων στα διοικητικά όρια της περιφέρειας του
Δήμου Σιθωνίας στον κάτωθι:


 Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΠΑΤΡΩΝΥΜΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ1ΒΟΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 


Β. Οι κάτοχοι των αδειών έχουν όλες τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τον Αγορανομικό Κώδικα και τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.


Γ. Απαγορεύεται η πώληση των ειδών κατά τις ημέρες και ώρες που τα
αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.


Δ. Η άδεια είναι προσωποπαγής και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί,
να εισφερθεί, να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί κατά χρήση.


Ε. Σε περίπτωση μη τήρησης των ισχυουσών διατάξεων η άδεια αυτή
ανακαλείται.


ΣΤ. Προσωρινή αναπλήρωση του κατόχου της άδειας, επιτρέπεται μόνο
από συγγενικά πρόσωπα, εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι
δευτέρου κατά τις περιπτώσεις της παρ.1 του άρθρου 4 του Π.Δ 254/2005.


Ζ. Η άδεια ισχύει  χρονικό
διάστημα τριών (3) ετών, από 14/05/2012 μέχρι 13/05/2015.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 138/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 17/05/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ